Rozvoj politik zaměstnanosti

Reforma č. 1: Rozvoj politik zaměstnanosti

Cílem reformy je podpora celoživotního vzdělávání v Česku. Reforma se skládá z řady systémových opatření – zřízení tripartitního mechanismu, vytvoření databáze rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, vznik čtrnácti regionálních školících středisek, legislativní změny s cílem zvýšit flexibilitu a účinnost rekvalifikačních kurzů.

Harmonogram: reforma bude dokončena do 31. prosince 2025

Investice č. 1: Rozvoj politiky zaměstnanosti 

Cílem opatření je zvýšit adaptabilitu pracovních sil vůči měnícím se potřebám trhu práce. Opatření zahrnuje především projekty zaměřené na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace se zaměřením na osoby se sníženou schopností přizpůsobit se měnícím se podmínkám trhu práce.

Alokace: 7 mld. Kč, z toho:

  • 6,5 mld. Kč jsou neinvestiční prostředky;
  • 490 mil. Kč prostředky na vznik a rozvoj sítě moderních vzdělávacích center, která by svým materiálně technickým vybavením odpovídala technologickým výzvám spojeným s procesy digitalizace a potřebami průmyslu 4.0.);
  • 10 mil. Kč představuje prostředky na vytvoření databáze rekvalifikací a kurzů dalšího vzdělávání.

Harmonogram: reforma bude dokončena do 31. prosince 2025.