Role Evropské komise v koordinaci sociálního zabezpečení

Evropská komise

Bližší informace ke koordinaci sociálního zabezpečení v evropském rozměru je možno nalézt přímo na webových stránkách Evropské komise v sekci zaměřené na zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění.

Tento portál Evropské komise informuje občany EU a jiné osoby o jejich právech a povinnostech, které jim vznikají v rámci volného pohybu po prostoru Evropské unie. Informuje o nejnovějších trendech v oblasti volného pohybu osob a koordinace sociálního zabezpečení a sociálního začlenění.

Elektronická knihovna poskytuje uživatelům přístup ke zprávám o vývoji v dané oblasti, tematické publikace, přístup k dokumentům, analýzám a souvisejícím právním předpisům.

Kromě nejčastějších dotazů týkajících se koordinace sociálního zabezpečení se mohou uživatelé informovat i o projektu Elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI).

Master Directory

Od 1. 5. 2010 byla koordinačními nařízeními zřízena veřejná databáze spravována Evropskou komisí. Tato databáze je elektronickým adresářem nazývaným Master Directory. Příloha č. 4 nařízení (ES) č. 987/2009 stanoví náležitosti této databáze. Master Directory obsahuje kontaktní informace týkající se orgánů a institucí zabezpečujících koordinaci sociálního zabezpečení ze všech členských států EU. Mezi tyto informace patří mimo jiné název orgánu či instituce v úředním jazyce daného státu a v anglickém jazyce, funkce, pravomoci (pokud jde o druhy dávek nebo zeměpisné pokrytí), kontaktní údaje a další.

Databáze Master Directory je veřejně přístupná každému.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020