Rodinný příslušník občana EU/EHP

Podle zákona o zaměstnanosti se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje občan EU (souhrnně občané Evropské unie společně s občany Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska) a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR. Občan EU a jeho rodinný příslušník, stejně tako jako rodinný příslušník občana ČR mají v právních vztazích dle zákona o zaměstnanosti stejné právní postavení jako občané ČR, to znamená, že tyto uvedené osoby disponují mimo jiné také volným přístupen na český trh práce.

Občan EU ani rodinný příslušník občana EU/ČR pro účely zaměstnání na území ČR nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud výše uvedený statut prokáže.

Kdo je rodinným příslušníkem občana EU/ČR, je uvedeno v § 15a a § 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se zejména o manžela nebo manželku občana EU, partnera nebo partnerku, se kterým občan EU uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů členského státu, jejich potomci, jsou-li mladší 21 let nebo jsou-li na něm závislí, dále pak vyživovaní (závislí) příbuzní ve vzestupné řadě občana EU a jeho manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky. Za rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska se považuje i cizinec, který má s občanem trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému a žije s ním ve společné domácnosti.

Za rodinného příslušníka občana EU/ČR, který sám není občanem EU, se pro účel vstupu na trh práce ČR považuje cizinec, kterému bylo Ministerstvem vnitra vydáno povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU, respektive taktéž cizinec, který o uvedené pobytové oprávnění teprve žádá a který je oprávněn pobývat na území ČR.

Žadatel o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU:

Taktéž osoba, která není občanem EU a teprve podala Ministerstvu vnitra žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, může využívat volného přístupu na trh práce, nicméně pouze za předpokladu, že tato osoba je současně oprávněna pobývat na území ČR.

Ministerstvo vnitra (v souladu s § 87y zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) oprávnění takovéhoto žadatele pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka nejčastěji osvědčuje vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního dokladu, a to ve formě víza k pobytu nad 90 dnů se stanovenou dobou platnosti. Ve vízovém štítku je v rubrice „Poznámky“ upřesněno, že se jedná o žádost o přechodný pobyt podle unijní směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (obr. 1).

Obr. 1 Vzor víza k pobytu nad 90 dnů vydávaných k žádostem o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Poznámka: Skončení platnosti uvedeného vízového štítku oprávněný pobyt žadatele o vydání povolení k přechodnému pobytu neukončuje. V případě, že Ministerstvo vnitra uznalo oprávněnost pobytu žadatele o vydání povolení k přechodnému pobytu na území ČR, může takovýto žadatel oprávněně pobývat na území až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti. (Oprávnění pobývat na území do nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti neplatí, pokud nabylo právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění, o trestu vyhoštění, o ukončení přechodného pobytu nebo o zrušení trvalého pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, nebo se jedná o opakovaně podanou žádost, v níž nejsou uvedeny nové skutečnosti, které rodinný příslušník občana Evropské unie nemohl uplatnit v řízení o předchozí žádosti.)

POZOR! Samotné potvrzení o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu na území ČR rodinného příslušníka občana EU není ve většině případů dokladem osvědčujícím oprávněnost cizince k pobytu na území ČR. Výjimkou je pouze potvrzení o podání předmětné žádosti, které současně osvědčuje oprávněnost pobytu rodinného příslušníka občana EU k pobytu na území ČR. Toto potvrzení je cizinci Ministerstvem vnitra vydáno pouze v případě, že mu oprávněnost pobytu nemohla být osvědčena standardním způsobem, tj. vízovým štítkem. Na daném potvrzení musí být explicitně uvedeno, že cizinec na území pobývá oprávněně v souladu s § 87y zák. č. 326/1999 Sb.

Zaměstnavatel má i v případě zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU/ČR povinnost vést jejich evidenci a také má oznamovací povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 31. 12. 2020