Rodinný příslušník občana EU/EHP

Podle zákona o zaměstnanosti se pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí za cizince nepovažuje občan EU (souhrnně občané EU společně
s občany Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska) a jeho rodinný příslušník a rodinný příslušník občana ČR.

Občan EU a jeho rodinný příslušník, rodinný příslušník občana ČR mají v právních vztazích dle zákona o zaměstnanosti stejné právní postavení jako občané ČR, to znamená, že tyto uvedené osoby disponují mimo jiné také volným přístupen na český trh práce.

Kdo je rodinným příslušníkem občana EU/ČR, je uvedeno v § 15a a § 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Rodinný příslušník občana EU/ČR pro účely zaměstnání na území ČR nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud výše uvedený status prokáže (např. oddacím listem, rodným listem).

Za rodinného příslušníka občana EU/ČR, který sám není občanem EU, se pro účel vstupu na trh práce ČR považuje cizí státní příslušník:

  • který prokáže status rodinného příslušníka občana EU;
  • kterému bylo vydáno povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU;
  • který o uvedené pobytové oprávnění teprve žádá a který je oprávněn pobývat na území ČR.

Cizí státní příslušník, který podal žádost o povolení k přechodnému pobytu, má volný přístup na trh práce stejně jako cizí státní příslušník, kterému již bylo vydáno. Nebude-li ovšem žádosti vyhověno, rodinný příslušník volný přístup na trh práce v ČR ztrácí.

Pokud Ministerstvo vnitra ukončí rodinnému příslušníkovi přechodný pobyt z důvodů uvedených v § 87f odst. 1 zákona o pobytu cizinců, a cizinec podá ve lhůtě k vycestování (stanovené ministerstvem vnitra) žádost o povolení k dlouhodobému pobytu nebo o vydání povolení k trvalému pobytu může
i nadále do doby vydání rozhodnutí o žádosti využívat volného přístupu na trh práce, nicméně pouze za předpokladu, že tato osoba je současně oprávněna pobývat na území ČR.

Více informací o průkazu k přechodnému pobytu a žádosti o přechodný pobyt naleznete na webové stránce zde; dále Související dokumenty – Vzory dokladů vydávaných cizincům (strana 6 až 9).

Zaměstnavatel má i v případě zaměstnávání rodinných příslušníků občanů EU/ČR povinnost vést jejich evidenci a takéoznamovací povinnost vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR.

Poslední aktualizace: 8. 3. 2022