Restabus - Metodika - Široká definice seniorského abusu

V rámci projektu „Inovativní cesty definice, měřeni prevalence a řešeni seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe)“ TL05000516 Programu ETA Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe) | Fakulta sociálních studií MU (muni.cz), byla vytvořena se statní podporou Technologické agentury ČR Metodika zabývající se fenoménem EAN – fenoménem týrání, zneužívání, zanedbávání a dalšího nevhodného jednání a zacházení s muži a ženami ve vyšším věku (EAN). Typologie, detekce, prevence a intervence.

Konečna verze široké definice týmu RESTABUS byla předložena Výboru pro práva starších lidí Rady Vlády ČR pro lidská práva, který ji po diskusi s některými úpravami schválil 1. června 2022 v tomto zněni:

„Týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a špatné zacházení s nimi (tzv. elder abuse and neglect) je jednorázové nebo opakované, záměrné nebo nezáměrné jednání nebo nečinnost vůči člověku vyššího věku, typicky ve vztahu odůvodněně očekávatelné důvěry, v jehož důsledku došlo ke škodě či újmě fyzické, psychické, sociální, materiální, právní nebo mravní, případně k jejich kombinaci. Důsledkem tohoto jednání či nečinnosti může být kromě ohrožení majetku, zdraví, života, svobody nebo lidské důstojnosti také vznik či prohloubení situační, dočasné nebo celkové zranitelnosti člověka. Výše definované týrání, zneužívání, zanedbávání seniorů a špatné zacházení s nimi může, ale nemusí naplňovat skutkovou podstatu trestného činu. Jeho původci mohou být jednotlivci, instituce či společenské prostředí.“

Poslední aktualizace: 11. 1. 2024