Projekt rekonstrukce vzdělávacího střediska kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Písku

V rámci projektu bude zrekonstruováno a dovybaveno stávající vzdělávací středisko, které dosud funguje v nevyhovujících, zastaralých prostorách. Realizací projektu bude vytvořeno moderní prostředí pro přípravu pracovníků služeb zaměstnanosti, čímž se zkvalitní jejich práce s klienty úřadu. Situace na trhu práce je stále složitější, a proto vnitřní vzdělávání ve školicích střediscích nabývá na své důležitosti.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP ČR – Písek – rekonstrukce vzdělávacího střediska
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita b) – vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 14 916 598 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 0 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: dokončení do 31.12.2013

Odstoupení od realizace projektu ze strany žadatele dne: 10. 4. 2013

Stávající využívané prostory vzdělávacího střediska se nachází v budově kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Písku, v místech bývalého Generálního ředitelství Pletařského průmyslu. Část budovy, která dříve sloužila jako kanceláře pro projektanty, se začala v roce 1995 využívat jako vzdělávací středisko. Místnosti byly vybaveny v té době vyhovujícím nábytkem a základní audiovizuální technikou – videorekordéry, magnetofony, televizory a postupně se velké učebny doplnily o dataprojektory. Dnešní stav učeben i techniky již neodpovídá požadavkům na zajištění moderní výuky a ve svém důsledku negativně ovlivňuje kvalitu dosažených výsledků.

Rekonstrukcí bude dosaženo jednotného charakteru vybavení učeben a celkového zkvalitnění prostředí pro vzdělávání pracovníků služeb zaměstnanosti. Pro výuku bude rekonstruováno celkem 6 učeben s kapacitou pro 12 až 16 posluchačů, 2 e-learningové učebny, jedna učebna pro 24 posluchačů a jeden sál pro 48 posluchačů. Potřeby účastníků jistě uspokojí i knihovna, studovna a odpočívárny. Stejně tak pro lektory bude vytvořeno potřebné zázemí v podobě v podobě místností pro přípravu a odpočinek. Těmito upravenými prostory se vytvoří potřebné podmínky pro posílení struktury vzdělávání a pro podporu rozvoje a zvýšení úrovně kvality služeb zaměstnanosti.

Fotogalerie