Projekt rekonstrukce školicího střediska krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové

Záměrem projektu je rekonstrukce stávajícího zasedacího sálu a přilehlých prostor v budově krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové za účelem vytvoření nového školicího střediska služeb zaměstnanosti. Realizace projektu umožní častější vzdělávání a profesní setkávání pracovníků služeb zaměstnanosti. Ve svém konečném důsledku přispěje ke zvyšování kvalitativní úrovně služeb poskytovaných Úřadem práce.

DETAILY PROJEKTU

Oficiální název projektu: ÚP v Hradci Králové – rekonstrukce školicího střediska
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast podpory: 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti, aktivita b) – vybudování dalších školicích středisek služeb zaměstnanosti a podpora spolupracujících organizací

Příjemce: Úřad práce České republiky 
Celkový rozpočet projektu: 8 682 906 Kč (způsobilých výdajů)
Výše dotace z EU: 7 380 470 Kč

REALIZACE PROJEKTU

Plánovaná doba realizace: 18.11.2009 – 31.3.2012

Realizace projektu ukončena dne: 30. 11. 2012

Projekt rekonstrukce zahrnuje úpravu interiéru stávajícího zasedacího sálu včetně vybavení, dále pak vybudování a zařízení zázemí pro účastníky školení a lektory.

Zasedací sál byl v minulosti využíván pro stranické konference, později k zasedání zastupitelstva Královehradeckého kraje. Sál o rozloze 322 m2 je nyní nevhodně vybaven, nachází se zde velké množství nevyužitých prostor. Rekonstrukce umožní efektivně navýšit kapacitu ze 100 na 221 míst pro účastníky školení, včetně 4 míst pro osoby se zdravotním postižením. Úpravami přilehlých prostor se navýší kapacita sociálního zařízení, vytvoří se odpovídající zázemí pro lektory. Estetické úpravy zaznamená i foyer školicího sálu.

Bezbariérový sál bude splňovat i ta nejnáročnější technická kritéria. Dojde k vybavení bezdrátovými mikrofony, díky nimž se budou moci posluchači aktivně zapojovat do diskuse a ovlivňovat tak průběh školících aktivit. Zabudování zásuvek ve sklopných stolcích umožní připojení notebooků účastníků školení, tlumočnický systém pak otevře možnost pořádat mezinárodní konference a školení za účasti zahraničních lektorů či posluchačů.

Realizací projektu se vytvoří prostor pro možnost navazování spolupráce a výměnu zkušeností s kolegy působícími na podobných pozicích jako cílová skupina projektu, a to nejen v rámci České republiky. S ohledem na kapacitu nově zrekonstruovaného sálu bude možné organizovat celostátní porady, což povede k navázání užší spolupráce a zlepšení komunikace mezi MPSV a pobočkami Úřadu práce, ale i mezi jednotlivými pobočkami navzájem. Díky své zeměpisné poloze je budoucí školicí středisko v Hradci Králové dopravně velmi dobře dostupné. Tím je dán potenciál pro pořádání častějších setkání a posilování vazeb mezi zaměstnanci služeb zaměstnanosti.

Fotogalerie