Projekt Audit rodina & zaměstnání

Audit rodina a zaměstnání je prostředek, jehož může společnost využít k rozvoji a optimalizaci personální politiky. Audit je vhodný pro jakýkoliv typ firmy, podniku či organizace, které mají více než 5 zaměstnanců a které působí v libovolném oboru výrobní či nevýrobní sféry nebo služeb. Cílem je zvýšení motivovanosti zaměstnanců, a tím podpoření ekonomických zájmů firem. Audit nabízí zaměstnavatelům (s více jak pěti zaměstnanci) možnost, jak za spolupráce s odborníkem v oblasti personální politiky sladit své zájmy s rodinnými potřebami zaměstnanců. Účast na Auditu: rodina & zaměstnání je bezplatná.

Průběh auditu

Zájemci o Audit rodina & zaměstnání z řad zaměstnavatelů se přihlásí udělovateli certifikátu (MPSV) a uzavřou s ním smlouvu o auditu.

Auditní řízení probíhá ve čtyřech fázích:

 • Informační a plánovací fáze
 • Realizační fáze
 • Implementační fáze
 • Závěrečná fáze

Informační a plánovací fáze: v jejím průběhu se společnost seznámí s jednotlivými kroky auditního řízení a společně s poradcem, specialistou MPSV na personální politiku, určí strategii a cíle auditu s ohledem na své ekonomické zájmy. Během této fáze dojde také ke vzájemnému předání všech informací relevantních pro zdárný průběh řízení a je nastaven časový harmonogram.

Realizační fáze: klíčovým momentem této fáze jsou workshopy se zaměstnanci a managementem společnosti, na nichž jsou identifikovány nejdůležitější potřeby zaměstnanců z hlediska jejich životních fází. Na základě těchto zjištění jsou formulována opatření, sledující rozvoj work-life-balance strategie uvnitř společnosti. Návrhy opatření jsou formalizovány v realizačním plánu a následně schváleny vedením společnosti. Poté společnost obdrží základní certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Implementačí fáze: poskytuje prostor pro postupná zavádění schválených opatření. Tato implementace je průběžně sledována a vyhodnocována. Závěrečná fáze: na společném závěrečném workshopu zhodnotí zaměstnanci průběh implementační fáze a efekty nově zavedených opatření. V případě zájmu společnosti na pokračování auditního řízení během dalších tří let je společně navrženo pokračování realizačního plánu. Společnost obdrží plný certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Proč se zapojit

Společnost, která projde auditem a nabídne zaměstnancům širší prostor pro sladění rodiny a zaměstnání, získá certifikát vyjadřující přátelský postoj k rodinným potřebám svých pracovníků. Certifikát je známkou společenské odpovědnosti, kterou firma prokazuje ve vztahu k zaměstnancům, a zvyšuje tak prestiž a důvěryhodnost svého nositele.

Zahraniční výzkumy i firmy uplatňující personální strategie v rámci slaďování rodinného a pracovního života svorně potvrzují, že existuje jednoznačná souvislost mezi prorodinným klimatem a

 • klesající fluktuací a absencí zaměstnanců na pracovišti,
 • vzrůstající motivací zaměstnanců,
 • klesajícími náklady na zaměstnance.

Podniky s prorodinně orientovanou personální politikou vykazují také lepší výsledky v oblasti

 • kvality uchazečů o zaměstnání,
 • produktivity práce,
 • nákladů na zapracování nových spolupracovníků,
 • rychlejší doby návratu z RD,
 • vyššího počtu pracovníků, kteří se po RD vrací zpět do firmy,
 • spokojenosti spolupracovníků.

Bližší informace naleznete přímo na stránkách Auditu: rodina & zaměstnání.