Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 11. června 2003 č. 578

o Programu pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce

V l á d a

 1. s c h v a l u j e
  Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce obsažený v části III materiálu č. j. 671/03 (dále jen "Program");
 2. u k l á d á
  1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, ministru práce a sociálních věcí a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy plnit úkoly obsažené v Programu,
  2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády, ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy informovat do 31. října 2004 ministra práce a sociálních věcí o plnění úkolu podle bodu II/1 tohoto usnesení,
  3. ministru práce a sociálních věcí zpracovat ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra, místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a ministryněmi zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy a vládě do 31. prosince 2004 předložit zprávu o plnění Programu, včetně jeho aktualizace na další období,
  4. ministru práce a sociálních věcí zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
 3. ž á d á
  hejtmany a starosty obcí s rozšířenou působností o spolupráci s orgány státní správy při naplňování Programu.

Provedou:

 • 1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
 • místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády,
 • místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje,
 • ministr práce a sociálních věcí,
 • ministryně zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy

Na vědomí:

 • hejtmani,
 • Českomoravská konfederace odborových svazů,
 • Asociace samostatných odborů,
 • Odborový svaz Čech Moravy a Slezska,
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky,
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020