Program Předcházení soc.vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2007

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2007 v rámci program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2007 (program byl vyhlášen) Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity, je možné používat do 31. prosince 2007 a k tomuto datu musí nestátní nezisková organizace uzavřít čerpání dotace a vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s „Metodikou pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na program Předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2007“ (dále jen „metodika“) musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2007 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 15. února 2008. Rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV!

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV nejpozději k datu předložení formuláře vyúčtování, tj. 15. února 2008 (číslo účtu je 6015-2229001/0710/0710 u ČNB - variabilním symbolem je evidenční číslo projektu, které je uvedené v Rozhodnutí o přidělení dotace).

Nestátní nezisková organizace zpracuje vyúčtování dotace za příslušný projekt na předepsaném formuláři MPSV. Podrobné pokyny pro instalaci programu a vyplnění formuláře pomocí aplikace 602XML Filler naleznete v souboru s názvem „Průvodce při vyplňování formulářů pomocí aplikace 602XML Filler“. Aplikace 602XML Filler je dispozici bezplatně na stránkách www.602.cz, konkrétně ji lze stáhnout na http://www.602.cz/cz/produkty/602xml_filler_2_5/download.

Formulář vyúčtování se skládá ze čtyř povinných částí (část A až D). K formuláři mohou být přiloženy další dokumenty, které svým obsahem doplňují či objasňují údaje uvedené ve formuláři (nepřikládejte však originály ani kopie účetních dokladů!).

Povinnou součástí vyúčtování podle metodiky je potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (místně příslušnému finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení).

Vyplněný formulář je nutné předložit MPSV současně v listinné (1 originální výtisk s podpisem) a elektronické podobě (na CD). V případě, že k formuláři přikládáte další nepovinné přílohy, předložte je taktéž v elektronické podobě na CD (pokud jsou tyto přílohy v podobě, která to umožňuje).

V elektronické podobě na CD musí být příslušný formulář uložen ve formátech .zfo (nebo .fo), .xml a .pdf – tj. 1 formulář bude uložen na CD celkem 3x (pozn. bližší informace k uložení formuláře naleznete v Průvodci při vyplňování formulářů pomocí aplikace 602XML Filler).

Před odevzdáním formuláře vyúčtování si zkontrolujte zejména následující:

 1. na přední straně formuláře je uveden kód projektu z Rozhodnutí MPSV na rok 2007,
 2. jsou vyplněny všechny předepsané části formuláře (část A až D),
 3. ve formuláři nechybí podpis a razítko organizace – část A (str. 2)
 4. v případě, kdy v rámci projektu byla využívána i práce dobrovolníků, je vyplněna „Tabulka – údaje o dobrovolnících v rámci projektu“,
 5. část C – jsou uvedeny všechny zdroje financování projektu a je specifikována položka „jiné“ v posledním řádku tabulky (v případě jiných než v tabulce uvedených zdrojů na projekt),
 6. část D:
  • je v posledním řádku tabulky uveden správně podíl poskytnuté dotace (%) od MPSV z celkového neinvestičního rozpočtu projektu podle posledního Rozhodnutí MPSV na rok 2007,
  • náklady v řádcích jsou náležitě specifikovány – zejména položka „jiné“ v rámci příslušné kapitoly nákladů,
  • ke každé částce uvedené v příslušném řádku tabulky je uvedeno číslo účtu,
 7. souhlasí údaj o výši poskytnutých finančních prostředků od MPSV uvedený v tabulce v Části C s údajem o výši poskytnuté dotace na základě posledního vystaveného Rozhodnutí (sloupec I řádek 1) v tabulce v Části D.

V rámci vyúčtování dotací za rok 2007 nebudou umožněny dodatečné opravy v odevzdaném formuláři. V případě neodevzdání formuláře vyúčtování v řádném termínu a v předepsané podobě a v případě nevrácení nevyčerpaných prostředků dotace v řádném termínu bude postupováno okamžitě v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění.