Program podpory B – celostátní/nadregionální služby

V rámci dotačního řízení MPSV v oblasti podpory sociálních služeb programu podpory B – podpora sociálních služeb s nadregionální nebo celostátní působností bylo k 1. říjnu 2007 předloženo celkem 90 žádostí o dotaci, přičemž dotace je požadována na 250 sociálních služeb.

V „Seznam podaných žádostí o dotaci v rámci programu podpory B - žádosti s formálními nedostatky“ jsou uvedeny žádosti (31 žádostí), které podle „Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2008 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ nesplňují formální náležitosti.

Uvedené formální nedostatky mají žadatelé možnost odstranit, a to nejpozději do pátku 19. října 2007. Doplnění nedostatků, chybějící přílohy či opravy k žádostem je třeba do tohoto termínu doručit na odbor sociálních služeb MPSV. Tito žadatelé jsou zároveň k odstranění nedostatků vyzýváni i telefonicky.