Příspěvek na provoz dětských skupin

                                   

UPOZORNĚNÍ: Aplikace může mít krátkodobé výpadky v době pravidelné údržby IS systémů MPSV, tzn. každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 24.00 hodin.

HOTLINE:
- technické dotazy zodpovídá OKsystem a.s.: pondělí - pátek od 8.00 do 16.00 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz
- věcné dotazy zodpovídá Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV, e-mail: prispevek.ds@mpsv.cz

Účel příspěvku

Příspěvek představuje dlouhodobou stabilní finanční podporu dětských skupin ze strany státu. Podílí se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby, tedy mzdových nákladů, nákladů na povinné další vzdělávání pečujících osob, nákladů na stravu a dalších provozních nákladů.

Podmínky nároku na příspěvek

Nárok na příspěvek mají všichni poskytovatelé zapsaní v evidenci, kteří mají oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, neboť ty mají jiný mechanismus financování ze státního rozpočtu a příspěvek pro ně tedy určen není.

 • Dětská skupina, na jejíž provoz se příspěvek žádá, musí mít alespoň 3 kapacitní místa.
 • Rodič dítěte musí být zaměstnán, nebo studovat v denní formě studia, nebo být evidován jako uchazeč o zaměstnání, nebo být OSVČ, která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. O této skutečnosti musí poskytovatel vést doklad v evidenci dětí.
 • Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i). zákona o dětské skupině, tj. osoba pečující o nejvýše 4 děti, nemá nárok na příspěvek na místo obsazené svým dítětem.
 • Při přerušení poskytování služby náleží příspěvek v délce 5x počet provozních dnů v týdnu, dále již pak jen v případech zvláštního zřetele hodných (pandemie, přírodní katastrofy apod.).
 • Kapacitní místo musí být obsazeno alespoň 3 souvislé hodiny jedním dítětem. Obsazenost se prokazuje na základě údajů ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte, pokud jsou ve smlouvě uvedeny dny a přesná doba, kdy dítě obsazuje kapacitní místo. Pokud toto ve smlouvě uvedeno není, je třeba vést pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa denní docházku dítěte.

Výše příspěvku

 • Výše příspěvku je dána normativy na provoz a normativy na stravu, které vychází ze školských normativů na neinvestiční výdaje v soukromé mateřské škole a na stravu ve výdejně soukromé mateřské školy. Roční školské normativy jsou převedeny na denní normativy pro dětské skupiny za účelem podpory flexibility služby. Dětem ve věku od šesti měsíců do 31. srpna po dosažení tří let (tj. mladším dětem) náleží 1,7násobek školského normativu. Dětem od 1. září po dosažení tří let věku do zahájení povinné školní docházky (tj. starším dětem) náleží stejná výše normativu jako ve školství.
 • Normativ na stravu náleží na dítě od jednoho roku věku, kterému poskytovatel zajišťuje stravu za dodržení výživových norem a toto musí být upraveno ve smlouvě s rodiči. Strava musí být poskytovatelem zajišťována v plném rozsahu, tedy oběd i svačiny. Normativ na stravu nelze oddělit od normativu na provoz.
 • Za plně obsazené kapacitní místo, tj. místo obsazené alespoň 5 hodin denně, náleží celý normativ, za místo obsazené 3-5 hodin denně náleží polovina normativu.
 • Pokud je místo v jednom dni postupně obsazeno dvěma dětmi v rozmezí 3-5 hodin, náleží za každé dítě polovina normativu.
 • Vždy náleží maximálně jeden normativ na jedno kapacitní místo v jednom provozním dni.
 • Zároveň je třeba pamatovat na podmínku poskytování služby obecně, tedy že v případě přítomnosti dítěte mladšího jednoho roku mohou být v zařízení nejvýše tři další děti do čtyř let věku.

Podpora de minimis

 • Bude-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku a jedná-li se o dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6 měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách), je úhrada nákladů rodičem dle § 6 zákona o dětské skupině nejvýše 4 000 Kč měsíčně (bez stravy). Zastropování výše úhrady ze strany rodiče a převažující financování ze strany státu je dle stanoviska Evropské komise základním předpokladem pro to, aby se na službu nepohlíženo jako na hospodářskou činnost a příspěvek nebyl posuzován jako veřejná podpora. Měsíční úhrada od rodiče tedy musí být vždy nižší než státní příspěvek na místo obsazené dítětem tohoto rodiče.
 • Příspěvek na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie (tj. od 1. září po 3. narozeninách do zahájení povinné školní docházky) bude vždy vyplácen v režimu de minimis a bude se na něj vztahovat limit celkového objemu poskytnuté finanční podpory dle příslušných nařízení Evropské komise. Určení provozu dětské skupiny pro veřejnost či podnikové nebude mít na výše uvedené žádný vliv. Více k podpoře de minimis viz  tento dokument a v něm uvedené odkazy. (179.09 kB)

(podrobněji k úhradě ze strany rodičů v souvislosti s veřejnou podporou viz https://www.mpsv.cz/web/cz/odpovedi-a-nejcastejsi-dotazy)

Technické zajištění

Harmonogram na rok 2022

 • Žádost o příspěvek na rok 2022 bude možné podat v termínu 1. - 31. 1. 2022 prostřednictvím aplikace.
 • Do aplikace poskytovatel ke každé dětské skupině co nejdříve vyplní povinné údaje ze smluv s rodiči o poskytování služby. Údaje bude třeba kdykoli během roku aktualizovat, jakmile dojde k jejich změně.
 • Vygenerovanou (a případně upravenou) obsazenost je třeba odevzdat do 7. února 2022 včetně - jedná se o první pracovní den po 5. únoru 2022Z odevzdané obsazenosti se bude vypočítávat záloha na první třetinu roku 2022. Obsazenost odevzdaná po termínu bude považována za odevzdání nulové obsazenosti a bude z ní náležet záloha ve výši 0 Kč.
 • Do 20. února 2022 obdrží poskytovatelé rozhodnutí o přiznání příspěvku spolu s rozhodnutím o výši zálohy na první třetinu roku 2022.
 • Do 25. února 2022 bude vyplacena záloha na první třetinu roku 2022.
 • Následně bude třeba v aplikaci odeslat obsazenost za každý měsíc první třetiny roku 2022, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce.
 • obsazenosti za duben 2022 odeslané do 5. května 2022 se bude vypočítávat záloha na druhou třetinu roku 2022. Zároveň se z průběžně odevzdávaných obsazeností za každý měsíc provede zúčtování příspěvku za první třetinu roku 2022. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek se vypočtená záloha na druhou třetinu roku buď navýší, nebo poníží.
 • Do 25. května 2022 bude vyplacena záloha na druhou třetinu roku 2022.
 • Následně bude třeba v aplikaci odeslat obsazenost za každý měsíc druhé třetiny roku 2022, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce.
 • obsazenosti za srpen 2022 odeslané do 5. září 2022 se bude vypočítávat záloha na třetí třetinu roku 2022. Zároveň se z průběžně odevzdávaných obsazeností za každý měsíc provede zúčtování příspěvku za druhou třetinu roku 2022. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek se vypočtená záloha na třetí třetinu roku buď navýší, nebo poníží.
 • Do 25. září 2022 bude vyplacena záloha na třetí třetinu roku 2022.
 • Následně bude třeba v aplikaci odeslat obsazenost za každý měsíc třetí třetiny roku 2022, na který byl přiznán příspěvek, a to opět vždy do 5. dne následujícího měsíce.
 • Z průběžně odevzdávaných obsazeností za každý měsíc se provede zúčtování příspěvku za třetí třetinu roku 2022. Podle rozdílu mezi vyplacenou zálohou a skutečnou výší nároku na příspěvek vznikne buď přeplatek, nebo nedoplatek.
 • Přeplatek poskytovatel vrátí do 31. 1. 2023 na příjmový účet MPSV. Nedoplatek bude poskytovateli vyplacen do 15. 2. 2023.
 • V termínu 1. - 31. 1. 2023 bude moci poskytovatel podat žádost o příspěvek na rok 2023. Harmonogram celého roku je stejný jako v roce 2022.
 • V průběhu podzimu 2021 budou probíhat školení pro poskytovatele k příspěvku na provoz dětské skupiny. Informace o školeních poskytovatelé obdrží od krajských metodiček a metodiků pro dětské skupiny.

 

Přehled důležitých termínů pro příspěvek na rok 2022

Zpřístupnění elektronické aplikace

prosinec 2021

Podání žádosti o příspěvek

1. - 31. 1. 2022

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za leden 2022

do 5. 2. 2022

Rozhodnutí o přiznání příspěvku a o záloze na první třetinu roku 2022

20. 2. 2022

Vyplacení zálohy na první třetinu roku 2022

do 25. 2. 2022

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za únor, březen, d uben 2022

do 5. 3., 5. 4., 5. 5. 2022

Rozhodnutí o záloze na druhou třetinu roku 2022 včetně zúčtování příspěvku za první třetinu roku 2022 a vyplacení zálohy na druhou třetinu roku 2022

do 25. 5. 2022

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za květen, červen, červenec, srpen 2022

do 5. 6., 5. 7., 5. 8., 5. 9. 2022

Rozhodnutí o záloze na třetí třetinu roku 2022 včetně zúčtování příspěvku za druhou třetinu roku 2022 a vyplacení zálohy na třetí třetinu roku 2022

do 25. 9. 2022

Oznámení obsazenosti kapacitních míst za září, říjen, listopad, prosinec 2022

do 5. 10., 5. 11., 5. 12 2022 a 5. 1. 2023

Rozhodnutí o přeplatku/nedoplatku v rámci zúčtování příspěvku za třetí třetinu roku 2022

leden 2023

Vrácení přeplatku na příjmový účet MPSV

do 31. 1. 2023

Vyplacení nedoplatku poskytovateli

do 15. 2. 2023

Vyplnění údajů ze smluv a jejich aktualizace

kdykoli v průběhu roku

Poslední aktualizace: 2. 11. 2022