Příloha IV

Akce a iniciativy k překonání překážek a dosažení plného a urychleného provádění Pekingské platformy
 1. S přihlédnutím k vyhodnocení dosaženého pokroku v provádění Pekingské deklarace a Akční platformy v posledních pěti letech od 4. Světové konference o ženách, jak je popsán v kapitole II, a se zřetelem k současným výzvám negativně ovlivňujícím jejich plnou realizaci, o kterých pojednává kapitola III, obnovují nyní vlády svůj závazek k Pekingské deklaraci a Akční platformě, uznávají, že všechna lidská práva - občanská, kulturní, ekonomická, politická a sociální, včetně práva na rozvoj - jsou univerzální, nezcizitelná, vzájemně závislá a propojená a jsou nezbytná pro uskutečnění genderové rovnosti, rozvoje a míru v 21. století.
 2. Organizace systému Spojených národů a Bretton-woodské instituce a rovněž Světová obchodní organizace a další mezinárodní a regionální mezivládní orgány, parlamenty a občanská společnost, včetně soukromého sektoru a nevládních organizací, odborů a ostatních zájmových skupin se vyzývají, aby podpořily úsilí vlád a, tam kde je to vhodné, vyvinuly vlastní doplňkové programy k dosažení plného a účinného provádění Akční platformy.
 3. Vlády a mezivládní organizace uznávají příspěvek a doplňkovou roli nevládních organizací a plně respektují jejich nezávislost při zajišťování účinného provádění Akční platformy. Měly by nadále posilovat partnerství s nevládními organizacemi, zejména s organizacemi žen, a podporovat jejich příspěvek k účinnému provádění a sledování Akční platformy.
 4. Zkušenosti ukázaly, že cíl genderové rovnosti lze plně dosáhnout jen v kontextu obnovení spolupráce mezi všemi zainteresovanými účastníky na všech úrovních. Ke splnění tohoto cíle přispěje a je nutná účinná účast žen na bázi rovnosti ve všech sférách společnosti.
 5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen vyžaduje napravit nerovnosti mezi ženami a muži a dívkami a chlapci a zajistit jim rovná práva, odpovědnosti, příležitosti a možnosti. Genderová rovnost znamená, že potřeby, zájmy, požadavky, zkušenosti a priority žen i mužů se stanou nedílnou dimenzí při vytváření, provádění, národním monitorování a následném vyhodnocování všech činností v každé oblasti, a to včetně mezinárodní úrovně.
 6. Přijetím Akční platformy vyslovily vlády a mezinárodní společenství souhlas se společným programem rozvoje založeného na základním principu genderové rovnosti a posílení postavení žen. Zvýšilo se úsilí o vyšší zastoupení žen v rozvoji a uznává se potřeba kombinovat zaměření na podmínky žen a základní potřeby s holistickým přístupem založeným na rovných právech a partnerství, prosazování a ochraně všech lidských práv a základních svobod. Měly by být formulovány politiky a programy k zajištění trvale udržitelného rozvoje zaměřeného na lidi, zajištění živobytí a poskytování postačující sociální ochrany, včetně bezpečnostních sítí, posílení podpůrných systémů pro rodiny, rovného přístupu k finančním a ekonomickým zdrojům a jejich kontrole a programy k odstranění rostoucí a disproporční chudoby žen. Všechny ekonomické politiky, a instituce a všichni činitelé odpovědní za alokaci zdrojů, by měli mít na zřeteli genderovou perspektivu, aby se zajistilo, že výhody plynoucí z rozvoje budou rovnoměrně rozděleny.
 7. Při konstatování přetrvávajícího a zvyšujícího se břemene chudoby žen v mnohých zemích, zejména v rozvojových zemích, se jeví jako nezbytné pokračovat v přezkoumání, modifikování a provádění integrovaných makroekonomických a sociálních politik a programů z genderové perspektivy, včetně politik a programů vztahujících se k strukturálnímu přizpůsobení a problémům externího zadlužení, aby byl zajištěn všeobecný přístup k sociálním službám, zejména k vzdělávání a dostupným kvalitním službám zdravotní péče a rovný přístup k ekonomickým zdrojům a jejich kontrole.
 8. Je zapotřebí vyvinout zvýšené úsilí k poskytnutí rovného přístupu k službám v sektorech vzdělávání, zdravotnictví a sociální ochrany, aby se tak ženám a dívkám zajistilo právo na vzdělání a požívání nejvyššího dosažitelného standardu tělesného a duševního zdraví a pohody v průběhu celého životního cyklu, jakož i postačující, finančně nenáročné a univerzálně dostupné zdravotní péče a služeb, včetně sexuální a reprodukční zdravotní péče, zejména se zřetelem k hrozící pandemii HIV/AIDS; toto úsilí je také nutné se zřetelem k rostoucímu podílu starých žen.
 9. Vezmeme-li v úvahu, že většina žen na světě pracuje jen k zajištění své vlastní existence a využívá při tom zdrojů životního prostředí, je zapotřebí rozpoznat a integrovat znalosti žen a jejich priority týkající se zachování a řízení těchto zdrojů a zajistit jejich trvalou udržitelnost. Aby se mohlo účinně reagovat na katastrofy a živelní pohromy ohrožující životní prostředí, jistotu obživy lidí a také uspokojení základních požadavků denního života, je zapotřebí vytvářet a provádět programy, které jsou genderově senzitivní.
 10. Trvalé udržení obživy obyvatelstva ve státech s omezenými nebo vzácnými zdroji, například v malých ostrovních rozvojových státech, je kriticky závislé na zachování a ochraně životního prostředí. Je zapotřebí poučit se ze zvykových a tradičních znalostí žen, jejich způsobů práce a trvale udržitelného využívání biologické diverzity.
 11. Politická vůle a závazek politiků na všech stupních jsou klíčové pro zajištění genderového mainstreamingu při přijímání a provádění komplexních akčních politik ve všech oblastech. Politický závazek je nutný i pro další rozvíjení potřebného rámce k zajištění rovného přístupu žen k ekonomickým a finančním zdrojům a jejich kontrole, k odbornému výcviku, službám a institucím, jakož i k účasti žen na rozhodování a řízení. Procesy tvorby politiky vyžadují partnerství žen a mužů na všech úrovních. Je zapotřebí aktivně zapojovat a pobízet muže a chlapce, aby se angažovali v úsilí o dosažení cílů Akční platformy a jejího provádění.
 12. Násilí vůči ženám a dívkám je jednou z velkých překážek k dosažení cíle genderové rovnosti, rozvoje a míru. Násilí vůči ženám brání, omezuje nebo znemožňuje ženám využívání lidských práv a základních svobod. Násilí vůči ženám, například bití a jiné domácí násilí, sexuální zneužívání, sexuální otroctví a vykořisťování, mezinárodní obchodování se ženami a dětmi, násilná prostituce a sexuální obtěžování, právě tak jako násilí vůči ženám vyplývající z sexuálních předsudků, rasismus a rasová diskriminace, xenofobie, pornografie, etnické čistky, ozbrojené konflikty, cizí okupace, náboženský a protináboženský extremismus a terorismus jsou neslučitelné s důstojností a hodnotou člověka a je třeba je potírat a odstranit.
 13. Ženy sehrávají kritickou roli v rodině. Rodina je základní jednotka společnosti a je to síla, která společnost stmeluje a integruje. Proto je třeba ji posilovat. Neodpovídající podpora žen a jejich nedostatečná ochrana a podpora jejich rodin mají neblahý účinek na celou společnost a podkopávají úsilí o dosažení genderové rovnosti. V různých kulturních, politických a sociálních systémech existují různé formy rodin a je nutné respektovat práva, schopnosti a odpovědnosti členů rodiny. Společnosti stále nedoceňují sociální a ekonomický příspěvek žen k zdárnému vývoji rodin a společenský význam mateřství a otcovství. Uznáváme a oceňujeme mateřství a otcovství a roli rodičů jako opatrovníků rodiny a při výchově dětí a důležitost všech dalších příslušníků rodiny přispívajících k blahu rodiny a tyto role nesmí být základnou pro diskriminaci. Ženy stále ještě nesou disproporčně velký podíl odpovědnosti za domácnost a péči o děti, nemocné a staré lidi. Této nerovnováze je třeba neustále věnovat pozornost pomocí vhodných politik a programů, zejména takových, které se váží na vzdělávání, a tam kde je to vhodné, i pomocí právních předpisů. Aby se dosáhlo plného partnerství ve veřejné i soukromé sféře, je třeba ženám i mužům umožnit, aby sladili a rovným způsobem se podělili o pracovní povinnosti a odpovědnost za rodinu.
 14. Vybudování silných národních mechanismů pro posílení postavení žen a prosazení genderové rovnosti vyžaduje politický závazek na nejvyšší úrovni a všechny lidské a finanční zdroje k iniciování, doporučení a usnadnění přípravy, přijetí a monitorování politik, právních předpisů, programů a budování kapacit pro posílení postavení žen a k tomu, aby političtí činitelé působili jako katalyzátor otevřeného veřejného dialogu o genderové rovnosti jakožto cíli společnosti. To by jim umožnilo prosazovat posílení postavení žen a začleňování genderové perspektivy do politik a programů ve všech oblastech ( gender mainstreaming), hrát roli jejich zastánců a zabezpečovat jim rovný přístup ke všem institucím a zdrojům, jakož i zvýšené budování kapacit pro ženy ve všech sektorech. Je nutné provést reformy, aby se zvládly výzvy měnícího se světa a aby se ženám zabezpečil rovný přístup k institucím a organizacím. Institucionální a koncepční změny jsou strategickým a důležitým aspektem pro vytváření vstřícného prostředí pro provádění Akční platformy.
 15. Podpora programům zaměřeným na zvýšení příležitostí, potenciálu a aktivit žen by měla mít dvojí zaměření: jednak to budou programy zaměřené na základní a také specifické potřeby žen pro budování kapacit, organizační rozvoj a zvýšení pravomocí a na druhé straně půjde o genderový mainstreaming při formulaci a provádění všech programů. Zvlášť důležité je rozšiřovat hledisko genderové rovnosti do nových oblastí programování a genderovou rovnost prosazovat v činnost zaměřených na řešení současných problémů.
 16. Dívky a ženy s jakoukoli formou zdravotního postižení patří obvykle ve všech fázích života k těm nejvíce zranitelným a marginalizovaným ve společnosti. Je proto naléhavě zapotřebí brát zřetel na jejich situaci a potřeby a řešit je pomocí politických opatření a programů. Je zapotřebí přijmout na všech úrovních zvláštní opatření k jejich integraci do hlavního proudu rozvoje společnosti.
 17. Účinné a koordinované plány a programy pro plné provádění Akční platformy vyžadují jasnou znalost situace žen a dívek, znalost založenou na výzkumu a datech členěných podle pohlaví, krátkodobé a dlouhodobé termínované úkoly a měřitelné cíle a mechanismy na sledování, kterými se zjišťuje dosažený pokrok. Je proto zapotřebí usilovat o budování kapacit pro všechny aktéry zapojené do dosahování těchto cílů. Rovněž je zapotřebí vyvinout na národní úrovni úsilí ke zvýšení průhlednosti a odpovědnosti.
 18. Realizaci a dosahování cílů genderové rovnosti, rozvoje a míru je zapotřebí podporovat alokací potřebných lidských, finančních a materiálních zdrojů pro konkrétní cílené aktivity zaměřené na zabezpečení genderové rovnosti na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni. K tomu je zapotřebí rozvíjet i zvýšenou a posílenou mezinárodní spolupráci. Zásadní význam má explicitní pozornost věnovaná těmto cílům v procesu tvorby rozpočtů na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

A. Akce na národní úrovni

NA ÚROVNI VLÁD:
  1. Stanovit a podporovat použití explicitních krátkodobých a dlouhodobých termínovaných úkolů a měřitelných cílů, tam kde je to vhodné včetně kvót, k prosazení pokroku směrem k genderové rovnováze, usilujících o rovný přístup žen k plné účasti na základě rovnosti s muži na veřejném životě ve všech oblastech a na všech úrovních, zejména v postaveních, kde se rozhoduje a vytváří politika, v politických stranách a politických činnostech, ve všech ministerstvech a státních úřadech a klíčových institucích podílejících se na politice a také ve všech orgánech a organizacích místního rozvoje;
  2. Působit proti bariérám, s nimiž se ženy zejména domorodé a marginalizované ženy setkávají v přístupu k politice a rozhodování a účasti v nich, řešit problémy nedostatku odborného výcviku, dvojího zatížení žen placenou a neplacenou prací, negativních postojů a stereotypů ve společnosti.
  1. Zajistit politiky zaručující rovný přístup k vzdělávání a odstranit diskriminaci na základě pohlaví při vzdělávání, včetně odborného výcviku a při studiu vědeckých a technických oborů a zajistit ukončení školní docházky dívek, zejména dívek ve venkovských a zanedbaných oblastech, a dát všem ženám a dívkám příležitost, aby pokračovaly ve vzdělávání na všech úrovních;
  2. Podporovat provádění plánů a akčních programů k zajištění kvalitního vzdělávání a zlepšení míry náboru a udržení chlapců a dívek ve školách a odstranit z osnov škol a učebních pomůcek a také z celého procesu vzdělávání genderově založené stereotypy a diskriminační pasáže;
  3. Do roku 2005 urychlit činnost a posílit politický závazek k uzavření mezery mezi pohlavími v základním vzdělání a na školách druhého stupně a do roku 2015 zajistit bezplatné povinné a univerzální základní školní vzdělání, jak to opětovně požadovaly celosvětové konference, a odstranit politiky, o nichž bylo prokázáno, že zvětšují a trvale zachovávají stávající mezeru;
  4. Vypracovat genderově senzitivní školní osnovy od mateřských a základních škol po odborný výcvik a vysoké školy, aby se řešil problém genderově založených stereotypů, který je jednou ze základních příčin segregace v zaměstnání.
  1. Navrhovat a provádět politiky, které podporují a chrání ženy při využívání všech lidských práv a základních svobod a vytvářet prostředí, které netoleruje porušování práv žen a dívek;
  2. Vytvářet a udržovat nediskriminační a genderově senzitivní právní prostředí cestou přezkoumání právních předpisů s cílem usilovat o odstranění diskriminačních ustanovení v co nejkratší době, pokud možno do roku 2005, a odstranit legislativní mezery, které ponechávají ženy a dívky bez ochrany jejich práv a neumožňují jim hledat účinnou nápravu v případech diskriminace na základě pohlaví;
  3. Ratifikovat Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, omezit rozsah jakýchkoli výhrad k jejím ustanovením a odvolat výhrady, které jsou v rozporu s cíli a účelem úmluvy nebo jsou jinak neslučitelné s mezinárodním smluvním právem;
  4. Zvážit podepsání a ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen;
  5. Zvážit podepsání a ratifikaci Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;
  6. Vypracovat, přezkoumat a provádět zákony a postupy zakazující a odstraňující všechny formy diskriminace žen a dívek;
  7. Přijmout opatření, včetně programů a politik, které zabezpečí, aby mateřství a rodičovství a role žen v zachování lidského rodu nebyly využívány jako odůvodnění pro diskriminaci, ani neomezovaly plnou účast žen ve společnosti;
  8. Zajistit, aby národní legislativní a administrativní reformní procesy, včetně procesů spjatých s pozemkovými reformami, decentralizací a restrukturalizací ekonomik, podporovaly práva žen, zejména práva žen žijících ve venkovských oblastech a chudých žen, a učinit opatření k prosazení a provádění těchto práv tím, že se ženám umožní přístup k ekonomickým zdrojům a jejich kontrole, včetně vlastnických práv, pozemkových práv, dědického práva, a využívání úvěru a tradičních programů spoření, jako jsou banky a družstva žen;
  9. Provádět genderový mainstreaming uvnitř národních imigračních a azylových politik, předpisů a praktik, podle toho co je vhodné, aby se prosazovala a chránila práva žen, zvážit kroky směřující k uznání perzekuce a násilí vůči ženám například při posuzování důvodů pro udělení statutu uprchlíka nebo azylu;
  10. Přijmout všechna vhodná opatření k odstranění diskriminace a násilí vůči ženám a dívkám, kterého se dopustí jakákoli osoba, organizace nebo podnik;
  11. Učinit potřebná opatření pro soukromý sektor a školské instituce k usnadnění a posílení souladu s právními předpisy týkajícími se diskriminace.
  1. Prioritně přezkoumat a kde je to vhodné revidovat právní předpisy s cílem uzákonit účinné předpisy týkající se mj. násilí vůči ženám, a přijmout další nutná opatření, aby se zajistilo, že všechny ženy a dívky budou chráněny přede všemi formi fyzického, psychologického a sexuálního násilí a budou mít možnost obrátit se na soud;
  2. Stíhat pachatele všech forem násilí vůči ženám a dívkám a vhodným způsobem je trestat a zahájit akce, jejichž účelem je pomáhat a motivovat pachatele k přerušení cyklu násilí a učinit opatření otevírající obětem cestu k nápravě;
  3. Považovat všechny formy násilí vůči ženám jakékoli věkové kategorie a dívkám, včetně násilí založeného na jakýchkoli formách diskriminace, za trestné činy podléhající ustanovením trestního práva;
  4. Uzákonit předpisy a posílit vhodné mechanismy zaměřené na postih trestných činů vztahujících se k domácímu násilí, včetně znásilnění v manželství a sexuálního zneužívání žen a dívek a zajistit, že všechny takové případy se rychle dostanou před soud;
  5. Vypracovat, přijmout a plně provádět zákony a pokud je to vhodné další opatření, jako jsou politiky a výchovné programy, k potírání škodlivých zvykových nebo tradičních praktik, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, předčasných a násilných sňatků a tak zvaných zločinů zachraňujících čest, které jsou porušením lidských práv žen a dívek a překážkou ženám, aby mohly využívat lidská práva a základní svobody, a ve spolupráci s místními skupinami žen zesílit úsilí o zvýšení kolektivního a individuálního povědomí o tom, jak tyto škodlivé tradice nebo zvykové praktiky porušují lidská práva žen;
  6. Pokračovat v provádění výzkumu a dosáhnout lepšího porozumění základním příčinám všech forem násilí vůči ženám, s cílem vypracovat programy a učinit opatření směřující k odstranění všech forem násilí;
  7. Přijmout opatření, politiky a programy zaměřené na potírání rasismu a rasově motivovaného násilí vůči ženám a dívkám;
  8. Učinit co nejdříve konkrétní kroky zaměřené na odstranění násilí, které má důsledky na domorodé ženy, s plnou a dobrovolnou účastí těchto žen, a provádět vhodné a účinné programy a poskytovat služby s cílem odstranit všechny formy násilí;
  9. Přijmout a prosazovat holistický přístup s cílem reagovat na všechny formy násilí a zneužívání páchaného na dívkách a ženách bez ohledu na jejich věk, mít na zřeteli dívky a ženy se zdravotním postižením a zranitelné a marginalizované ženy a dívky, aby se respektovaly jejich různorodé potřeby, včetně vzdělávání, poskytování odpovídající zdravotní péče a služeb a základních sociálních služeb;
  10. Schválit a prosazovat holistický přístup k potírání násilí páchaného na ženách během celého jejich životního cyklu a za všech okolností.
  1. Přijmout vhodná opatření k řešení klíčových faktorů, včetně externích faktorů, které podněcují k obchodování ženami a dívkami pro účely prostituce a jiných forem komercializovaného sexu a pro účely násilných sňatků a nucené práce. Obchod ženami je zapotřebí odstranit posílením stávajících právních předpisů, které by měly poskytnout ženám a dívkám lepší ochranu a je třeba trestat pachatele pomocí opatření v rámci trestního i občanského práva;
  2. Vypracovat, vynutit a posílit účinná opatření k potírání a odstranění všech forem obchodování se ženami a dívkami pomocí komplexní strategie zaměřené na tuto oblast, jejíž součástí budou mj. legislativní opatření, kampaně prevence, výměny informací, pomoc obětem, jejich ochrana a reintegrace a stíhání všech lidí zapojených do této sítě, včetně zprostředkovatelů;
  3. V rámci právního rámce a v souladu s národní politikou zvážit zproštění obětí obchodování, zejména žen a dívek, všech obvinění týkajících se nelegálního vstupu do země nebo nelegálního pobytu a vzít při tom na zřetel na okolnost, že jde o oběti obchodování;
  4. Zvážit ustavení nebo posílení národních koordinačních mechanismů, například národního zpravodaje nebo meziministerského orgánu s účastí občanské společnosti, včetně nevládních organizací, s cílem posílit výměnu informací a podávat zprávy obsahující údaje a upozorňující na klíčové příčiny, faktory a trendy v násilí vůči ženám, zejména násilí formou obchodování;
  5. Poskytovat ochranu a podporu ženám a jejich rodinám a rozvíjet a posilovat politiky podporující zabezpečení rodin.
  1. Ve vhodných případech zvážit přijetí národních právních předpisů v souladu s Úmluvou o biologické diverzitě14) na ochranu znalostí, inovací a postupů používaných ženami v domorodých a místních komunitách týkajících se tradičního lékařství, biologické diverzity a domorodých technologií;
  2. V nutných případech přizpůsobit zemědělskou politiku a mechanismy a politiku životního prostředí s cílem začlenit genderovou perspektivu a ve spolupráci s občanskou společností podporovat zemědělce, zejména ženy pracující v zemědělství a ženy žijící ve venkovských oblastech poskytováním vzdělávacích a výcvikových programů.
  1. Přijmout politiky a provádět programy prioritně zaměřené na genderové aspekty při novém výskytu i při přetrvávajících výzvách pro zdraví, jako jsou malárie, tuberkulóza, HIV/AIDS a při potírání jiných nemocí majících nepoměrně velký účinek na zdraví žen, včetně nemocí způsobujících nejvyšší míry úmrtnosti a nemocnosti;
  2. Zajistit, aby se snižování nemocnosti a úmrtnosti rodiček stalo prioritou pro sektor zdravotnictví a aby ženy měly snadný přístup k péči v těhotenství a mateřství, k dobře přístrojově a personálně vybaveným službám zdravotní péče pro matku a dítě, ke kvalifikované pomoci při porodu, k rychlé péči v naléhavých případech souvisejících s porodem, v nutných případech k účinnému předání a transportu do zařízení vyšší úrovně, péči po propuštění ze zdravotnického zařízení a rodičovskému plánování, aby se mj. podpořilo bezpečné mateřství a upřednostnila pozornost k opatřením směřujícím k prevenci, zjištění a léčení rakoviny prsu, děložního čípku a vaječníků a osteoporózy a sexuálně přenosných nemocí, včetně HIV/AIDS;
  3. Přijmout opatření k uspokojení nesplněných potřeb v oblasti kvalitního plánování rodičovství a antikoncepce, zejména s ohledem na stávající nedostatky v poskytování, zásobování a využívání;
  4. Sbírat a rozšiřovat aktualizovaná a spolehlivá data o úmrtnosti a nemocnosti žen a provádět další výzkum týkající se sociálních a ekonomických faktorů a jejich účinku na zdraví dívek a žen všech věkových kategorií, jakož i výzkum zaměřený na poskytování zdravotních služeb dívkám a ženám a využití těchto služeb a přednostně podpořit prevenci nemocí a programy propagace zdraví pro ženy;
  5. Zajistit všeobecný a rovný přístup ženám a mužům v průběhu celého životního cyklu k sociálním službám souvisejícím s péčí o zdraví, včetně vzdělávání, dodávek čisté vody a bezpečných sanitárních opatření, výživy, zajištění bezpečnosti potravin a zdravotních vzdělávacích programů.
  6. Zajistit poskytování bezpečných pracovních podmínek pro všechny pracovníky ve zdravotnictví;
  7. Přijmout, uzákonit, přezkoumat, a tam kde je to nutné a vhodné revidovat, a provádět právní předpisy, politiky a programy v oblasti zdravotnictví, po konzultacích s organizacemi žen a jinými aktéry občanské společnosti, a přidělovat potřebné rozpočtové prostředky k zajištění nejvyšší dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví, aby tak ženy měly plný a rovný přístup ke komplexní, vysoce kvalitní a finančně dostupné zdravotní péči, informacím, vzdělávání a službám v celém cyklu svého života; promítat nové požadavky na služby a péči o ženy a dívky v důsledku pandemie HIV/AIDS a nových poznatků o potřebách žen týkajících se specifických problémů duševního zdraví a chorob z povolání a procesu stárnutí; a chránit a prosazovat lidská práva tím, že se zajistí, aby všechna zdravotní zařízení a zdravotničtí pracovníci při poskytování zdravotní péče ženám postupovali v souladu s etickými, profesionálními a k genderově senzitivními standardy a v případě potřeby toho dosáhnou zřízením nebo posílením regulačních a donucovacích mechanismů;
  8. Vyloučit diskriminaci vůči všem ženám a dívkám v přístupu k zdravotním informacím, zdravotní výchově a zdravotní péči a službám;
  9. Reprodukční zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo neduhů, ve všech záležitostech týkajících se reprodukčního systému, jeho funkcí a procesů. Z pojmu reprodukční zdraví tedy vyplývá, že lidé budou schopni mít uspokojující a bezpečný sexuální život a budou mít schopnost reprodukce a svobodu rozhodnout, kdy a jak často to dělat. Z této poslední podmínky dále vyplývá právo mužů a žen na informace a přístup k bezpečným, účinným, finančně dostupným a přijatelným metodám nezávislého plánování rodičovství, jakož i k dalším metodám, které si zvolí, pro regulaci plodnosti, pokud nejsou v rozporu se zákonem, a dále právo na přístup k vhodným službám zdravotní péče, které ženám umožní bezpečné absolvování těhotenství a narození dítěte a dají manželským párům maximální vyhlídky, že budou mít zdravé dítě. V souladu se shora uvedenou definicí reprodukčního zdraví je reprodukční zdravotní péče definována jako soubor metod, technik a služeb přispívajících k reprodukčnímu zdraví a pohodě tím, že předchází a řeší problémy reprodukčního zdraví. Zahrnuje také sexuální zdraví, jehož účelem je povýšit na vyšší úroveň život a osobní vztahy, nikoli tedy pouze poradenství a péče týkající se reprodukčních nebo pohlavně přenosných nemocí.
  10. Máme-li na zřeteli shora uvedenou definici pak reprodukční práva zahrnují určitá lidská práva, která jsou již uznána v národním zákonodárství, mezinárodních dokumentech o lidských právech a jiných konsensuálních dokumentech. Tato práva spočívají v uznání základních práv manželských párů a jednotlivců svobodně rozhodovat o počtu dětí, odstupu a době jejich narození, k čemuž je nutné právo na informace a prostředky aby to mohli udělat. Zahrnují také právo na dosažení nejvyšší úrovně sexuálního a reprodukčního zdraví. Toto právo zahrnuje rovněž právo na rozhodování týkající se reprodukce bez jakékoli diskriminace, donucení nebo násilí, jak je to vyjádřeno v dokumentech o lidských právech. Při výkonu tohoto práva by všechny páry a jednotlivci měli brát zřetel na své životní podmínky a podmínky jejich budoucích dětí a svou odpovědnost ke společnosti. Prosazování odpovědného výkonu těchto práv všemi lidmi by mělo být fundamentální základnou pro vládní politiky a programy v oblasti reprodukčního zdraví a podpůrné společenské programy, včetně oblasti plánování rodičovství. Součástí závazku vlád by měla být jejich plná pozornost podpoře vzájemně se respektujících a rovnoprávných vztahů mezi pohlavími a zejména je zapotřebí uspokojit potřeby dospívající mládeže v oblasti výchovy a služeb, aby si lidé mohli odpovědně poradit se svou sexualitou. Reprodukční zdraví není uplatněno vůči mnoha lidem na světě vzhledem k takovým faktorům, jako jsou nedostatečná úroveň znalostí o sexualitě lidí a nevhodné nebo nepostačující informace a služby týkající se reprodukčního zdraví; vysoký výskyt vysoce rizikového sexuálního chování; diskriminační praktiky ve společnosti; negativní postoje vůči ženám a dívkám; a omezená pravomoc mnohých žen a dívek na svůj vlastní sexuální a reprodukční život. Zvlášť zranitelná je dospívající mládež, vzhledem k tomu, že ve většině zemí nemá dostatek informací a dostatečný přístup k relevantním službám. Starší ženy a muži mají specifické reprodukční a sexuální problémy, které se často řeší nedostatečným způsobem.
  11. Lidská práva žen zahrnují jejich právo mít kontrolu a svobodně a odpovědně rozhodovat ve všech otázkách týkajících se jejich sexuality, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví, bez donucení, diskriminace nebo násilí. Rovné vztahy mezi ženami a muži v otázkách sexuálních vztahů a reprodukce, včetně plného respektu integrity osob, vyžadují vzájemný respekt, souhlas a sdílenou odpovědnost za sexuální chování a jeho následky;
  12. Navrhovat a provádět programy pobízející muže a umožňující jim osvojit si zásady bezpečného a odpovědného sexuálního a reprodukčního chování a účinně využívat metod k prevenci nechtěného těhotenství a sexuálně přenosných nemocí, včetně HIV/AIDS;
  13. Učinit všechna vhodná opatření k vyloučení škodlivých, lékařsky zbytečných nebo násilných léčebných zásahů, jakož i podávání nevhodných léků a přemíry léků ženám, a zajistit, že řádně vyškolený personál bude všechny ženy řádně informovat o možných postupech, včetně pravděpodobných příznivých a možných vedlejších účinků;
  14. Přijmout opatření k zajištění nediskriminace a respektování soukromí lidí žijících s HIV/AIDS a sexuálně přenosnými nemocemi, včetně žen a mladých lidí tak, aby nezůstali bez informací potřebných k prevenci nákazy dalších osob HIV/AIDS a sexuálně přenosnými nemocemi a aby měli přístup k léčení a službám zdravotní péče bez obav ze stigmatizace nebo násilí;
  15. Ve světle odstavce 8.25 Akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, kde se uvádí:

   "V žádném případě nesmí být potrat prosazován jako metoda plánovaného rodičovství, všechny vlády a relevantní mezivládní a nevládní organizace se vyzývají, aby posílily své závazky ke zdraví žen a vypořádaly se s zdravotními důsledky nebezpečných potratů20, které jsou velkým problémem veřejného zdraví, a aby snížily výskyt potratů pomocí rozšířených a zlepšených služeb plánovaného rodičovství. Nejvyšší prioritou musí být vždy prevence nechtěného těhotenství a je zapotřebí podniknout všechny pokusy k vyloučení potřeby potratu. Ženy, které nechtěně otěhotní, by vždy měly mít přístup k spolehlivým informacím a soucitnému poradenství. Jakákoli opatření nebo změny v rámci systému zdravotnictví týkající se potratů mohou být stanoveny jen na národní nebo místní úrovni na základě národního legislativního procesu. Za okolností, kde potrat není porušením zákona, by potraty měly být bezpečné. Ve všech případech by ženy měly mít přístup ke kvalitním službám při řešení komplikací vyplývajících z potratů. Měly být bez odkladu nabídnuty poradenské služby po provedení potratu, poradenství a služby plánovaného rodičovství, což také pomůže vyhnout se opakovaným potratům zvážit přezkoumání zákonů obsahujících trestní postih proti ženám, které se podrobily nezákonnému potratu;
   Nebezpečné potraty jsou definovány jako postupy pro skončení nechtěného těhotenství buď osobami bez potřebných dovedností nebo v prostředí, kde chybí minimální lékařský standard nebo kde jsou splněny obě podmínky (na základě zprávy Světové zdravotnické organizace Prevence a řízení nebezpečných potratů, zpráva odborné pracovní skupiny, Ženeva, duben 1992 (WHO/MSM/92.5))."
  16. Propagovat a zlepšit komplexní genderově specifické strategie protitabákové prevence a kontroly zaměřené na všechny ženy, zejména dospívající dívky a těhotné ženy, které by měly zahrnovat výchovné programy, programy a služby zaměřené na prevenci a skončení s kouřením, a strategie ke snížení expozice při tzv. pasivním kouření a podpořit vypracování mezinárodní rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku;
  17. Prosazovat a zlepšit informační programy a opatření, včetně zásahů k odstranění zvyšující se konzumace omamných látek ženami a dospívajícími dívkami a uspořádat informační kampaně o zdravotním riziku a dalších následcích a jejich nepříznivém vlivu na rodinu.
  1. Provádět genderový mainstreaming uvnitř klíčových makroekonomických politik a politik sociálního rozvoje a do programů rozvoje;
  2. Vhodným způsobem včlenit genderovou perspektivu do návrhů, vypracování, přijetí a provádění všech rozpočtových procesů, aby se prosadilo spravedlivé, účinné a vhodné přidělení zdrojů a stanovily dostatečné rozpočtové alokace na podporu genderové rovnosti a programů rozvoje, které přispívají k posílení postavení žen a rozvíjet potřebné analytické a metodické nástroje a mechanismy pro monitorování a hodnocení;
  3. Vhodným způsobem zvýšit a účinně používat finanční a jiné zdroje v sociálním sektoru, zejména v školství a zdravotnictví, k dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen, což by se mělo stát ústřední strategií při realizaci rozvoje a odstranění chudoby;
  4. Usilovat o snížení disproporčně velkého počtu žen, zejména venkovských žen, žijících v chudobě prováděním národních programů boje proti chudobě zaměřených na problémy z genderové perspektivy a posílení postavení žen, se stanovením krátkodobých a dlouhodobých cílů.
  1. Provádět sociální a ekonomické politiky prosazující trvale udržitelný rozvoj a podporovat a zajišťovat programy vymýcení chudoby, určené zejména ženám, mezi jiným poskytováním výcviku v dovednostech, zajištěním rovného přístupu ke zdrojům a jejich kontrole, financování, úvěru, včetně mikroúvěru, informací a technologií a rovného přístupu k trhům k prospěchu žen všech věkových kategorií, zejména žen žijících v chudobě a na okraji společnosti, včetně venkovských žen, domorodých žen a žen v domácnosti;
  2. Vytvářet sociální systémy a zajišťovat k nim přístup a brát při tom v úvahu specifické potřeby žen žijících v chudobě, demografické změny a změny ve společnosti, aby se poskytlo zabezpečení proti nejistotám a změnám v podmínkách práce spojeným s globalizací a snažit se zajistit, aby nové pružné a nově se vytvářející formy práce byly postačujícím způsobem kryty sociální ochranou;
  3. Pokračovat v přezkoumání, modifikaci a provádění makroekonomických a sociálních politik a programů, mimo jiné pomocí analýzy z genderové perspektivy těch, které se týkají strukturálního přizpůsobení a problémů externího zadlužení, aby se ženám zajistil rovný přístup ke zdrojům a základním sociálním službám.
 1. Usnadnit zaměstnání žen pomocí mimo jiné prosazováním dostatečné sociální ochrany, zjednodušením administrativních postupů, odstraněním fiskálních překážek a kde je to vhodné i dalšími opatřeními, jako je přístup k rizikovému kapitálu, úvěrovým programům, mikroúvěru a jinému financování, která usnadňují zakládání mikropodniků a malých a středních podniků.
  1. Na všech úrovních ustavovat institucionální mechanismy, nebo posílit existující, aby spolupracovaly s národními institucemi s cílem zvýšit společenskou podporu genderové rovnosti a postupovat při tom ve spolupráci s občanskou společností, zejména s nevládními organizacemi žen;
  2. Na nejvyšší úrovni postupovat aktivním způsobem k dosažení trvalého zlepšování postavení žen, zejména posilováním národních mechanismů k provádění genderového mainstreamingu, aby se tak urychlilo zvyšování pravomocí žen ve všech oblastech a zajistil závazek k politikám pro prosazování genderové rovnosti;
  3. Poskytovat národním mechanismům všechny potřebné lidské a finanční zdroje, například zkoumáním inovativních programů financování, aby se genderový mainstreaming stal součástí všech politik, programů a projektů;
  4. Zvážit ustavení nových komisí nebo podobných institucí k prosazování rovných příležitostí;
  5. Posílit úsilí o plné provádění národních akčních plánů vypracovaných pro účely provádění Pekingské akční platformy a, tam kde je to nutné, přizpůsobit nebo vypracovat akční plány pro budoucnost;
  6. Zajistit, že návrhy všech státních informačních politik a strategií budou genderově senzitivní.
  1. Poskytovat národním statistickým úřadům institucionální a finanční podporu, aby shromažďovaly, zpracovávaly a rozšiřovaly údaje členěné podle pohlaví, věku a jiných vhodných hledisek, ve formě, která je přístupná veřejnosti a odpovědným politickým činitelům pro provedení mj. genderové analýzy , monitorování a posouzení důsledků, a podporovat novou práci na vypracování statistik a ukazatelů, zejména v oblastech, které zvlášť trpí nedostatkem informací;
  2. Pravidelně shromažďovat a publikovat statistiky trestných činů a monitorovat trendy ve vynucování zákona v otázkách týkajících se porušování práv žen a dívek, aby se zvýšilo povědomí vedoucí k přijetí účinnějších politik;
  3. Rozvíjet národní kapacity k provádění výzkumu a vypracování studií zaměřených na genderovou problematiku a orientovaných na provádění politik a sledování jejich účinku na universitách a v národních výzkumných a vzdělávacích institucích k tomu, aby se umožnilo provádění genderově orientované politiky založené na znalostech o této problematice.

B. Další akce, které je třeba uskutečnit na národní úrovni

NA ÚROVNI VLÁD, SOUKROMÉHO SEKTORU, NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ A JINÝCH SLOŽEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI:
  1. Povzbuzovat vypracování výcvikových programů a programů právní gramotnosti, které vytvářejí a podporují kapacitu organizací žen pro účely hájení lidských práv a základních svobod žen a dívek;
  2. Tam, kde je to vhodné, povzbuzovat spolupráci mezi vládami, nevládními organizacemi, organizacemi přímo na místě a tradičními vůdci komunit při prosazování a ochraně lidských práv a základních svobod žen a dívek, důstojnosti a vážnosti člověka a rovných práv žen a mužů;
  3. Povzbuzovat spolupráci státních orgánů, členů zastupitelských orgánů a jiných relevantních orgánů s ženskými organizacemi, případně včetně nevládních organizací, při zajišťování, aby právní předpisy nebyly diskriminující;
  4. Poskytovat genderově senzitivní výcvik všem složkám, včetně policie, státních zástupců a soudců pro jejich práci s oběťmi násilí, páchaného zejména vůči ženám a dívkám, včetně sexuálního násilí.
  1. Přijmout holistický přístup k tělesnému a duševnímu zdraví žen v průběhu celého životního cyklu, učinit další opatření k nové úpravě zdravotních informací a služeb a výcviku zdravotnického personálu s cílem zvýšit citlivost k genderovým otázkám, prosazovat genderovou rovnováhu na všech úrovních systému zdravotní péče a promítat hlediska žen a právo na soukromí, důvěrnost a dobrovolný a informovaný souhlas.
  2. Posilovat úsilí o zajištění všeobecného přístupu k základní zdravotní péči, včetně reprodukční zdravotní péče, po celý životní cyklus a dosáhnout tohoto cíle nejpozději v roce 2015;
  3. Přezkoumat a revidovat národní politiky, programy a právní předpisy za účelem provedení klíčových akcí k další realizaci akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, který byl přijat na 21. Zvláštním zasedání Valného shromáždění, a věnovat zvláštní pozornost dosažení konkrétních standardů pro snížení úmrtnosti rodiček, zvýšení počtu porodů s odbornou asistencí, poskytování co nejširšího dosažitelného rozsahu služeb bezpečného a účinného plánování rodičovství a metod antikoncepce a snížení rizika nákazy HIV/AIDS pro mladé lidi;
  4. Posílit opatření ke zlepšení výživy všech dívek a žen a uvědomit si při tom účinky vážného i mírného nedostatku výživy, celoživotních implikací výživy a vazby mezi zdravím matky a dítěte a prosazovat a zvyšovat podporu programům na snížení výskytu nedostatečné výživy, jako jsou programy podávání jídel ve školách, programy výživy matka-dítě a podávání mikronutričních doplňků, a věnovat zvláštní pozornost překlenutí mezery mezi pohlavími ve výživě;
  5. Přezkoumat s plnou účastí žen a monitorovat vliv reforem a iniciativ v oblasti zdravotnictví na zdraví žen a jejich výkon lidských práv, zejména s ohledem na poskytování služeb na venkově i ve městě ženám žijícím v chudobě, a zajistit, aby reformy všem ženám zabezpečily plný přístup k dostupné, finančně únosné a vysoce kvalitní zdravotní péči a službám a přihlížet při tom k rozdílným potřebám žen;
  6. Navrhovat a provádět programy, pokud je to vhodné s plnou účastí dospívající mládeže, k poskytování výchovy, informací a vhodných, specifických a uživatelům přátelských a dostupných služeb, bez jakékoli diskriminace, k účinnému řešení jejich reprodukčních a sexuálních zdravotních potřeb a brát při tom zřetel na jejich právo na soukromí, důvěrnost, respekt a informovaný souhlas a na odpovědnosti, práva a povinnosti rodičů a zákonných opatrovníků s cílem poskytovat způsobem, který je slučitelný s rozvíjejícími se schopnostmi dítěte, vhodné nasměrování a vedení k výkonu práv dítěte uznaných v Úmluvě o právech dítěte15), v souladu s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen a zajistit, že při všech akcích týkajících se dětí bude hlavním určujícím činitelem maximální prospěch dítěte. Tyto programy by měly, mimo jiné, posilovat sebeúctu dospívajících dívek a pomáhat jim přijmout odpovědnost za svůj vlastní život; prosazovat genderovou rovnost a odpovědné sexuální chování; zvyšovat vědomosti o sexuálně přenosných nemocech, včetně HIV/AIDS, předcházet jim a léčit je a upozorňovat na sexuální násilí a zneužívání; a radit dospívajícím dívkám v otázkách jak se vyvarovat nechtěnému a předčasnému těhotenství;
  7. Navrhovat a provádět programy zaměřené na poskytování sociálních služeb a podporu těhotných dospívajících dívek a mladistvých matek, zejména s cílem umožnit jim pokračovat ve vzdělávání a dokončit je;
  8. Věnovat zvláštní pozornost rozvíjení a zlepšování přístupu k zlepšeným a novým technologiím a bezpečným a finančně dostupným lékům a léčebným programům k uspokojení zdravotních potřeb žen, se zřetelem, mimo jiné, na nemoci srdce a plic, vysoký krevní tlak, osteoporózu, rakovinu prsu, děložního čípku a vaječníků a na plánování rodičovství a metody antikoncepce pro ženy i muže.
 1. Rozvíjet a používat rámcové postupy, příručky a jiné praktické nástroje a ukazatele s cílem urychlit genderový mainstreaming, včetně genderově založeného výzkumu, analytických nástrojů a metodik, výcviku, případových studií, statistik a informací.
  1. Vytvářet rovné příležitosti a příznivé podmínky ženám všech věkových kategorií a bez ohledu na jejich původ ve stejné míře jako mužům povzbuzováním jejich vstupu do politiky a jejich účasti na všech úrovních;
  2. Povzbuzovat předkládání většího počtu kandidatur žen, mimo jiné prostřednictvím politických stran, kvót a měřitelných cílů a jiných vhodných prostředků, ke zvolení žen do parlamentů a jiných legislativních struktur s cílem zvýšit jejich podíl a příspěvek k formulaci veřejné politiky;
  3. V partnerství s organizacemi žen, včetně nevládních organizací, a skupin v komunitách rozvíjet a udržovat konzultativní procesy a mechanismy, aby se zajistilo, že ženy, zejména ženy mající zvláštní překážky v účasti na veřejném životě, budou plně informovány a zapojeny do rozhodování, které ovlivňuje jejich život.
  1. Prosazovat a chránit práva pracujících žen a podniknout opatření k odstranění právních překážek a stereotypních postojů ke genderové rovnosti při práci a zaměřit se mimo jiné na předsudky týkající se pohlaví při přijímání do zaměstnání; pracovní podmínky; segregaci v povoláních a obtěžování žen; diskriminaci v dávkách sociálního zabezpečení; bezpečnost a ochranu zdraví žen při práci; nerovné příležitosti pro postup v pracovní kariéře a nedostatečné sdílení odpovědností za rodinu ze strany mužů;
  2. Prosazovat programy umožňující ženám a mužům, aby sladili své pracovní a rodinné odpovědnosti a povzbuzovat muže, aby se rovným způsobem dělili s ženami o práce v domácnosti a odpovědnost za péče o děti;
  3. Rozvíjet a posilovat politiky a programy na podporu četným rolím žen, v nichž různými formami přispívají k úspěšném vývoji rodiny, které uznávají sociální význam mateřství, mateřské péče, rodičovství, roli rodičů a zákonných opatrovníků ve výchově dětí a péči o ostatní členy rodiny. Tyto politiky a programy by také měly v tomto ohledu podporovat sdílenou odpovědnost rodičů, žen a mužů ve společnosti jako celek;
  4. Navrhovat, provádět a prosazovat politiky a služby přátelské rodině, včetně finančně únosných, dostupných a kvalitních služeb péče o dítě a jiné rodinné příslušníky, programy rodičovské dovolené a jiné programy dovolené a kampaně přispívající k ovlivnění veřejného mínění a jiných relevantních aktérů v otázkách rovného sdílení povinností v zaměstnání a rodině mezi ženami a muži;
  5. Vypracovat politiky a programy ke zvýšení zaměstnatelnosti žen a jejich přístupu ke kvalitním pracovním místům pomocí zlepšeného přístupu k formálnímu i neformálnímu vzdělávání a odbornému výcviku, celoživotnímu vzdělávání a pokračujícímu výcviku, dálkovému studiu, včetně studia a výcviku v informačních a komunikačních technologiích a podnikatelských dovednostech, zejména v rozvojových zemích, aby se podporovalo posílení postavení žen v různých stádiích jejich života;
  6. Podniknout akce ke zvýšení účasti žen a dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve všech sektorech a povoláních na trhu práce, mimo jiné povzbuzováním, aby se vytvářely nebo rozšiřovaly institucionální sítě na podporu rozvoje kariéry a prosazování žen;
  7. Vypracovat a posílit programy a politiky na podporu podnikajících žen, včetně žen zakládajících nový podnik a umožňovat jim přístup k informacím, výcviku včetně odborného výcviku, novým technologiím, spolupracujícím sítím, a úvěru a finančním službám;
  8. Iniciovat pozitivní kroky na prosazení rovného odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty a snižovat rozdíly v odměňování mezi ženami a muži;
  9. Povzbuzovat a podporovat vzdělávání dívek ve vědeckých oborech, matematice a nových technologiích, včetně informačních technologiích a technických předmětů, a vybízet ženy pomocí poradenství pro volbu povolání a kariéry, aby hledaly zaměstnání v sektorech s vysokým růstem a ucházely se o dobře placená pracovní místa;
  10. Vypracovat politiky a provádět programy, zejména pro muže a chlapce, zaměřené na změnu stereotypních postojů a chování v otázkách genderových rolí a odpovědností s cílem prosazovat genderovou rovnost a pozitivní postoje a chování;
  11. Zesílit kampaně k otázkám problematiky vztahů mezi ženami a muži a genderové rovnosti a problematiky výcviku žen a mužů, dívek a chlapců, s cílem odstranit přetrvávající škodlivé stereotypy;
  12. Analyzovat a pokud je to nutné reagovat na hlavní příčiny jevu, že na ženy a muže působí rozdílným způsobem proces tvorby pracovních míst a snižování počtu pracovních příležitostí ve spojitosti s ekonomickou restrukturalizací a strukturálním přizpůsobením ekonomik, včetně globalizace;
  13. Prosazovat citlivý přístup k genderové problematice a sociální odpovědnost v soukromém sektoru, mimo jiné úpravami pracovní doby a rozšiřováním informačních a poradenských kampaní zaměřených na informace o problematice pohlaví.
  1. Posílit nebo v případě potřeby ustavit vhodné národní spolupracující i řádné mechanismy pro podávání zpráv, s účastní nevládních organizací a zvláště organizací žen, které by monitorovaly pokrok dosažený v provádění národních politik, programů a stanovených cílů pro dosažení genderové rovnosti;
  2. Podporovat práci nevládních organizací a organizací fungujících v komunitách, které pomáhají znevýhodněným ženám, zejména venkovským ženám, aby získaly přístup k finančním institucím při zřizování živností a jiných trvalých zdrojů obživy;
  3. Učinit opatření umožňující starším ženám, aby se aktivně zapojily do všech oblastí života a aby také plnily různé role ve svých komunitách, ve veřejném životě a rozhodování, a rozvíjet a provádět politiky a programy zajišťující aby mohly mít plný prospěch ze svých lidských práv a vést kvalitní život a také účinně se zabývat jejich potřebami s cílem přispět k realizaci společnosti pro všechny věkové kategorie;
  4. Navrhnout a provádět politiky a programy, které by se plně zaměřily na specifické potřeby žen a dívek se zdravotním postižením a zajistily jejich plný přístup ke vzdělávání na všech úrovních, včetně technického a odborného výcviku a odpovídajících rehabilitačních programů, které by zajistily přístup k zdravotní péči a službám a příležitostem získat zaměstnání a chránily a prosazovaly jejich lidská práva a, tam kde je to zapotřebí, eliminovaly stávající nerovnosti mezi ženami a muži se zdravotním postižením.

C. Akce, které je třeba uskutečnit na mezinárodní úrovni

NA ÚROVNI SYSTÉMU SPOJENÝCH NÁRODŮ, PŘÍPADNĚ MEZINÁRODNÍCH A REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ:
  1. Pomáhat vládám na jejich žádost při budování institucionálního zabezpečení a vypracování národních akčních plánů nebo při dalším provádění stávajících akčních plánů pro realizaci Akční platformy.
  2. Podporovat nevládní organizace, zejména organizace žen při budování jejich postavení a obhajovat, provádět a sledovat provádění Akční platformy;
  3. Přidělovat dostatečné prostředky regionálním a národním programům k provádění Akční platformy v jejích 12 kritických oblastech;
  4. Pomáhat vládám v zemích s transformující se ekonomikou dále rozvíjet a provádět plány a programy zaměřené na ekonomické a politické posílení postavení žen;
  5. Vybízet Hospodářskou a sociální radu, aby uložila regionálním komisím, aby v rámci svých stávajících mandátů a zdrojů vybudovaly databáze, které by se pravidelně aktualizovaly a v kterých by byly uvedeny a sledovány programy a projekty prováděné v příslušných oblastech odbornými organizacemi systému Spojených národů, a aby usnadňovaly jejich rozšiřování, jakož i vyhodnocení jejich účinku na zlepšování postavení žen cestou provádění Akční platformy.
  1. V odborných organizacích Spojených národů pokračovat v provádění, vyhodnocování a v následné činnosti na přidělených úsecích práce, využívat plného rozsahu expertizy dosažitelné v systému Spojených národů, jakož i závěrů dohodnutých v Hospodářské a sociální radě, a jiných programů a iniciativ k provádění genderového mainstreamingu uvnitř všech politik, programů a plánování systému Spojených národů, například cestou integrovaného a koordinovaného pokračování v práci a podávání zpráv všem konferencím a sumitům Spojených národů a zajišťovat také přidělení dostatečných zdrojů k zachování oddělení a týmů pro genderové otázky k dosažení těchto cílů;
  2. Pomáhat zemím na jejich žádost při vypracování metod pro sběr statistických údajů o přínosu žen a mužů pro společnost a ekonomiku a o sociální a ekonomické situaci žen a mužů, zvláště ve vztahu k chudobě a neplacené práci ve všech sektorech;
  3. Podporovat národní úsilí, zejména v rozvojových zemích o rozšířený přístup k novým informačním technologiím, které napomáhají jejich úsilí o rozvíjení spolupracujícího výzkumu, odborného výcviku a rozšiřování informací a využívat při tom informační systém o genderových otázkách, který buduje Mezinárodní výzkumný a vzdělávací ústav pro zlepšení postavení žen (INSTRAW) a současně při tom podporovat tradiční metody sběru, a rozšiřování informací, výzkumu a výcviku;
  4. Zajišťovat, aby se personálu a úředníkům Spojených národů v ústředí i na dislokovaných pracovištích, zejména nasazeným v operacích v terénu, dostalo výcviku a aby ve své práci trvale uplatňovali genderovou perspektivu, včetně analýzy účinku programů na obě pohlaví, a aby bylo zajištěno potřebné pokračování tohoto výcviku;
  5. Podporovat Komisi pro postavení žen, aby v rámci svého mandátu posuzovala a prosazovala provádění Pekingské akční platformy a její následné činnosti;
  6. Pomáhat vládám na jejich žádost při začlenění genderové perspektivy, jakožto dimenze rozvoje, do národního plánování rozvoje;
  7. Pomáhat státům, které ratifikovaly Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, při budování zabezpečení a při jeho provádění a v této souvislosti vybízet tyto státy, aby přihlédly k závěrečným připomínkám a také k všeobecným doporučením výboru.
  1. Pomáhat vládám na jejich žádost při vypracování strategií týkajících se poskytování pomoci, a kde to přichází v úvahu, při reakci na humanitární krize vyplývající z ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, aby všechny postupy byly genderově senzitivní;
  2. Zajistit a podporovat plnou účast žen, na všech úrovních rozhodování a provádění, na aktivitách rozvoje a v mírových procesech, včetně prevence a řešení konfliktů, rekonstrukce po skončení konfliktu, zajištění míru, zachování míru a v tomto ohledu podporovat zapojení organizací žen, organizací působících v komunitách a nevládních organizací;
  3. Pobízet zapojení žen do rozhodování na všech úrovních a dosáhnout genderovou rovnováhu při jmenování žen a mužů do funkcí, s plným respektem k zásadě spravedlivého geografického rozdělení, včetně funkcí zvláštních velvyslanců a zvláštních zástupců a při provádění zprostředkovací činnosti jménem generálního tajemníka, mimo jiné v záležitostech týkajících se zajištění míru, zachování míru a v operativních činnostech, včetně ve funkci místních koordinátorů;
  4. Podle potřeby poskytovat genderově senzitivní výcvik všem účastníkům v misích pro zajištění a zachování míru, aby si poradili při práci s oběťmi, zvláště ženami a dívkami, v otázkách násilí, zejména sexuálního násilí;
  5. Podniknout další účinná opatření k odstranění překážek pro realizaci práva národů na sebeurčení, zejména národů žijících pod koloniální a cizí okupací, která trvale nepříznivě ovlivňuje jejich hospodářský a sociální rozvoj.
  1. Podporovat aktivity zaměřené na odstranění všech forem násilí vůči ženám a dívkám, včetně poskytování podpory pro aktivity spolupracujících sítí a organizací žen uvnitř systému Spojených národů;
  2. Zvážit vyhlášení mezinárodní kampaně "zero tolerance" zaměřené na netoleranci násilí vůči ženám.
 1. Vybízet k provádění opatření sloužících k dosažení cíle genderové rovnováhy 50/50 ve všech funkcích, včetně funkcí na profesionální a vyšší úrovni v sekretariátech, včetně misí k zajištění míru, vyjednávání o míru a ve všech aktivitách a podávat o tom podle potřeby zprávy a posílit mechanismy skládání účtů ze strany vedení příslušných akcí.
 2. S plnou účastí žen přijímat opatření k vytvoření vstřícného prostředí na všech úrovních, které by přispívalo k dosažení a udržení světového míru, demokracie a mírového řešení sporů, při plném respektování zásad suverenity, teritoriální integrity a politické nezávislosti států a nezasahování do otázek, které jsou podle Charty Spojených národů a mezinárodního práva spadají výlučně do pravomoci států, jakož i opatření na podporu a ochranu lidských práv a základních svobod, včetně práva na rozvoj.

D. Akce, které je třeba uskutečnit na národní a mezinárodní úrovni

NA ÚROVNI VLÁD, REGIONÁLNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ, VČETNĚ SYSTÉMU SPOJENÝCH NÁRODŮ A MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ A PODLE POTŘEBY JINÝCH AKTÉRŮ:
 1. Podniknout kroky s cílem vyhnout se a zdržet se všech jednostranných opatření, která nejsou v souladu s mezinárodním právem a Chartou Spojených národů a která brání plnému dosažení ekonomického a sociálního rozvoje obyvatelstva příslušných zemí, včetně žen a dětí, a opatření, která brání jejich spokojenému životu a vytvářejí překážky k plnému využívání jejich lidských práv, včetně práva každého člověka na životní úroveň zajišťující jeho zdraví a pohodu, práva na výživu, zdravotní péči a potřebné sociální služby. Zajistit, aby potraviny a léky nebyly užívány jako nástroje politického nátlaku.
 2. V souladu s mezinárodním právem přijmout naléhavá a účinná opatření s cílem zmírnit negativní vliv ekonomických sankcí na ženy a děti.
  1. Prosazovat mezinárodní spolupráci na podporu regionálního a národního úsilí při vypracování a využívání genderových analýz a statistik, mimo jiné poskytováním národním statistickým úřadům na jejich žádost institucionální a finanční podpory a umožnit jim tak reagovat na požadavky na data členěná podle pohlaví a věku, která pak mohou být národními vládami využita pro formulaci genderově senzitivních statistických ukazatelů sloužících pro monitorování a posouzení politik a programů, jakož i pro provádění pravidelných strategických průzkumů;
  2. Rozvíjet s plnou účastí všech zemí mezinárodní konsensus o ukazatelích a způsobech měření násilí vůči ženám a zvážit vybudování snadno přístupné databáze obsahující statistiky, právní předpisy, výcvikové moduly, dobré praktiky, získaná zkušenosti a jiné zdroje týkající se všech forem násilí na ženách, včetně migrujících pracovnic;
  3. Propagovat, zlepšovat, systemizovat a financovat sběr dat členěných podle pohlaví, věku a jiných vhodných faktorů, o zdraví a přístupu k zdravotním službám, včetně komplexních informací o dopadu HIV/AIDS na ženy v průběhu jejich životního cyklu a postupovat, pokud je to vhodné, v partnerství s relevantními institucemi;
  4. Odstranit genderově založené předsudky v biologickém, lékařském, klinickém a sociálním výzkumu, například při provádění dobrovolných klinických zkoušek týkajících se žen, s plným respektováním jejich lidských práv a v striktním souladu s mezinárodně akceptovanými právními, etickými, lékařskými, bezpečnostními a vědeckými standardy, a sbírat, analyzovat a dávat k dispozici příslušným institucím a konečným uživatelům genderově specifické informace o dávkování, vedlejších účincích a účinnosti léků, včetně prostředků antikoncepce, a metod, které chrání proti sexuálně přenosným infekcím.
  1. Rozvíjet a podporovat kapacitu universit, národních výzkumných a výcvikových ústavů a jiných relevantních výzkumných ústavů, aby byly schopny provádět genderově zaměřený výzkum a politiku, která by informovala politické činitele a propagovala plné provádění Akční platformy a jejích následných kroků;
  2. Vypracovat program spolupráce Jih-Jih s cílem pomáhat při budování zabezpečení národních mechanismů na podporu žen, mimo jiné sdílením expertíz, zkušeností a znalostí o národních mechanismech na podporu žen, o genderových otázkách a metodě genderového mainstreamingu a přístupech ke všem z 12 kritických oblastí Akční platformy;
  3. Podporovat vlády v jejich úsilí provádět akční programy a opatření na urychlení a plnou realizaci kční platformy, se stanovením termínů a měřitelných cílů a metod pro hodnocení, včetně posouzení účinků na obě pohlaví, s plnou účastí žen při měření a analýze dosaženého pokroku;
  4. Uspořádat vhodný sběr dat a výzkum týkající se domorodých žen, s jejich plnou účastí, s cílem posílit přístupné, kulturně a jazykově odpovídající politiky, programy a služby;
  5. Pokračovat ve výzkumu všech současných trendů, které by mohly způsobit vytváření nových genderových rozdílů, aby by poskytoval východisko pro politickou akci.
  1. Přijmout opatření k vypracování genderově senzitivních programů zaměřených na pobídky pro podnikání žen a jejich soukromou iniciativu a pomáhat firmám vedeným ženami, aby se zapojily a měly prospěch, mimo jiné z mezinárodního obchodu, technologických inovací a investování;
  2. Respektovat, propagovat a realizovat principy obsažené v Deklaraci základních zásad a práv při práci Mezinárodní organizace práce a jejích následných činnostech a s plnou vážností posoudit možnost ratifikace a plného provádění úmluv Mezinárodní organizace práce, které jsou zvlášť relevantní pro zajištění práv žen při práci;
  3. Povzbuzovat posilování stávajících a vznikajících institucí mikroúvěru a jejich kapacity, včetně pomocí podpory poskytnuté mezinárodními finančními institucemi, aby úvěry a navazující služby pro samostatnou podnikatelskou činnost a činnosti přinášející příjem byly k dispozici zvyšujícímu se počtu lidí žijících v chudobě, zejména ženám, a kde je to vhodné dále rozvíjet jiné instrumenty mikrofinancování;
  4. Znovu potvrdit závazek k genderově senzitivnímu rozvoji a podporovat roli žen v trvale udržitelných a ekologicky zdravých formách spotřeby a výroby a přístupech k řízení přírodních zdrojů;
  5. Přijmout opatření k zajištění, aby práce venkovských žen, které i nadále hrají nezastupitelnou roli ve vytváření jistoty výživy a dodávek potravin a jsou zapojeny do zemědělské výroby a v podnicích majících vztah k obdělávání půdy, rybolovu a řízení zdrojů a používajících domáckou práci, zejména v neformálním sektoru, byla uznána a ohodnocena s cílem zvýšit ekonomickou jistotu a posílit postavení těchto žen, jejich přístup ke zdrojům a úvěrovým programům, službám a výhodám a k jejich kontrole.
  1. Podněcovat a realizovat změny osnov výcvikových programů pro státní úředníky, aby zohledňovaly genderovou perspektivu;
  2. Posilovat a prosazovat programy na podporu účasti mladých žen a dívek v organizacích mládeže a vybízet k dialogu mladých lidí mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a uvnitř těchto zemí;
  3. Podporovat národní úsilí směřující k poskytování formálních i neformálních vzdělávacích a poradenských programů pro ženy a dívky, které by jim umožnily získat znalosti, rozvíjet sebeúctu a dovednosti pro vedoucí postavení, poradenství a řešení konfliktů;
  4. Podniknout komplexní akce k poskytování výskytu v dovednostech ženám a dívkám na všech úrovních, s cílem vymýtit pomocí národního i mezinárodního úsilí chudobu, zejména feminizaci chudoby;
  5. S plnou a dobrovolnou účastí domorodých žen vypracovat a provádět výchovné a výcvikové programy respektující jejich historii, kulturu, spiritualitu, jazyk a aspirace a zajišťovat jejich přístup ke všem formám formálního a neformálního vzdělávání, včetně studia na vysokých školách;
  6. Nadále podporovat a posilovat národní, regionální a mezinárodní programy gramotnosti dospělých s mezinárodní účastí, aby se do roku 2015 dosáhlo 50% zlepšení v úrovni gramotnosti dospělých, zvláště žen, a rovného a spravedlivého přístupu k základnímu a pokračujícímu vzdělávání pro všechny dospělé;
  7. Nadále zkoumat procentní pokles v počtech dívek a chlapců nastupujících do škol a zvýšení jejich počtu v nedokončení školní docházky na školách prvního i druhého stupně, k němuž dochází v některých zemích, a s mezinárodní podporou navrhnout odpovídající národní programy k odstranění základních příčin a podporovat celoživotní učení žen a dívek s cílem zajistit dosažení relevantních mezinárodních cílů pro vzdělávání stanovených na relevantních mezinárodních konferencích;
  8. Zajistit rovné příležitosti ženám a dívkám v kulturních, rekreačních a sportovních činnostech, jakož i v účasti na atletických a tělovýchovných činnostech na národní, regionální a mezinárodní úrovni, například přístup k těmto činnostem, trénink, účast na soutěžích, při odměňování a udílení cen;
  9. Pokračovat ve vynakládaném úsilí k prosazení respektu ke kulturní diverzitě a dialogu mezi civilizacemi a uvnitř civilizací způsobem, který přispívá k provádění Akční platformy a je zaměřen na posílení postavení žen a plnou realizaci všech lidských práv a základních svobod všech žen a dosahuje toho způsobem zaručujícím, že nebude narušena genderová rovnost a možnost žen plně využívat všech lidských práv;
  10. Provádět a podporovat pozitivní opatření zjednávající všem ženám, zejména domorodým ženám, rovný přístup k programům budování kapacity a výcvikovým programům, aby se zvýšila jejich účast na rozhodování ve všech oblastech a na všech úrovních.
  1. Zvýšit spolupráci, politickou reakci a účinné provádění národních právních předpisů a jiných ochranných a preventivních opatření zaměřených na odstranění násilí vůči ženám a dívkám, zejména všech forem komerčního a sexuálního vykořisťování, jakož i ekonomického vykořisťování, včetně obchodu ženami a dětmi, vraždění novorozených dívek, zločinů spáchaných pro urážku cti, zločinů spáchaných ve vášni, rasově motivovaných zločinů, únosů a prodejů dětí, násilí a zločinů ve spojitosti s děděním, ničivých útoků a škodlivých tradičních a zvykových praktik, včetně mrzačení ženských pohlavních orgánů, předčasných sňatků a sňatků z donucení;
  2. Zvýšit povědomí a znalost Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který uznává, že znásilnění, sexuální otroctví, nucená prostituce, vynucené těhotenství a jiné formy sexuálního násilí představují válečné zločiny a za určitých definovaných okolností zločiny proti lidskosti, s cílem zamezit výskyt takových zločinů a přijmout opatření na podporu stíhání všech osob odpovědných za tyto trestné činy a vybudovat přístup obětem k nápravě; rovněž zvýšit povědomí o rozsahu, ve kterém se těchto trestných činů používá jako válečného prostředku;
  3. Ve spolupráci se systémem Spojených národů, mimo jiné prostřednictvím regionální a mezinárodní spolupráce, poskytovat podporu nevládním organizacím, včetně organizací žen a skupin v komunitách, při úsilí o potírání všech forem násilí vůči ženám a dívkám, včetně programů na potírání rasového a etnicky podmíněného násilí vůči ženám a dívkám;
  4. Podle potřeby povzbuzovat a podporovat veřejné kampaně ke zvýšení povědomí veřejnosti o nepřijatelnosti a o sociálních nákladech spojených s násilím na ženách a podniknout preventivní aktivity k prosazení zdravých a vyvážených vztahů založených na genderové rovnosti.
  1. Posílit spolupráci mezi státy původu, tranzitu a určení, aby se předcházelo, potlačovalo a trestalo obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi;
  2. Podporovat probíhající jednání o návrhu protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování lidmi, zejména ženami a dětmi a doplnit návrh úmluvy Spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu;16)
  3. Pokud je to vhodné provádět a podporovat národní, regionální a mezinárodní strategie ke snížení nebezpečí žen a dívek včetně těch, které mají statut uprchlíka nebo ztratily domov, jakož i migrujících pracovnic, stát se obětí nezákonného obchodu; posílit národní zákonodárství další definici trestného činu nezákonného obchodování ve všech jeho znacích, s příslušným zpřísněním trestů; schválit sociální a ekonomické politiky a programy, jakož i mezinárodní a povědomí zvyšující iniciativy, aby se zabránilo a potíralo obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi; soudně stíhat pachatele nezákonného obchodování; zavést opatření na podporu, pomoc a ochranu postižených osob v jejich zemích původu i v zemích určení; a usnadnit jejich návrat a reintegraci v jejich zemích původu.
  1. Zlepšit znalost a povědomí o nápravných opatřeních, která jsou k dispozici proti porušování lidských práv žen;
  2. Prosazovat a chránit lidská práva všech migrujících žen a uplatnit politiky k uspokojení základních potřeb prokazatelně migrujících žen a, tam kde je to potřebné, zabývat se existujícími nerovnostmi mezi migrujícími muži a ženami, aby byla zajištěna genderová rovnost;
  3. Prosazovat respektování práv žen a mužů na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; uznat ústřední roli, kterou hraje náboženství, spiritualita a víra v životech milionů mužů a žen.
  4. Pomocí médií a jinými prostředky vytvářet pobídky, aby se zvýšilo povědomí o škodlivých účincích některých tradičních nebo zvykových praktik poškozujících zdraví žen, z nichž některé zvyšují jejich zranitelnost vůči HIV/AIDS a jiným sexuálně přenosným nemocem, a intenzifikovat úsilí k odstranění takových praktik;
  5. Učinit nutná opatření na ochranu jednotlivců, skupin a orgánů společnosti, které jsou činné v propagaci a ochraně lidských práv žen;
  6. Pobízet členské státy, aby nadále zohledňovaly ve svých zprávách o plnění ratifikovaných smluv podávaných příslušným orgánům genderovou perspektivu a pobízet také tyto orgány, aby při plnění svého mandátu tuto perspektivu stále zohledňovaly, majíce při tom na zřeteli potřebu vyhnout se ve své práci zbytečné duplicitě a překrývání; a dále pobízet mechanismy lidských práv, aby při své práci stále přihlížely ke genderové perspektivě;
  7. Podporovat inovativní programy posilující postavení starších žen s cílem zvýšit úsilí o potírání chudoby, jejich příspěvek k rozvoji a přístup k výhodám plynoucím z rozvoje.
  1. Rozšiřovat komplexní vzdělávací programy o lidských právech, například a ve vhodných případech ve spolupráci s vzdělávacími institucemi a institucemi zabývajícími se lidskými právy, relevantními aktéry občanské společnosti, zejména nevládními organizacemi a spolupracujícími sítěmi médií, s cílem zajistit rozsáhlé rozšiřování informací o nástrojích pojednávajících o lidských právech, zejména těch, které se týkají lidských práv žen a dívek;
  2. Přijmout opatření, mimo jiné na podporu a posílení stávajících mechanismů, jimž bylo svěřeno soudní stíhání pachatelů porušování lidských práv žen a dívek a vyloučit jejich beztrestnost;
  3. Učinit opatření k odstranění případů porušování mezinárodního práva a Charty Spojených národů. Mnohá z těchto porušení mají negativní vliv na prosazování a ochranu lidských práv žen;
  4. Komplexně a soustavně se zabývat základními příčinami ozbrojených konfliktů, jakož i rozdíly v působení ozbrojených konfliktů na ženy a muže a přihlížet k těmto rozdílům v relevantních politikách a programech, aby se, mimo jiné, zvýšila ochrana civilních osob, zvláště žen a dětí;
  5. V rámci ozbrojených konfliktů zajistit propuštění rukojmí, zejména žen a dětí, včetně těch, které jsou poté uvězněni;
  6. Vypracovat a provádět politiky a programy zabývající se ochranou dětí, zejména dívek, při ozbrojených konfliktech a usilovat, aby byl zakázán jejich nucený nábor do armády a jejich využívání všemi aktéry a prosazovat a posilovat mechanismy pro jejich rehabilitaci a reintegraci s přihlédnutím ke konkrétním zkušenostem a potřebám dívek;
  7. Zlepšovat a posilovat kapacitu žen postižených situacemi ozbrojených konfliktů, včetně žen, které uprchly a ztratily domov, například jejich zapojením do návrhů a do řízení humanitárních činností, aby z těchto činností měly maximální prospěch stejně jako muži;
  8. Vybízet úřad Vysokého komisaře Spojených národů a další příslušné odborné organizace Spojených národů a jiné příslušné humanitární organizace a rovněž vlády, aby v rámci své pravomoci pokračovaly v poskytování odpovídající podpory zemím poskytujícím útočiště velkým počtům uprchlíků a přesídlencům, a podporovaly jejich úsilí o poskytnutí podpory a pomoci, a věnovaly při tom zvláštní pozornost potřebám žen a dětí, které byly nuceny uprchnout nebo byly nuceny přesídlit;
  9. Snažit se zajistit plnou a rovnou účast žen v prosazování míru, zejména plným prováděním Deklarace a akčního programu kultury míru;17)
  10. Poskytovat podporu a posilovat postavení žen, které hrají důležitou roli ve svých rodinách jako stabilizující faktor při konfliktech a v situacích po skončení konfliktu;
  11. Posílit úsilí o všeobecné a úplné odzbrojení v podmínkách striktní a účinné mezinárodní kontroly, založené na prioritách stanovených Spojenými národy v oblasti odzbrojení, aby takto uvolněné prostředky mohly být využity mezi jiným pro sociální a ekonomické programy, z nichž budou mít prospěch ženy a dívky;
  12. Zkoumat nové způsoby získávání nových veřejných a soukromých finančních zdrojů, mimo jiné cestou snížení přílišných vojenských výdajů, snížení obchodu se zbraněmi a investic do výroby zbraní a zbrojení, včetně globálních vojenských výdajů při vzetí v úvahu národních požadavků na bezpečnost, aby se tak otevřela cesta k možné alokaci dodatečných prostředků na sociální a ekonomický rozvoj, mimo jiné pro zlepšení postavení žen;
  13. Přijmout opatření k zajištění ochrany uprchlíků, zejména žen a dětí, pokud jde o jejich přístup k odpovídajícím a genderově senzitivním základním sociálním službám, včetně vzdělávání a zdravotní péče.
  1. Spolupůsobit a spolupracovat s partnery v soukromém sektoru a mediálními sítěmi na národní i mezinárodní úrovni na prosazování rovného přístupu žen a mužů v roli výrobců i spotřebitelů, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, včetně pomocí pobízení médií a informačního odvětví, aby v souladu se svobodou vyjadřování přijaly nebo vypracovaly další kodexy chování, profesionální směrnice a jiné nástroje pro samoregulaci k odstraňování stereotypů a prosazování vyváženého portrétu žen a mužů;
  2. Vypracovat programy na podporu schopnosti žen vytvářet síťovou spolupráci, mít k ní přístup a propagovat ji, zejména využíváním nových informačních a komunikačních technologií, včetně pomocí přípravy, provádění a podpory programů na budování kapacit nevládních organizací žen v tomto směru;
  3. Plně využívat nových informačních technologií, včetně Internetu, ke zlepšení globálního sdílení informací, výzkumu, silných stránek, poučení získaných ze zkušeností žen, včetně "Herstories"18) vztahujících se k dosahování genderové rovnosti, rozvoji a míru a studovat jiné role, které mohou tyto technologie sehrát k dosažení těchto cílů.
  1. Přijmout účinná opatření k vyrovnání se s problémy globalizace, včetně pomocí zvýšené a účinné účasti rozvojových zemí v mezinárodních rozhodovacích procesech, aby se, mimo jiné, zajistila účinná účast žen, zejména žen z rozvojových zemí, na procesu makroekonomického rozhodování;
  2. S plnou a účinnou účastí žen přijmout opatření k zajištění nových přístupů k mezinárodní rozvojové spolupráci, založené na stabilitě, růstu a rovnosti při zvýšené a účinné účasti rozvojových zemí a jejich integraci do globalizující se světové ekonomiky se zaměřením na vymýcení chudoby a snížení genderově založených nerovností se zřetelem na celkový rámcový cíl dosáhnout trvale udržitelného rozvoje zaměřeného na lidi;
  3. Navrhovat a posilovat strategie zaměřené na vymýcení chudoby s plnou a účinnou účastí žen, které snižují feminizaci chudoby a zvyšují kapacitu žen a jejich schopnost vyrovnat se s negativními sociálními a ekonomickými důsledky globalizace;
  4. Intenzifikovat úsilí při provádění programů na odstranění chudoby a za účasti žen vyhodnocovat rozsah, v němž tyto programy mají důsledky na zlepšení postavení žen žijících v chudobě, pokud jde o jejich přístup ke kvalitnímu výcviku a vzdělávání, jakož i k péči o tělesné a duševní zdraví, k zaměstnání, základním sociálním službám, rovněž pokud jde o dědictví a přístup k půdě a jejímu využívání, bydlení, příjem, mikroúvěr a jiné finanční instrumenty a služby, a ve světle tohoto vyhodnocení provádět zlepšení těchto programů;
  5. Uvědomit si a uznat vzájemně se posilující vazby mezi genderovou rovností a odstraňováním chudoby, tam kde je to vhodné vypracovat a provádět, po konzultacích s občanskou společností, komplexní genderově senzitivní strategie boje s chudobou a zaměřené na sociální, strukturální a makroekonomické problémy;
  6. Vybízet, tam kde je to vhodné v partnerství se soukromými finančními institucemi, ke zřízení "úvěrových středisek" a jiných přístupných finančních služeb se zjednodušenými procedurami, které jsou specificky navrženy k uspokojování potřeb všech žen v oblasti spoření, poskytování úvěrů a pojištění;
  7. Podniknout komplexní akce zaměřené na poskytování kvalitního výcviku v dovednostech na všech úrovních pro ženy a dívky, na základě strategií vypracovaných s jejich plnou a účinnou účastí, za účelem dosažení dohodnutých cílů na cestě k potírání chudoby, zejména feminizace chudoby a se zapojením národního, regionálního a mezinárodního úsilí. Národní úsilí by mělo být doplněno posílenou regionální a mezinárodní spoluprací, aby se čelilo rizikům, překonávaly se výzvy a aby se zajistilo, že z příležitostí vytvářených globalizací budou mít prospěch ženy, zejména ženy z rozvojových zemí;
  8. S plnou a účinnou spoluprací žen a po konzultacích s občanskou společností, zejména nevládními organizacemi, zřizovat, tam kde je to vhodné a v dostatečném předstihu, fondy sociálního rozvoje, aby se zmírnily negativní účinky na ženy spojené s programy strukturálního přizpůsobení a liberalizací obchodu a snížilo se nepřiměřené břemeno, které nesou ženy žijící v chudobě;
  9. Identifikovat a provádět trvalá řešení zaměřená na rozvoj, která integrují genderovou perspektivu do problémů externího zadlužení a dluhové služby rozvojových zemí, včetně nejméně rozvinutých zemí, mezi jiným cestou prominutí dluhů, včetně opce zrušení dluhů typu ODA, s cílem pomoci těmto zemím financovat programy a projekty zaměřené na rozvoj, včetně programů na posílení postavení žen;
  10. Podpořit iniciativu z Kolína nad Rýnem na snížení dluhů, zejména cestou rychlé realizace iniciativy na oddlužení vysoce zadlužených chudých zemí; zajišťovat poskytnutí odpovídajících finančních prostředků pro provedení této iniciativy a provádět ustanovení, že ušetřené finanční prostředky by se měly použít na podporu programů potírajících chudobu, které přihlížejí k genderovou dimenzi;
  11. Prosazovat a urychlit provádění iniciativy 20/20, která integruje genderovou perspektivu k plnému prospěchu všech, zejména žen a dívek;
  12. Požadovat pokračující mezinárodní spolupráci, včetně znovu potvrzení úsilí o splnění v co nejkratší době ještě nedosaženého mezinárodně dohodnutého cíle věnovat 0,7% hrubého národního produktu vyspělých zemí na celkovou oficiální pomoc, a tím zvýšit tok zdrojů pro genderovou rovnost, rozvoj a mír;
  13. Usnadnit transfer odpovídajících technologií, zejména nových a moderních technologií, do rozvojových zemí a zemí s transformující se ekonomikou a pobízet mezinárodní komunitu k úsilí o odstranění překážek pro tento transfer, který je účinným prostředkem k doplnění národního úsilí o další a urychlené dosažení cílů genderové rovnosti, rozvoje a míru;
  14. Doporučit, aby přípravný výbor pro Shromáždění milénia vyvinul v kontextu genderového mainstreamingu uvnitř systému Spojených národů úsilí o integraci genderové perspektivy do všech aktivit a dokumentů vztahujících se ke shromáždění a sumitu milénia, včetně zvážení otázek vymýcení chudoby;
  15. Vytvářet vstřícné prostředí a navrhovat a provádět politiky prosazující a chránící využívání všech lidských práv - občanských, kulturních, ekonomických, politických a sociálních práv, včetně práva na rozvoj - a základních svobod, které by měly být součástí úsilí o dosažení genderové rovnosti, rozvoje a míru.
  1. V souladu s národními právními předpisy vytvářet a posilovat vstřícné prostředí, které podporuje kapacitu nevládních organizací žen mobilizovat zdroje zajišťující trvalou udržitelnost jejich rozvojových aktivit;
  2. Povzbuzovat ustavení a posílení partnerství a spolupráce všech zainteresovaných složek mezinárodních a mezivládních organizací na všech úrovních, se zapojením relevantních aktérů občanské společnosti, včetně nevládních organizací, soukromého sektoru a odborových organizací, organizací žen a jiných nevládních organizací, komunikačních a mediálních systémů, na podporu cílů vytýčených 4. Světovou konferencí o ženách;
  3. Povzbuzovat partnerství a spolupráci mezi vládami, mezinárodními organizacemi, zejména mezinárodními finančními institucemi a multilaterálními organizacemi, institucemi soukromého sektoru a institucemi občanské společnosti, včetně nevládních organizací, zejména organizací žen a organizací v komunitách, na podporu iniciativ na vymýcení chudoby zaměřených na ženy a dívky;
  4. Uznat klíčovou roli žen, nevládních organizací, zejména organizací žen a organizací v komunitách, a podporovat je při provádění Agendy 2119), cestou integrace genderové perspektivy do formulace, návrhů a provádění vhodných environmentálních mechanismů a mechanismů, programů a infrastruktur pro hospodaření se zdroji.
  1. Prosazovat programy pro zdravé aktivní stárnutí, které posilují nezávislost, rovnost, účast a bezpečí starších žen a uspořádat genderově orientovaný výzkum a formulovat programy zaměřující se na jejich potřeby;
  2. Jako prioritní otázku, zejména v nejvíce postižených zemích a všude kde je to možné v partnerství s nevládními organizacemi, posílit osvětovou činnost, služby a mobilizační strategie se základnou v komunitách na ochranu žen všech věkových kategorií před HIV a jinými sexuálně přenosnými infekcemi, například vypracováním bezpečných, finančně dostupných, účinných a snadno přístupných metod, včetně takových metod jako jsou mikrobicidy a kondomy pro ženy, které ženám poskytují ochranu proti sexuálně přenosným infekcím a HIV/AIDS; podporovat dobrovolné a důvěrné testy na HIV a poradenství; prosazování odpovědného sexuálního chování, včetně abstinence a používání kondomů; a vývoj očkovacích látek, jednoduché nenákladné diagnostiky a léčení sexuálně přenosných nemocí jednorázovou dávkou;
  3. Poskytnout přístup k dostatečnému a finančně dostupnému léčení, monitorování a zdravotní péči všem lidem, zejména ženám a dívkám postiženým sexuálně přenosnými nemocemi nebo žijícími s život ohrožujícími nemocemi, včetně HIV/AIDS a s tím spojenými navazujícími nemocemi a nakažlivými nemocemi, jako je tuberkulóza. Poskytovat další služby, včetně vyhovujícího bydlení a sociální ochrany, včetně služeb v době těhotenství a kojení; pomáhat chlapcům a dívkám, kteří se stali sirotky v důsledku pandemie HIV/AIDS; a poskytovat genderově senzitivní systémy ženám a jiným rodinným příslušníkům, kteří jsou zapojeni do péče o osoby postižené závažnými onemocněními, včetně HIV/AIDS;
  4. podniknout účinná a urychlená opatření k mobilizaci mezinárodního a národního veřejného mínění pokud jde o účinky různých dimenzí světového drogového problému na ženy a dívky a zajistit, že k těmto účelům budou k dispozici postačující zdroje.
 3. Vybízet k partnerství mezi vládami a nevládními organizacemi při provádění závazků přijatých na 4. Světové konferenci o ženách a na jiných světových konferencích a sumitech Spojených národů, s cílem prosazovat genderovou rovnost, rozvoj a mír v 21. století.

Poznámky pod čarou

14)Viz Program Spojených národů pro životní prostředí, Úmluva o biologické diversitě (Středisko pro právo životního prostředí a institut programových aktivit), červen 1992.

15)Rezoluce Valného shromáždění 44/25, příloha

16)Viz rezoluce Spojených národů 54/126

17)Rezoluce Valného shromáždění 53/243

18)"Herstories" je široce používaný termín, jímž se označuje výklad historických i současných událostí ze zorného úhlu žen.

19)Zpráva Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro, 3-14.6.1997, svazek 1, Rezoluce přijaté konferencí (Publikace Spojených národů č. E.93.1.8. a corrigenda), rezoluce č. 1, příloha II.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020