Příloha I

Politická deklarace

My vlády, účastnící ze Zvláštního zasedání Valného shromáždění Spojených národů,

  1. Znovu potvrzujeme svůj závazek k záměrům a cílům obsaženým v Pekingské deklaraci1) a Akční platformě2), které byly přijaty v roce 1995 na 4. Světové konferenci o ženách, a v dlouhodobých strategiích z Nairobi pro posílení postavení žen3) do roku 2000, kterými kulminovala dekáda žen Spojených národů, 1976 až 1985;
  2. Rovněž potvrzujeme svůj závazek k provádění 12 kritických oblastí z Pekingské akční platformy, kterými jsou ženy a chudoba, vzdělávání a výcvik žen, ženy a zdraví, násilí páchané na ženách, ženy a ozbrojené konflikty, ženy a hospodářství, ženy v mocenském postavení a při rozhodování, institucionální mechanismy na podporu žen, lidská práva žen, ženy a sdělovací prostředky, ženy a životní prostředí, dítě rodu ženského/děvčátko; a požadujeme provádění dohodnutých závěrů a rezolucí přijatých Komisí pro postavení žen při projednávání toho, co následovalo po 4. světové konferenci o ženách;
  3. Uznáváme, že máme primární odpovědnost za plné provádění dlouhodbých strategií pro posílení postavení žen, Pekingské akční platformy a všech relevantních závazků na podporu žen a v této souvislosti vyzýváme k pokračující mezinárodní spolupráci, včetně opětovného závazku k úsilí splnit co nejdříve dosud nedosažený mezinárodně dohodnutý úkol věnovat 0,7% hrubého národního produktu vyspělých zemí na celkovou oficiální rozvojovou pomoc;
  4. Vítáme do této chvíle dosažený pokrok ke genderové rovnosti a pokrok při provádění Pekingské akční platformy a znovu potvrzujeme svůj závazek urychlit dosažení univerzální ratifikace Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen4) a v tomto ohledu uznáváme úsilí uskutečňované na všech vládních úrovních, v systému Spojených národů a v mezivládních a v jiných mezinárodních a regionálních organizacích a naléháme na pokračující úsilí směřující k plnému provedení Pekingské akční platformy;
  5. Uznáváme roli a příspěvek občanské společnosti, zejména nevládních organizací a organizací žen, při provádění Pekingské akční platformy a vybízíme k jejich účasti na dalším provádění a hodnocení tohoto procesu;
  6. Zdůrazňujeme, že se musí zapojit muži a spolu s ženami převzít plnou odpovědnost za prosazení genderové rovnosti;
  7. Znovu potvrzujeme důležitost genderového mainsteamingu do procesu, kterým se provádějí výsledky všech ostatních velkých konferencí a sumitů Spojených národů, a potřebu, aby vlády, regionální organizace a všechny orgány a organizace systému Spojených národů v rámci svého mandátu sledovaly a prováděly přijaté závěry;

My vlády, na počátku nového tisíciletí,

  1. Znovu potvrzujeme svůj závazek k překonávání překážek stojících v cestě provádění Pekingské akční platformy a Výhledových strategií z Nairobi a k posílení a zabezpečení příznivého národního a mezinárodního prostředí a k dosažení tohoto cíle se zavazujeme přijmout další opatření k zajištění jejich plného a urychleného provádění, mj. pomocí prosazování a ochrany všech lidských práv a základních svobod, genderového mainstreamingu ve všech politikách a programech a pomocí podpory a posílení plné účasti a postavení žen a vyzýváme ke zvýšené mezinárodní spolupráci s cílem dosáhnout plného provádění Pekingské akční platformy;
  2. Shodli jsme se na dalším posouzení provádění Pekingské akční platformy všemi zúčastněnými stranami v roce 2005 s cílem, 10 let po přijetí Pekingské akční platformy a 20 let po přijetí Výhledových strategií z Nairobi, posoudit dosažený pokrok a zvážit případné nové iniciativy;
  3. Slibujeme, že zajistíme vybudování takových společností, v kterých budou ženy i muži spolupracovat na vývoji světa, v němž se bude každý člověk moci těšit z rovnosti, rozvoje a míru v 21. století.

A/S-23/10/Rev.1 (SUPPL.NO.3)

Poznámky pod čarou

1)Zpráva z 4. světové konference o ženách, Peking, 4-15. září 1995 (Publikace Spojených národů, č. E.96.IV.13), 1 rezoluce, příloha I.

2)Totéž, příloha II.

3)Zpráva ze Světové konference k přezkoumání a hodnocení výsledků dekády žen Spojených národů: rovnost, rozvoj a mír, Nairobi, 15-26.7.1985 (publikace Spojených národů, č. E.85.IV.10), kapitola I. sekce A.

4)Rezoluce Valného shromáždění 34/180, příloha.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020