Přidělená neinvestiční dotace na jednotlivé projekty

Kód projektu Název organizace Název projektu Návrh dotace
C0003/451 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Reorg.soc.služeb-s důrazem na posílení OA, 0
C0003/452 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Jedno společenství-integrace seniorů a ZP 96 800
C0003/453 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vytvoření CHPS pro obyv. mal. sídel Příbram. 85 200
C0003/454 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Psycholog.por.pro matky s dětmi a oběti DN 22 500
C0003/455 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Chráněný byt pro oběti DN - Brandýs n/L 64 700
C0003/456 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sociálně demograf.analýza - komunitní plán. 0
C0003/457 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov sv. Vavřince 0
C0003/458 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Ergoterapie v Charitním domově sv. Zdislava 0
C0003/459 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšíření služeb občanské poradny Teplice o poradenství a podporu osobám, které jsou obětí trestné činnosti zejména domácího násilí. 58 200
C0003/460 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality-asist.sl.pro rodiny 62 500
C0003/461 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zlepšení materiálních podmínek pro poskytování peč.služby v peč.domech i domácnostech klientů v Čer. Kostelci a přilehlých obcích 0
C0003/462 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Další zkvalitnění péče o terminálně nemocné v Hospici A. České v Čer. Kostelci formou dovybavení potřebnými pomůckami a předměty a zvýšení informovanosti o činnosti a službách 1.českého hospice 0
C0003/463 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zkvalitnění domácí péče pro seniory 0
C0003/464 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Týna - Pomocnice 0
C0003/465 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zřízení keramické dílny Sluníčko 0
C0003/466 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšíření kulturních a volnočasových aktivit pro nemocné s roztroušenou mozkomíšní sklerózou v pilotním projektu spec. ošetřovatelského oddělení v Domově sv. Josefa a zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice života s roztroušenou sklerózou 0
C0003/467 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum osobní asistence Havlíčkův Brod 777 400
C0003/468 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora aktivního života zdravotně postižených (nemocných s roztroušenou mozkomíšní sklerózou) na oddělení trvalých lůžek v Domově sv. Josefa a jejich integrace do společnosti 0
C0003/469 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní domov pro matky s dětmi HB - projekt Útočiště 627 800
C0003/470 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Poradna pro lidi v tísni 182 400
C0003/471 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Technické dovybavení a zařízení občanské poradny v Poličce 0
C0003/472 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Supervize pro vedoucí pracovníky v soc. službách 35 100
C0003/473 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vytvoření střediska terénní peč.služby s místem pro setkávání seniorů ve Vilémovicích 170 000
C0003/474 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum aktivizace pro seniory 82 600
C0003/475 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Aktivizace seniorů v domovech pokoj.stáří Oblastní charita Jihlava 169 100
C0003/476 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Aktivní stárnutí a stáří na venkově 48 500
C0003/477 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum sociální pomoci 133 300
C0003/478 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum aktivizace seniorů v obci Ratíškovice 40 700
C0003/479 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Putovní výstava grafických děl 0
C0003/480 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Hlídací a asistenční služeba pro lidi s ment.p. 153 800
C0003/481 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Projekt zaměřený na pomoc obětem trestné činnosti,zejm.domácího násilí, pří Domově sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni 86 800
C0003/482 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Komunitní plánování v mikroregionu Loucko, Novoříšsko a Telčsko - vzdělávání na úrovni obcí 208 000
C0003/483 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Projekt vnitřního auditu kvality a zapojení řízení kvality drogových programů sociálních služeb Diecézní charity Brno 529 000
C0003/484 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Profesní rozvoj pracovníků a prac. týmů v zařízeních poskytujících soc.služby osobám se zdr.postižením v Diecézní charitě Brno 609 200
C0003/485 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění nových postupů a přístupů, které přispějí ke zvyšování kvality v Charitní pečovateslké službě 200 000
C0003/486 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Středisko dalšího vzdělávání DCHB 509 600
C0003/487 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávání sociálních pracovníků v rámci Edukačního centra Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 27 200
C0003/488 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Integrace seniorů do společnosti - CHOPS Holešov 66 000
C0003/489 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora a integrace seniorů do společnosti 170 300
C0003/490 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dispečink CHOPS Bojkovice 389 100
C0003/491 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Reedukace seniorů 113 900
C0003/492 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Signál v tísni 121 100
C0003/493 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Senior klub - čas na sebe 266 900
C0003/494 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba podpora integrace seniorů do společnosti 180 700
C0003/495 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Modernizace a úprava životního prostředí seniorů 30 000
C0003/496 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zájmové aktivační a vzdělávací kluby seniorů 195 700
C0003/497 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní stacionář pro seniory- integrace seniorů do společnosti 66 400
C0003/498 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Aktivizace seniorů -Klub pro seniory 161 500
C0003/499 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozšiřování možnosti integrace a zkvalitňování služeb pro seniory 0
C0003/500 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Denní pobytRozkvět Šternberk-Uměním k sebevyjádření a prezentaci 0
C0003/501 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Osobní asistenční služba-podpora a integracedospělých zdravotně postižených do společnosti 100 500
C0003/502 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Projekt zaměřený na podporu a integraci zdra- votně postižených do společnosti ve Stacionáři sv. Ludmily Uherské Hradiště 29 700
C0003/503 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Terapeutická dílna - "Nebýt sám" 0
C0003/504 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum osobní asistence 168 300
C0003/505 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Modernizace prac. podmínek zdravotně postižených 0
C0003/506 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Kali he párni = Černá a bílá 0
C0003/507 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Odborné poradenství pro oběti domácího násilí 63 700
C0003/508 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Krizová pomoc 398 100
C0003/509 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality pro klienty CHOPS Šternberk 0
C0003/510 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality v charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě 111 100
C0003/511 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Řešení problematických oblastí naplňování standardů v Charitním domě pokojného stáří 0
C0003/512 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Informovanost o službě v rámci programu zavádění standardů kvality v sociálních službách 0
C0003/513 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvojem sportovních dovedností a informovaností o službě k naplnění standardů kvality v JILORU Šternberk 0
C0003/514 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 0
C0003/515 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Progres 2003 (Vznik mechanismu pro zavádění a naplňování standardů kvality sociálních služeb v charitních zařízeních olomoucké arcidiecéze) 347 600
C0003/516 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Sociální byt 0
C0003/517 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Streetwork a romská komunita 0
C0003/518 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA CHOPS - Veselí nad Moravou - podpora vzdělávání pracovníků pečovatelské služby 18 900
C0003/519 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávací program pro pracovníky AD 29 000
C0003/520 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávací program pro pracovníky Nového domova Otrokovice 32 200
C0003/521 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Videotrénik interakcí jako efiktivní pomoc pro matky s dětmi - Charitní azylový dům KM 39 900
C0003/522 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vzdělávání prac. v sociál. službách 25 300
C0003/523 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora vzdělávání pracovníků a supervize v Charitě Štenberk 30 100
C0003/524 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj pečovatelských služeb pro klienty CHOPS - středisko Tereza 0
C0003/525 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Inovace a rozvoj domácí péče Javorník 0
C0003/526 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj hospicových služeb v Charitním domě sv. Veroniky - zařízení pro onkologicky nemocné lidi 0
C0003/527 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj aktivizačních služeb v Charitním domě sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt zdravotně postižených a starých lidí 0
C0003/528 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj aktivizačních služeb pro klienty Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří 0
C0003/529 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Centrum pro seniory Český Těšín - Svibice 0
C0003/530 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Systém rozvíjení osobností a vzdělávání mentálně postižených a duševně nemocných klientů denního pobytu s rehabilitačními dílnami Charity Opava 204 300
C0003/531 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy - Vlaštovčí hnízdo 146 300
C0003/532 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Realizace denního centra pro klienty Charitního domu Salvator Krnov - zařízení pro osoby se zdravotním postižením 0
C0003/533 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Integrace psychicky nemocných do společnosti 0
C0003/534 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Pracovní terapie a autistické oddělení Denního stacionáře 0
C0003/536 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Keramická dílna pro zrakově postižené občany Vidnava 0
C0003/537 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Rozvoj aktivizačních služeb pro klienty Charitního centra sv. Kláry - komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením v Hrabyni 187 400
C0003/538 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Následný kontakt a péče o osoby závislé 169 500
C0003/539 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Domov Agapé - resocializační zařízení pro děti ve věku 12-15 let, které mají problém s drogami: spolupráce v sociální síti 178 500
C0003/540 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality kvality v CHOPS 0
C0003/541 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Naléhavé řešení provozních standardů DPS Vidnava 0
C0003/542 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zajištění provozních standardů DPS Bílá Voda 0
C0003/543 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Zavádění standardů kvality práce v Domě pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 0
C0003/544 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 168 000
C0003/545 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Naplňování standardů kvality v sociálních službách Domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích 0
C0003/546 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Vytvoření systému vzdělávání pracovníků v Charitě Opava 340 000
C0003/547 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Charita proti domácímu násilí 0
C0003/548 SDRUŽENÍ ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA Celocharitní program vzdělávání 404 300
C0004/037 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Budování a realizace celoživotního vzdělávání pracovníků v přímé péči 76 800
C0004/038 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Každý z nás je přece v něčem nejlepší! 0
C0004/039 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Modelové hodnocení kvality služeb 71 700
C0004/040 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Domov 0
C0004/041 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Autismus 71 000
C0004/042 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Řešení problematických oblastí naplňování standardů v Diakonii ČCE - SESA Most 171 300
C0004/043 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Program dalšlího vzdělávání pracovníků Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích 225 200
C0004/044 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Zavedení rané péče do komplexu služeb pro rodiny dítěte s postižením 166 200
C0004/045 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Naplňování standardů kvality na pracovišti Linky důvěry Diakonie ČCE a Gay linky pomoci 0
C0004/046 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Zavedení vzdělávacího programu personálního rozvoje pracovníků Střediska křesťanské pomoci v Praze 115 900
C0004/047 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Individuální supervize všech pracovníků zařízení zajišťovaná externím supervizorem 0
C0004/048 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Rozšíření centra denních služeb jako zvýšení míry integrace seniorů do společnosti 48 800
C0004/049 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Zavedení vzdělávacího programu profesního rozvoje pracovníků ve středisku ve Valašském Meziříčí 36 700
C0004/050 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Pilotní vzdělávací programy Diakonie ČCE pro rok 2003 0
C0004/051 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Zavádění standardů kvality soc.služeb ve střediscích Diakonie ČCE pomocí metodické podpory a supervize vedené týmem externích odborníků 147 600
C0004/052 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Chráněné bydlení OVEČKA Diakonie ČCE 100 000
C0004/053 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Zvýšení kvality života uživatelů služeb v projektu individuálně zaměřené sociální péče v Diakonii ČCE - středisko BETLÉM 530 000
C0004/054 DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGEL. Vzdělávání pracovníků Diakonie ČCE - střediska Milíčův dům 120 000
C0016/025 SLEZSKÁ DIAKONIE Evropský rok osob se zdravotním postižením v Bohumíně, Karviné, Českém Těšíně a Krnově 332 900
C0016/026 SLEZSKÁ DIAKONIE Zavádění komunitního plánování v Karviné 115 000
C0016/027 SLEZSKÁ DIAKONIE Vzdělávání pracovníků Slezské diakonie 276 300
C0016/028 SLEZSKÁ DIAKONIE Eben-Ezer Diakodílna 84 900
C0016/029 SLEZSKÁ DIAKONIE Tísňová péče Areion 842 500
C0016/030 SLEZSKÁ DIAKONIE Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách ve Slezské diakonii 157 700
C0016/031 SLEZSKÁ DIAKONIE Flexibilní pomoc obětem domácího násilí 90 000
C0019/009 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Plzeň (terapeutiská komunita) 29 200
C0019/010 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 71 400
C0019/011 DIAKONIE EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice 177 900
C0032/001 KONVENT SESTER ALŽBĚTINEK V JABLUNKOVĚ Zavádění standardů kvality v Domově sv.Alžběty v Jablunkově 0
C0036/001 Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro hyperaktivní děti a jejich rodiče 188 000
F0005/002 PAEDR. MARCELA KRÁLOVÁ Subprogram 4 - Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách 0
F0021/002 ELIŠKA VOTAVOVÁ - SOUKROMÝ PENZION Senior Centrum-podpora důstojného života seniorů 175 100
F0021/003 ELIŠKA VOTAVOVÁ - SOUKROMÝ PENZION Senior Centrum-vzdělávání pracovníků v sociálních službách 120 000
F0032/002 LINKA DŮVĚRY SOS - Ml.Boleslav Podpora obětí trestné činnosti a zejména domácího násilí-Linka důvěra SOS 0
F0036/002 Miloslav Hruboš Agentura Slunce-agentura sociálních asistentů 0
F0044/001 PhDr. Zuzana Havrdová Kriteria poskytování supervize v soc.službách a vzdělávání supervizorů jak příspěvek ke stand.kvality služeb 138 400
P0007/003 CENTRUM J.J. PESTALOZZIHO O.P.S. Můj domov -řešení problematických oblastí naplňování standardů v DPC 220 000
P0008/003 PONTIS ŠUMPERK O.P.S. Kavárnička pro seniory-místo pro aktivizaci a integraci seniorů 230 500
P0023/002 DOMOV SV. ANEŽKY O.P.S. Komunitní plán 2003 - Odstraňování bariér v Týně nad Vltavou 90 500
P0027/002 POBYTOVÉ REHAB.A REKVAL.STŘEDISKO DĚDINA Podpora a integrace do společnosti těžce zrakově postižených klientů 526 100
P0036/002 TYFLOKABINET ČESKÉ BUDĚJOVICE Dovybudování střediska pro využití volného času ZP mládeže a otevření inter.kavárny pro ZP mládež a seniory 0
P0037/002 TYFLOCENTRUM BRNO Osobní asistence nevidomým občanům 84 500
P0038/002 TYFLOCENTRUM KARLOVY VARY Podpora a integrace do společnosti zrakově postižených občanů 219 800
P0039/002 TYFLOCENTRUM OLOMOUC Systém vzdělávání pracovníků TyfloCentra Olomouc 0
P0040/002 TYFLOCENTRUM OSTRAVA Nové služby pro podporu samostatného života 102 300
P0041/002 DŮM SENIORŮ POHODA, O.P.S. Zajištění finančních prostředků na podporu vzdělávání pracovníků v sociálních službách v Domě seniorů "Pohoda" 38 200
P0041/003 DŮM SENIORŮ POHODA, O.P.S. Získávání finančních prostředků na zajištění provedení auditu kvality sociálních služeb v Domově seniorů "Pohoda" 29 200
P0043/001 EUROTOPIAOPAVA,O.P.S. Mozaika - otevřené centrum pro děti 0
P0051/005 DOMOV SUE RYDER, O.P.S. Domov Sue Ryder - zavedení systému komunitního vzdělávání a rozvojové supervize pro pracovníky sociálních služeb 102 400
P0051/006 DOMOV SUE RYDER, O.P.S. Vzdělávací a kulturní činnost Veřejného komunitního centra Domova Sue Ryder 262 000
P0054/002 OBČANSKÉ PORADENSKÉ STŘEDISKO O.P.S. Komunitní plánování sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje 159 300
P0058/001 DROP IN Mobilní terénní program soc. asistentů - Streetmobil 0
P0066/002 REVA,o.p.s. Naplňování standardů kvality sociálních služeb v asistenční a pečovatelské službě seniorům Liberecka 0
P0069/002 TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. Osvěta jako forma integrace nevidomých a slabozrakých do společnosti 89 300
P0072/002 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vzdělvání a supervize pracovníků Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín 64 800
P0074/001 DROM,o.p.s. Dvoustupňový vzdělávací program pro terenní sociální pracovníky 0
P0075/001 ROSA - jihočeská společnost pro ochranu přírody Zdravé Borovany - komunitní plánování 0
P0076/001 TyfloCentrum ČR Tyflocentrum ČR 193 100
P0077/001 Komunitní plánování, o.p.s. Komunitní plánování v Karlovarském kraji 193 000
P0077/002 Komunitní plánování, o.p.s. Podpora vzdělávání a vzdělavatelů na úrovni krajů 0
P0078/001 Milevský kraj, o.p.s. Komunitní plánování na úzení pověřené obce s rozšířenou působností Milevska 126 300
P0079/001 TyfloVysočina Jihlava Středisko zajišťující integraci zdravotně postižených 547 000
S0005/006 ARKADIE Integrace zdravotně postižených v regionu Teplice 0
S0006/029 ARMÁDA SPÁSY V ČESKÉ REPUBLICE Odborné a manažerské vzdělávání ředitelů azylových domů a vedoucích komunitních center Armády spásy 0
S0013/006 ASOCIACE ROD.A PŘ.ZDRAV.POSTIŽ.DĚTÍ V ČR Zapojení absolventů rekvalifikačního kursu"Sociální poradce rodin se zdravotně postiženým dítětem do poradenské činnosti 0
S0013/007 ASOCIACE ROD.A PŘ.ZDRAV.POSTIŽ.DĚTÍ Centrum AuXilium - pomoc pro rodiny s postiženými dětmi 331 000
S0040/002 DRUG OUT CLUB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Doléčovací a sociální program pro abstinující uživatele drog 83 000
S0040/003 DRUG OUT CLUB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Drogové minimum pro sociální pracovníky 0
S0041/002 DUHA - INTEGRACE OSOB S MENTÁL.POSTIŽ. Systém vzdělávání a supervizí zaměstnanců Společnosti DUHA 371 400
S0047/003 FOKUS PRAHA Efektivita komunitních služeb pro duševně nemocné 608 900
S0060/006 LIGA ZA PRÁVA VOZÍČKÁŘŮ Celostátní síť pomoci zdravotně postiženým 1 151 200
S0063/002 LORM, SPOL.PRO HLUCHOSLEPÉ Vzdělávání pracovníků sociálních služeb pro hluchoslepé a příprava kurzu Osobní asistent pro hluchoslepé 32 500
S0065/033 NADĚJE Program pro třetí věk - Dům pokojného stáří Zlín Mostní. Podpora a integrace seniorů do společnosti 136 000
S0065/034 NADĚJE Jistota domova 0
S0065/035 NADĚJE Integrace mentálně postižených 59 000
S0065/036 NADĚJE Naplnění standardů kvality sociálních služeb v DPC 0
S0065/037 NADĚJE Nový přístup k možnostem orientace v prostoru u pokročile dementních seniorů (Domov Jiskra naděje) 0
S0065/038 NADĚJE Andragogika - profesní vzdělávání 0
S0068/003 DIAKONIE BROUMOV Využití standardů kvality sociálních služeb ve vlastní činnosti Diakonie Broumov. 0
S0069/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA POMOC ZP - LIPKA Podpora a integrace seniorů do společnosti 244 400
S0073/005 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ Brožura pro uživatele osobní asistence a dalších terénních služeb 0
S0073/006 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ Rozvoj specifikované dobrovolné dopomoci klientům s velmi těžkým tělesným postižením jako jedna z cest k vyrovnávání příležitostí a integraci 41 600
S0073/007 PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ Brožura pro poskytovatele osobní asistence 48 100
S0074/002 PROSAZ-SPOL.PRO SOCIÁLNÍ REHAB.ZP OBČANŮ Ukážeme co umíme a jak žijeme 65 000
S0081/010 SANANIM Podpora svépomocných aktivit klientů Doléčovacího centra 116 500
S0081/011 SANANIM Vzdělávání pracovníků terapeutických komunit 100 000
S0086/002 FILIA - SDRUŽENÍ SENIOŘI = EXPERTI 0
S0096/034 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Odstranění bariér - osobní asistence 0
S0096/035 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Podpora lidí s mentálním postižením a jejich integrace do společnosti 539 000
S0096/036 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Zavádění standardů kvality ve službách poskytovaných SPMP ČR 0
S0096/037 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Realizace dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách 0
S0096/038 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách -Sociální služby a Liberecký kraj 20 000
S0096/039 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR SPMP Liberec - Harcov 109 700
S0098/002 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, O.S. Pilotní studie problematiky syn CAN v 10tiletém působení Dětského krizového centra 201 500
S0101/003 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán Integrace zdravotně postižených do společnosti 0
S0101/004 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán Podpora kvality sociálních služeb-Petrovice 0
S0101/005 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán Podpora vzdělávání pracovníků 201 600
S0101/006 Nadatio Samaritanus - Sdružení Samaritán Podpora kvality sociálních služeb 0
S0112/002 SPIN Komunikace jako nástroj zlepšení kvality péče o osoby s demencí 122 700
S0121/002 SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC Nebojte se klotových rukávů 45 000
S0121/003 SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC Trend vozíčkářů a standardy kvality 87 100
S0121/004 SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC Školím, školíš, školíme 42 000
S0122/005 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI Získání odborných znalostí pracovníků SKP a jejich další profesionální rozvoj 0
S0122/006 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI Nové programy pracovní a sociální rehabilitace v Záučním středisku pro duševní zdraví v r. 2003 202 300
S0130/008 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ĆR Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 49 500
S0130/009 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ĆR Vzdělávání pracovníků Svazu postižených civilizačními chorobami 78 500
S0138/021 ŽIVOT 90 Internetová kavárna pro seniory v Domě RORTUS včetně výuky 0
S0138/022 ŽIVOT 90 Stárnutí po česku 0
S0138/023 ŽIVOT 90 Seniorští řemeslníci 112 100
S0138/024 ŽIVOT 90 Klub osamělých žen 112 000
S0138/025 ŽIVOT 90 Agentura dobrovolníků seniorů 0
S0138/026 ŽIVOT 90 Praktický průvodce seniora současností 0
S0138/027 ŽIVOT 90 Supervize ve sdružení Život 90 20 000
S0138/028 ŽIVOT 90 Vzdělávání pracovníků o.s. Život 90 působících v sociálních službách 28 000
S0153/007 RYTMUS Vzdělávací program pro zaměstnance o.s. Rytmus 100 000
S0153/008 RYTMUS Školy pro všechny děti 290 000
S0153/009 RYTMUS Standardizace služeb osobní asistence lidem s mentálním postižením 120 000
S0159/002 P-CENTRUM Vytvoření systému pro sledování efektivity následné péče 128 500
S0162/006 ESET-HELP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Podporované zaměstnání dlouhodobě duševně nemocných 265 000
S0169/008 KLUB 'HURÁ KAMARÁD' Projekt vzdělávání pracovníků v regionální sociální síti 289 800
S0169/009 KLUB 'HURÁ KAMARÁD' Ambulantní následná péče, jako součást služeb krizového a protidrogového centra AD v Pardubicích 2003 160 000
S0177/002 Občanské sdružení ACTIVITY Podpora informovanosti o službě "Komplexní poskytování sociálních služeb........." 0
S0180/002 ASISTENCE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Podpora studentů s postižením na běžných středních školách 184 200
S0180/003 ASISTENCE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Bydlení s asistencí 67 600
S0180/004 ASISTENCE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Aktivní život mezi lidmi(začlenění klientů Tranzitního programu občanského sdružení Asistence do místních komunit) 71 700
S0182/001 SDRUŽENÍ ZÁSTUPCŮ PROVOZOVATELŮ AZYLOVÝCH DOMŮ Vzdělávání zaměstnanců azylových domů 160 600
S0183/004 STŘEP - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Siť pro podporu rodiny 139 300
S0201/002 NA POČÁTKU Systématické vzdělávání pracovnic Domova pro dětský život s využitím portfolia a supervize 35 000
S0215/008 PROXIMA SOCIALE - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Šance pro Prahu 11 a 12 0
S0222/002 ELIM - KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST Integrace zdravotně postižených osob na pracoviště-Asistenční služba 78 000
S0222/003 ELIM - KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST Vzdělávací aktivity a supervize pro pracovníky azylového domu Elim 41 400
S0222/004 ELIM - KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST Zavádění standardů kvality v Azylovém domě Elim 97 500
S0226/003 RATOLEST BRNO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Zavádění supervize do organizace 85 200
S0233/002 DOMOV BYSTRÉ - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 0
S0234/004 ARKÁDA-SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM Program následné péče 176 000
S0235/004 ČESKÁ ASOCIACE PRO PSYCHICKÉ ZDRAVÍ Statek Laurent-terapeutická komunita pro psychotiky 808 600
S0260/001 AKLUB CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ Centrum vzdělávání pro"dříve narozené" 0
S0267/003 BAOBAB - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Student 2003-Podpora vzdělávání mladých duševně nemocných jako prevence nezaměstnanosti 645 100
S0277/003 WHITE LIGHT I.,OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Zajištění služby volnočasových aktivit 0
S0277/004 WHITE LIGHT I.,OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Zajištění služby chráněného bytu 123 300
S0279/002 Občanské sdružení Adra Poradna pro pomoc obětem násilí a trestných činů 28 600
S0282/007 KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY Zvýšení kvality péče o klienty s duální psychiatrickou diagnozou v TK Sejřek 0
S0292/003 Česká asociace pracovníků linek důvěry Vývoj systému vzdělávání a supervize na linkách důvěry 69 400
S0293/002 OBČANSKÁ PORADNA BRNO Naplnění standardů v Občanské poradně Brno 75 530
S0293/003 OBČANSKÁ PORADNA BRNO Asistenční služba pro seniory v obtížných životních situacích 139 800
S0293/004 OBČANSKÁ PORADNA BRNO Vzdělávání a supervize pracovníků OP Brno 67 000
S0295/002 PROFESNÍ KOMORA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ Katamnestické šetření u uživatelů služeb Psychosociální poradny 59 500
S0296/003 Rozkoš bez rizika Brno je zlatá loď 68 000
S0298/002 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Vytvoření modelu řízení kvality poskytovaných služeb na základě jeho ověření v občanských poradnách Asociace občanských poraden 116 400
S0298/003 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tvorba vzdělávacího modulu 90 000
S0303/003 CENTRUM KOMUNITNÍ PRÁCE Podpora zahájeného komunitního plánování - Naplňování zpracovaného 1. Komunitního plánu péče ve městě Ústí nad Labem - 2003 131 700
S0304/003 SPOLU Olomouc Standardizace terénních sociálních služeb o.s.SPOLU Olomouc 150 000
S0311/002 ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST Denní centrum pro pacienty postižené syndromem demence 135 500
S0311/003 ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST Tančíme v domovech důchodců 0
S0311/004 ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST Standardy "Vážka" pro denní centra a ošetřovatelská oddělení 0
S0311/005 ČESKÁ ALZHEIMEROVSKÁ SPOLEČNOST Reminiscenční terapie pro seniory v DD a DP 0
S0320/004 ÉLEKTRA - Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství Vzdělávání a supervize pracovníků o.s. Élektra 60 000
S0321/002 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI Dořešení naplňování standardů ve všech střediscích rané péče SPRP 479 800
S0324/002 JITRO-SDRUŽ.RODIČŮ A PŘÁTEL POSTIŽ.DĚTÍ Komplexní zajištění provozu denního stacionáře 24 700
S0325/004 PORADNA PRO INTEGRACI Podpora vzdělávání pracovníků Poradny pro integraci 230 500
S0327/005 POHODA Sociální služby rodinám ve složitých sociálních situacích 647 900
S0338/005 MÁME OTEVŘENO? Vzdělávací program pro pracovníky integračních projektů 56 500
S0338/006 MÁME OTEVŘENO? Program vzdělávání pracovníků pracovně-tréninkového a tranzitního programu otevřené chráněné kavárny Vesmína 78 400
S0348/002 KONTAKT BB "Sport - cesta k dosazení maximální úrovně soběstačnosti a prevence sekundárních zdravotních komplikací" 230 000
S0353/002 ECCE HOMO ŠTERNBERK Zavádění standardů do praxe s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb 125 000
S0353/003 ECCE HOMO ŠTERNBERK Projekt vzdělávání pracovníků organizace 111 200
S0356/002 SPOLEK NEZÁVISLOST OPAVA Komunitní plánování v Opavě 0
S0358/002 HEŘMÁNEK OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Vzdělávání pracovníků DPC Heřmánek 68 000
S0369/002 ČESKOMORAVSKÁ JEDNOTA NESLYŠÍCÍCH Vzdělávací materiály ke znakovému jazyku neslyšících 65 100
S0373/002 OBČANSKÁ PORADNA JIHLAVA Občanské poradenství a oběti domácího násilí 225 900
S0375/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MENS SANA Ostrov naděje 293 200
S0387/003 ČESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE ABILYMPIÁDA 2003 661 800
S0393/003 Společenství Romů na Moravě Vzdělávání a supervize romských pedagogických asistentů 0
S0394/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ACORUS Zvýšení profesních kompetencí pracovníků Psychosociálního centra Acorus 99 500
S0397/002 GALAXIE - CENTRUM POMOCI KARVINÁ Subprogram 1 - Projekt zaměřený na podporu a integraci zdravotně postižených do společnosti 0
S0397/003 GALAXIE - CENTRUM POMOCI KARVINÁ Subprogram 3 - podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 0
S0397/004 GALAXIE - CENTRUM POMOCI KARVINÁ Subprogram 4 - Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách 0
S0399/005 MOTÝLEK-občanské sdružení rodičů a přátel postižených dětí v Kopřivnici Svoz dětí do Specielní školy pro žáky s více vadami v Kopřivnici 100 000
S0401/002 ZAHRADA 2000 SDRUŽENÍ OBČANŮ Podpopra zavádění standardů v sociálních službách 0
S0401/003 ZAHRADA 2000 SDRUŽENÍ OBČANŮ Podpora vzdělávání pracovníků v sociálně rehabilitačním centru Zahrada 34 200
S0401/004 ZAHRADA 2000 SDRUŽENÍ OBČANŮ Rozšíření služeb podpory a integrace zdravotně postižených Zahrada 37 000
S0402/004 SPIRÁLA Vzdělávací program pracovníků v soc.službách Euroregionu Labe 85 600
S0402/005 SPIRÁLA Model kvalifikace a vzdělávání krizových pracovníků v sociálních službách 93 500
S0410/002 OBČANSKÁ PORADNA PLZEŇ Občanská poradna- Odborné vzdělávání pracovníků OP Plzeň v jednotlivých oblastech práva 72 500
S0410/003 OBČANSKÁ PORADNA PLZEŇ Podpora integrace seniorů v Občanské poradně Plzeň 79 100
S0411/003 ROSA - CENTRUM PRO TÝRANÉ A OSAMĚLÉ ŽENY Modelový projekt sítě tajných azylových bytů (se zvláštním přihlédnutím k potřebám starších žen a dětí) 373 600
S0413/002 Mateřské centrum SLUNÍČKO Mateřské centrum Sluníčko 0
S0413/003 Mateřské centrum SLUNÍČKO Zavádění standardů kvality sociálních služeb v Mateřském centru Sluníčko 0
S0416/002 NADĚJE 2000 Zahájení činnosti a provoz internetové kavárny 0
S0419/002 O.S. JURTA Informační bružura o sociálních službách v regionu Děčínsko s vysokým podílem uchazečů o zam.se ZPS 0
S0419/003 O.S. JURTA Kontaktní centrum Děčín 110 700
S0427/002 KONÍK Řešení problematických oblastí naplňování standardů 285 700
S0427/003 KONÍK Hipoterapie a podporované zaměstnávání jako následná péče pro uživatele drog 31 700
S0434/004 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER Uplatňování standardů kvality v NZDM Královéhradeckého kraje 57 000
S0436/002 KRNOVSKÁ SYNAGOGA Chráněné dílny Krnov 151 000
S0436/003 KRNOVSKÁ SYNAGOGA Vzdělávací centrum pro nezaměstnané se změněnou pracovní schopností 670 000
S0441/004 TRIALOG Program vzdělávání a supervize v občanské poradně TRIALOG 55 200
S0442/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ "JOB" Sebehodnocení a konzultační proces - forma podpory procesu zvyšování kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 220 300
S0447/003 SDRUŽENÍ PRÁH Práh-centrum denních služeb 0
S0447/004 SDRUŽENÍ PRÁH Práh-podpora zaměstnávání 368 500
S0451/003 FOKUS VYSOČINA Zavádění komunitního plánování v obci Havlíčkův Brod 284 000
S0462/002 NOVÝ PROSTOR Program vzdělávání pracovníků a regionálních partnerů Nového prostoru 0
S0469/002 OS POMOCNÁ RUKA NA POMOC STARÝM,ZP OBČ. Služby osobní asistence starým, chronicky nemocným, zdravotně postiženým a handicapovaným občanům 62 600
S0473/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KROK Resocializace a rekvalifikace v následné péči 130 500
S0476/002 CADUCEUS - SDRUŽENÍ PRO PODPŮRNÁ SPOLEČENSTVÍ Komunitní práce s ohroženou mládeží 34 000
S0477/008 FOKUS PRAHA Krizový tým-součást komunitní péče o lidi s duševní nemocí 361 800
S0477/009 FOKUS PRAHA Podpora vzdělávání a supervize pracovníků v sociálních službách Fokusu Praha 156 600
S0477/010 FOKUS PRAHA KVAS-kvalita sociálních služeb 290 500
S0502/003 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví VIDA PRAHA informační centrum pro problematiku duševního zdraví a nemoci 185 500
S0502/004 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Vytvoření modelu základního výcviku pracovníků VIDA a výcvik cca 20 pracovníků VIDA 0
S0504/003 CENTRUM NOVÉ NADĚJE Domácí násilí-součinnost sociálních služeb v regionu Frýdek-Místek 114 700
S0504/004 CENTRUM NOVÉ NADĚJE Vzdělávání prac.soc.služeb s důrazem na práci s klientem-výcvik s terapeutickým potenciálem 0
S0508/002 DŮM KŘESŤANSKÉ POMOCI - BETHEL Vzděláním k profesionalizaci poskytovaných služeb 115 500
S0530/003 PORTUS PRAHA Zavádění standardů kvality služeb v chráněné domácnosti Slapy 0
S0530/004 PORTUS PRAHA Zavádění systému vzdělávání a supervize v chráněné domácnosti Slapy 39 800
S0533/002 REMEDIUM PRAHA Aktivizační a preventivní programy pro seniory 101 600
S0533/003 Remedium Praha Rozvoj vzdělávacího systému v občanské poradně Remedium 50 500
S0533/004 Remedium Praha Optimalizace systému vzdělávání supervizorů v sociálních službách 172 800
S0541/002 SDRUŽENÍ ROMSKÝCH PODNIKATELŮ V ČR Rozvoj lidských zdrojů při Romské zaměstnanecké agentuře v ČR 0
S0542/006 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR Integrace seniorů do komunity prostřednictvím skupinových programů denniho centra 188 000
S0542/007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR Lidé postižení Huntingtonovou chorobou a jejich příbuzní potřebují naši pomoc 66 500
S0542/008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR Implementace Standardů kvality sociálních služeb v zařízeních pro krátkodobou péči 0
S0542/009 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR Školení školitelů - poruchy kognitivních funkcí 0
S0542/010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR Lidé s Alzhaimerovou chorobou žijí mezi námi a s námi 0
S0542/011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SENIOR Senioři jako oběti domácího násilí 336 000
S0543/003 SENIOR CENTRUM - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Senior Centrum-naplňování standardů kvality sociálních služeb 0
S0549/002 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ Zkvalitnění včasné pomoci romským obyvatelům Ostravy ohrožených marginalizací 97 700
S0550/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŠANCE Ergoterapie a lidové tradice 111 300
S0593/001 SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN Zavedení standarddů sociální práce ve středisku pro mládež 20 000
S0595/002 ALTÁN,O.S. Terénní práce pro klienty s dlouhodobou duševní nemocí 60 000
S0596/002 STACIONÁŘ Domov pro děti a mládež s postižením ve Vsetíně 36 400
S0602/001 Evropské poradenské a informační centrum Olomouc Šíření principů komunitního plánování v Olomouckém kraji 0
S0603/001 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy Podpora zavádění standardů kvality sociálních služeb u neziskových organizací 123 000
S0608/001 SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež Program "Pro seniory" se zapojením dobrovolníků z řad nezaměstnaných 60 000
S0628/003 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESTER DAJE NAMARMAN (Mámo netluč mě) 0
S0628/004 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESTER Trend Javorník (tréninkový dům Javorník) 0
S0631/003 SOKRATES 2 Centrum sociální pomoci 2003 0
S0643/003 Děti života "Ekosociální farma Litovelské Povltaví" 300 000
S0645/002 Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých Zvyšování kvality osobní asistence pro nevidomé ve sdružení Okamžik 56 000
S0648/002 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Zvyšování úrovně poskytovaných služeb dle standardů kvality 0
S0648/003 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum pro děti a mládež se zdravotním postižením 305 100
S0653/002 SOCIÁLNÍ AGENTURA, O.S. Portál s podtitulem realizace mediální kampaně zaměřené na problematiku zaměstnanosti osob .... 214 300
S0673/002 O.S. VIA COMMODA Komunitní plánování v regionu Rychnov nad Kněžnou 221 400
S0675/002 Kolpingova rodina Smečno Zavádění systému dalšího vzdělávání a supervize v zařízení 0
S0675/003 Kolpingova rodina Smečno Zavádění systému dalšího vzdělávání a supervize v zařízení 0
S0697/002 Sdružení Ledovec Terapeutické centrum Ledovec - nový typ sociální služby v ČR 470 200
S0705/002 RESOCIA Zvýšení profesionalizace pracovníků poradenského centra 37 700
S0707/002 Regioální dobrovolnické centrum Ještěd Dobrovolníci v podmínkách naplňování personálních standardů kvality sociálních služeb 77 500
S0716/002 HELPPES - Centrum výcviků psů pro postižené Výcvik psů pro postižené 0
S0723/002 Unikátní projekty Výtvarné centrum pro postižené děti-projekt INTEGRACE 267 000
S0724/003 INKANO Písek Nenechme se strašit-občanské poradenství 60 500
S0724/004 INKANO Písek Aktivní stáří 71 200
S0741/002 Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha Centra služeb pro zdravotně postižené kraje Praha 0
S0741/003 Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha Centra služeb pro zdravotně postižené kraje Praha 223 000
S0743/004 Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje Program pro zkvalitnění služeb v Centru pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje v r. 2003 0
S0745/003 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách -Sociální služby a Liberecký kraj 0
S0745/004 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje Vzdělávací program pro zkvalitnění služeb v Centru pro zdravotně postižené zaměřený na standardy kvality služeb poskytovaných v rámci Libereckého kraje 0
S0751/002 Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje Podpora zavádění standardů kvality v sociálních službách 85 700
S0753/003 Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Další vzdělávání pracovníků Center pro zdravotně postižené Střeočeského kraje 0
S0755/002 Občanské sdružení zdravotně postižených v Hulíně Projekt zaměřený na podporu a integraci zdravotně postižených většinou seniorů do společnosti 0
S0759/001 Centrum pro komunitní práci střední Morava Proces zavádění komunitního plánování ve městě Přerov 0
S0760/001 Česká unie pro podporované zaměstnání Standardizace podporovaného zaměstnání 190 800
S0761/001 KAFIRA Průběžná podpora zaměstnávání občanů s těžkou zrakovou vadou a nevidomých 661 200
S0763/001 Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců AVE Bez světla do světla 151 600
S0764/001 Harmonie a styl Komplexní ucelená nabídka pro handicapované kontakty,informace,poradenství a vzdělávání 0
S0765/001 Sdružení AMBRA Program pilotních projektů hiporerhabilitační,animoterapeutický,integrační a informační servis pro handicapované osoby 0
S0766/001 Jezdecký klub Jurášek Pedagogicko psychologické ježdění na koni-hiporehabilitace pro handicapované a integrace 0
S0768/001 Třebíčská unie křesťanské mládeže Zavedení komunitního plánování sociálních služeb v městě Třebíči 175 400
S0769/001 Humanitas Podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů 172 000
S0770/001 Sedm paprsků Manažerem svého stáří 0
S0771/001 Hospicové občanské sdružení Cesta domů Domácí hospic Cesta domů 0
S0772/001 Salet Chráněná dílna Jarovník 195 000
S0773/001 Pro Vás Klub Zóna - nízkoprahové centrum pro děti a mládež 0
S0774/001 Ježek a čížek - divadlem k sobě, k druhým hrou Ježek a čížek-komunitní divadlo 0
S0775/001 Občanská asistence Praha Občanská asistence 112 500
S0776/001 Charitní sdružení Děčín Modul managementu stížností pro občanskou poradnu 48 900
S0776/002 Charitní sdružení Děčín Profesní rozvoj asistenční služby v sociálně potřebných rodinách s dětmi 45 600
S0777/001 Agentrura GAIA "Pojďme si pomáhat" Rozvoj dobrovolné místní výměny služeb 0
S0778/001 Občanské sdružení Borůvka Doprava dětí a mládeže se zdravotním postižením speciálními mikrobusy 79 800
S0779/001 Temperies Integrace a podpora zdravotně postižených do společnosti pomocí hiporehabilitace 0
S0780/001 Asociace meditátorů ČR Řešení rodinných sporů technikou mediace-aplikace Doporučení Rady Evropy č.R(98) 1 261 800
S0782/001 Salesiánské sdružení Vsetín Příprava a zpracování projektu pro pracovní terapii a zaměstnávání osob se zdravotním postižením 124 900
S0783/001 Strop Občanská poradna STROP 0
S0784/001 Společnost senior Internet a senioři 0
S0785/001 Ledňáček - sdružení pro výchovu a vzdělávání Příprava podmínek pro zpracování Komunitního plánu sociálních služeb pro město Vsetín 159 200
S0786/001 TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Dobrovolnický program pro pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných 0
S0787/001 Alfa human service Informační servis pro rodiny dětí se zdravotním postižením-alfabet.cz 419 200
S0788/001 K-centrumKRYSTAL Sociální služby v nízkoprahovám zařízení 0
S0789/001 Občasnké sdružení Benediktus Dospíváme k zodpovědnosti aneb budujeme integrační centrum na Vysočině 41 600
S0790/001 Sdružení Slunečnice Jsem jiný? To je dobře, že Ty taky! 149 800
S0791/001 OBELIX Mostem ke zdraví 0
S0792/001 Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví Zavedení systému kontinuálního vzdělání v psychosociální rehabilitaci pro profesionály v oblasti komunitní péče o duševní zdraví 57 100
S0793/001 Asociace poradců pro zdravotně postižené Odborné vzdělávání pracovníků center pro zdravotně postižené 0