Přestupky

Fyzická osoba (cizinec ze třetí země nebo občan EU/EHP nebo Švýcarska)

Fyzická osoba (cizinec ze třetí země nebo občan EU/EHP nebo Švýcarska), který vykonává nelegální práci, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Fyzická osoba (cizinec ze třetí země nebo občan EU/EHP nebo Švýcarska), který se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby, koná práci a neprokáže kontrolnímu orgánu svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do výše 200 000 Kč.

Fyzická osoba (zaměstnavatel)

Fyzická osoba, která umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Fyzická osoba se dopouští přestupku i v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nesplní oznamovací povinnost nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Fyzická osoba se rovněž dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (zaměstnavatel)

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která umožní výkon nelegální práce, se dopouští přestupku, za který lze podle zákona o zaměstnanosti uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se též dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nesplní oznamovací povinnost nebo nevede evidence v tomto zákoně stanovené. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se též dopouští přestupku v případě, že podle zákona o zaměstnanosti nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Při určování výše pokuty fyzické nebo právnické osobě se přihlíží k závažnosti přestupku.

Přestupky projednává a pokuty ukládá v souladu se zákonem o zaměstnanosti Státní úřad inspekce práce nebo příslušný oblastní inspektorát práce.

Nelegální prací se rozumí:

  • závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah,
  • práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou nebo bez některé z těchto karet; (to neplatí v případě převedení na jinou práci podle zákoníku práce), nebo
  • práce vykonávaná cizincem pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného oprávnění k pobytu na území České republiky.