Přehled klíčových aktivit projektu

KA 1 Analýza metod mapování budoucích kompetencí s využitím zahraničních zkušeností, výběr sektorů a zpracování metodik

Cílem této aktivity je popsat a posoudit dobré praxe několika vybraných zemí v oblasti mapování budoucích požadavků trhu práce a propojení trhu práce se vzdělávacím systémem.

Bude zpracována metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce se zapojením sektorových a průřezových pracovních skupin včetně stanovení základních pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol.

Metodika zpracovaná v této klíčové aktivitě bude následně využívána pro naplňování dalších klíčových aktivit, v jejichž rámci bude mimo jiné ověřena její proveditelnost.

Posledním úkolem aktivity je výběr prioritních sektorů hospodářství na území zapojených krajů, ve kterých lze předpokládat největší dopad Průmyslu 4.0 na trh práce pro identifikaci budoucích kompetencí a aktualizaci Centrální databáze kompetencí.

KA 2 Síťování odborníků - zakládání a provoz sektorových a průřezových pracovních skupin, školení pro odbornou veřejnost

Předmětem druhé aktivity je vytvoření odborné komunikační platformy, tzn. vytvoření 10 sektorových a průřezových pracovních skupin na základě dříve definovaných prioritních sektorů v první klíčové aktivitě. V každé pracovní skupině bude zapojeno maximálně 15 expertů zastupujících aplikační sféru (inovátorské firmy) a výzkumné organizace (celkem cca 150 expertů tvořících odbornou komunikační platformu).

Činnost pracovních skupin bude organizována na základě zpracované metodiky. Součástí této aktivity je i seznámení zapojených odborníků s plánovaným metodickým postupem pro činnosti realizované v následujících aktivitách.

KA 3 Rozšíření Centrální databáze kompetencí o budoucí kompetence ve vybraných sektorech

Cílem aktivity je vytvořit konkrétní návrh aktualizace Centrální databáze kompetencí (CDK) o budoucí kompetence ve vybraných sektorech.

Pracovní skupiny budou na základě odbornosti expertů, připravené metodiky a informací z české i zahraniční praxe shromažďovat návrhy změn stávajících kompetencí a formulovat nové kompetence ve vybraných sektorech. Tyto kompetence budou zpracovány do „Karty kompetencí“ a předány Správci Národní soustavy povolání ke klasifikaci do stávající struktury CDK. Kompetence budou zároveň tříděny do klastrů vymezujících budoucí profese či skupiny profesí neboli široce pojatá povolání. Klastry budou vytvářeny z různých hledisek a budou mít proto různé uživatele.

Průběžné výstupy pracovní skupiny budou zveřejňovány na webových stránkách Národní soustavy povolání (NSP) s výzvou k připomínkování ze strany odborné veřejnosti. Z tohoto důvodu budou v každém kraji s metodikou seznámeni také další odborníci, kteří nebudou přímo zapojeni do činnosti pracovních skupin.

KA 4 Vytvoření sektorových kompetenčních pyramid v jednotlivých sektorech s provazbou na oblast vzdělávání

Předmětem čtvrté aktivity je tvorba sektorových kompetenčních modelů tzv. kompetenčních pyramid. Návrhy kompetencí pro jednotlivé sektorové kompetenční pyramidy budou vznikat na základě odborné diskuse v rámci pracovních skupin. Naplnění kompetenčních pyramid bude realizováno s cílem specifikovat společný kvalifikační/vzdělanostní základ, který bude dostatečnou základnou pro celoživotní učení a meziprofesní a mezioborovou migraci, a určit konkrétní odborné kompetence specifické pro dané sektory.

Kompetenční pyramidy budou obsahem a strukturou kvalitním východiskem pro specifikaci profilu absolventa a vymezení společného kvalifikačního rámce.

KA 5 Podpora dialogu zaměstnavatelů a vzdělavatelů na regionální/místní úrovni

Obsahem této aktivity je rozvoj a koordinace dialogu mezi firmami a středními odbornými školami na regionální/místní úrovni, zaměřeného na změnu přístupu obou stran k odbornému výcviku ve vzdělávání. Cílem dialogu je definovat a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického vyučování v reálném prostředí firem a tím přispět k praktické implementaci vybraných prvků duálního vzdělávání v podmínkách ČR.

V rámci realizace projektu budou podpořeny stávající partnerství firem a středních škol, ale také budou navázána nová partnerství firem a škol. V každém ze čtyř zapojených krajů bude vytvořeno 8 partnerství mezi firmami a školami.

Výstupem budou zpracované návrhy standardů praxe z jednotlivých partnerství. V rámci aktivity budou dále vytvořeny letáky shrnující základní poznatky v oblasti poskytování praktického vyučování na firemních pracovištích a realizovány akce pro seznámení zástupců firem a škol s problematikou spolupráce na základě zpracované metodiky.

KA 6 Prosazování podmínek pro implementaci výstupů

Cílem šesté aktivity je rozšíření výsledků projektu cílové skupině nad rámec zapojených krajů a v projektu participujících odborníků. V rámci této klíčové aktivity bude realizováno 14 regionálních workshopů (téma partnerství škol a firem) a 10 sektorových kulatých stolů na téma sdílení informací o nových kompetencích a jejich přenos do odborné přípravy.

Součástí přípravy podkladů pro regionální workshopy bude shromáždění a zpracování příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce firem a škol. Záměrem je nasbírat příklady reprezentující různé sektory a následně prezentovat na regionálním workshopu vždy 3 příklady, které se nejvíce přibližují sektorům v daném regionu.

Dále budou vytvořeny 4 články zaměřené na výstupy projektu. Ty budou publikovány na webových stránkách Národní soustavy povolání (NSP) a na webových stránkách partnerů projektu, dva články budou navíc inzerovány v odborných časopisech.

Klíčové aktivity 7 a 8

jsou věnované organizačnímu zajištění projektu a administraci veřejných zakázek nezbytných pro realizaci projektu.