Předkládací zpráva

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. května 2002 č. 485 o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 a v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 25. července 2007 č. 849 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2007 a o Přehledu námětů navržených výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2008 se vládě předkládá Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (dále jen „Informace“).

Informace je členěna do deseti částí, které odpovídají jednotlivým kapitolám Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (dále jen „Program“) - I. Etické principy, II. Přirozené sociální prostředí, III. Pracovní aktivity, IV. Hmotné zabezpečení, V. Zdravý životní styl, kvalita života, VI. Zdravotní péče, VII. Komplexní sociální služby, VIII. Společenské aktivity, IX. Vzdělávání, X. Bydlení. Aktivity realizované k plnění jednotlivých cílů Programu za uplynulé období jsou v Informaci uvedeny odděleně, a to podle jednotlivých resortů.

Součástí předkládaného materiálu je i příloha obsahující informace o plnění priorit a opatření Programu na regionální a místní úrovni. Příloha byla zpracována na základě informací, které obdržel místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas v odpovědi na svůj dopis adresovaný hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy a primátorům měst Brna, Ostravy a Plzně, které vláda ve výše uvedeném usnesení požádala o spolupráci a o vypracování regionálních a místních programů přípravy na stárnutí. Jedná se o přehled aktivit a opatření na úrovni krajů a měst a zmapování zapracování priorit a cílů Programu a seniorské problematiky obecně do regionální a místní politiky.

Informaci vzala na vědomí i Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, a to na svém jednání konaném dne 23. října 2007.

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a je předkládán bez rozporů.

Předkládaný materiál je z hlediska rovnosti mužů a žen neutrální a sám o sobě nemá dopad na veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí.