Předběžná národní zpráva o zdravotní a dloudobé péči

Členské státy EU předkládaly v polovině dubna 2005 Evropské komisi zprávy, ve kterých popisující výzvy, kterým čelí jejich systémy zdravotní a dlouhodobé péče, současné reformy a střednědobé politiky. Cílem těchto zpráv je navrhnout budoucí směry a přístupy pro výměny zkušeností založené na principech "Otevřené metody koordinace", která je v sociální politice využívána v oblasti důchodů a sociálního začleňování.

Na základě výzev, obsažených v těchto předběžných zprávách, budou formulovány "Společné cíle" v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče.

"Společné cíle" jsou již využívány v oblasti sociálního začleňování a důchodů. V oblasti sociálního začleňování se jedná o obecné cíle, které se zaměřují na komplexní a vícerozměrnou povahu chudoby a sociálního vyloučení a mobilizují široký okruh politik, které by chudobu a sociální vyloučení měly reflektovat. Společné cíle proti chudobě a sociálnímu vyloučení byly schváleny na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000. Z těchto cílů vycházejí Národní akční plány sociálního začleňování, které dosud byly vypracovány a Evropské komisi předkládány ve dvouletých intervalech. Národní akční plány sociálního začleňování jsou základním prvkem "Otevřené metody koordinace" v oblasti sociálního začleňování, která je společnou metodou práce s cílem napomoci národním státům vyvíjet vlastní politiky. Jejími základními atributy jsou:

  1. Dohodnuté "Společné cíle" na evropské úrovni;
  2. Jednotné indikátory jako nástroje měření pokroku a srovnání "úspěšnosti" jednotlivých států mezi sebou;
  3. Převedení "Společných cílů" na evropské úrovni do národních politik formulováním Národních akčních plánů sociálního začleňování;
  4. Zlepšení porozumění a měření chudoby a sociálního vyloučení, výměna informací a dobré praxe a vytváření sítí mezi relevantními nestátními neziskovými organizacemi prostřednictvím pětiletého programu Evropské komise pod názvem "Akční program na podporu spolupráce Společenství v jejich boji se sociálním vyloučením".

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči ČR je strukturována se zřetelem na tři všeobecné principy:

  • přístupnost
  • kvalita
  • finanční udržitelnost

Dalším základním principem "Otevřené metody koordinace" je participace všech relevantních aktérů. Předběžnou zprávu vytvářela Komise pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování ve spolupráci se zástupci nestátních neziskových organizací a odborníků v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče.