Přechodné období pro volný pohyb pracovníků

Česká republika po dlouhých a složitých jednáních o podmínkách přistoupení do EU nakonec souhlasila s přechodným obdobím pro volný pohyb českých pracovníků do zemí EU. Úprava přechodných období je obsažena v Příloze č. V Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena EU.

Implementace národních opatření

Členské státy EU-151) mají možnost podle úpravy přechodného období po dobu až sedmi let (etapy 2+3+2 – viz níže) omezovat přístup českých pracovníků na své trhy práce. Zavedení přechodných období je vnitřní záležitostí členských států a záleží pouze na nich, zda se rozhodnou omezit vstup občanů nových členských zemí formou „národních opatření“ (vnitrostátních právních předpisů). V případě, že některý členský stát národní opatření již aplikoval, může je na základě vlastního uvážení kdykoliv zrušit, a zpřístupnit tak svůj trh práce pro všechny občany EU (případně pro některé nové členské země). Podmínkou úplného otevření národního trhu práce je implementace nezbytných úprav v právních řádech příslušných zemí. Čeští občané mohou vstoupit na pracovní trhy těch členských států, které uplatňují přechodná období, pouze na základě platného pracovního povolení. Přechodná období byla zavedena některými státy EU vůči všem státům přistupujícím k 1.5.2004 s výjimkou Kypru a Malty (tj. pro státy označované jako EU-82)).

Přechodné období se dělí na tři samostatné etapy:

Základní přechodné období bylo stanoveno na dva roky po vstupu těchto zemí do EU (tj. do 30.4.2006) a mohlo být za splnění určitých podmínek prodlouženo o další 3 roky (tj. do 30.4.2009). K prodloužení tohoto omezení musel každý členský stát před 30.4.2006 oznámit Evropské komisi, zda hodlá i nadále používat národní opatření vůči pracovníkům ze zemí EU-8, nebo zda bude napříště uplatňovat pouze komunitární právo. Systém národních opatření bude výjimečně možné prodloužit ještě o maximálně 2 roky (tj. do 30.4. 2011), pokud budou i k 30.4.2009 přetrvávat vážné problémy na domácím trhu práce. Nejpozději k 1.5.2011 bude v rámci celé EU zaveden volný pohyb pracovníků, a čeští občané tak budou moci pracovat ve všech členských státech bez jakýchkoliv omezení.

Přechodné období jako prostředek regulace a ochrany domácího trhu práce

Přechodná období uplatněná v Přístupové smlouvě se týkají pouze přístupu občanů EU a jejich rodinných příslušníků (pokud občan EU/EHP, od něhož rodinný příslušník odvozuje svoje práva, uplatňuje právo volného pohybu) na trh práce v členských státech EU a kromě některých kategorií služeb se nevztahují na podnikání a studium. Nijak se netýkají jiných složek volného pohybu osob v rámci Evropské unie (tj. vzájemného uznávání kvalifikace, volebního práva, ...). Nevztahují se ani na přístup do sociálního systému v širokém slova smyslu (tedy systému sociálního pojištění, státní sociální podpory, sociální péče, dávek v nezaměstnanosti nebo zdravotní péče). Na základě uplatňování přechodného období nelze zabraňovat migraci občanů ostatních členských států EU, je pouze možné regulovat jejich vstup na domácí trh práce.

Přechodná období jsou prostředkem ochrany domácích trhů práce nejen původních, ale i nových členských států EU. Přístupová smlouva poskytuje České republice příležitost recipročně zavést podobná opatření vůči těm členským státům, které vůči ní přechodné období uplatňují, a chránit tak svůj trh práce před potenciálním nebo faktickým přílivem migrujících pracovníků.

Nicméně v případě, kdy migrující pracovník obdrží povolení k zaměstnání, získává všechny výhody s tímto postavením spojené (včetně přístupu k sociálním, daňovým a jiným výhodám).

I když se členský stát rozhodne přechodné období aplikovat, vždy platí, že občané EU (ať již z původních nebo nových členských států) mají při obsazování volného pracovního místa přednost před občany z tzv. třetích zemí3) (na základě principu komunitární přednosti).

Pokud členský stát přechodné období neaplikuje, tak postavení občanů EU-8 na trhu práce v daném členském státě je shodné s postavením občanů příslušného státu.

Volný pohyb pracovníků ze států EU-8 v rámci členských států EU

V současnosti uplatňují přechodná opatření již jen dva členské státy EU, a to Rakousko a Německo, které využily poslední možné etapy pro uplatňování omezení volného pohybu pracovníků. Německo uvolnilo svůj trh práce alespoň pro nedostatkové pozice a absolventy německých škol a od 1.ledna 2009 zjednodušilo postup pro získání povolení zaměstnání pro absolventy vysokých škol obecně. Od 1.ledna 2008 v Rakousku platí seznam profesí, u kterých je zjednodušený postup pro získání pracovního povolení. Dánsko a Norsko odstranilo přechodné období vůči EU 8 s účinností od 1.května 2009. Od července 2008 otevřela občanům ČR svůj pracovní trh i Francie. Ostatní státy EU-15 přechodná opatření neaplikují viz tabulka Přechodná opatření vůči ČR – stav k 1.5.2009.

Volný pohyb pracovníků EU-8 v rámci EU-8

Vzájemnou dohodou mezi osmi novými členskými státy EU byly národní pracovní trhy pro občany EU-8 ihned zpřístupněny (navzdory tomu, že mechanismus Smlouvy o přistoupení restriktivní opatření fakticky umožňuje). To znamená, že občané ČR se mohou od 1. května 2004 volně ucházet o práci v Polsku, Slovinsku, Slovensku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Bez omezení mají občané ČR přístup rovněž na kyperský pracovní trh (Kypr nemá mechanismus přechodného období do své přílohy Smlouvy o přistoupení vůbec zakotven), Malta uplatňuje systém automaticky vydávaných pracovních povolení.

Volný pohyb pracovníků v rámci Evropského hospodářského prostoru

(vztahuje se na členské státy EU a Norsko, Lichtenštejnsko, Island)

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (EHP) umožňuje 3 státům Evropského sdružení volného obchodu (tj. Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku)4) podílet se na vnitřním trhu ES5). ČR se stala součástí vnitřního trhu zemí EHP na základě Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském hospodářském prostoru ze 14.10.20036).

Úprava volného pohybu osob mezi ČR a Švýcarskou konfederací

Obdobný režim volného pohybu pracovníků platí také ve vztahu ke Švýcarské konfederaci, a to na základě Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, jménem Evropského společenství a jeho členských států o volném pohybu osob týkající se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky, jako smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii z 26.10.2004, jenž vstoupil v platnost 1. dubna 2006 (Protokol).

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob vstoupila v platnost dne 1. června 2002 a zveřejněna byla v Úředním věstníku dne 30. dubna 2002 pod č. L 114/6 (Dohoda). Vstupem Protokolu v platnost ke dni 1. dubna 2006 se Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Slovinská republika a Slovenská republika stávají stranami Dohody.

S ohledem na to, že Akt o přistoupení uděluje Radě EU pravomoc uzavřít jménem členských států EU Protokol o přistoupení nových členských států k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé (Dohoda), jménem Evropského společenství a jeho členských států o volném pohybu osob týkající se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky jako smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jde o smlouvu zvláštního typu, protože ji jménem členských států sjednává ve smyslu čl. 6 odst. 2 Aktu o přistoupení Evropská komise a následně ji schvaluje Rada.

Protokol, kterým se mění Dohoda, obsahuje zvláštní přechodná období pro zaměstnané osoby a poskytovatele služeb v určitých odvětvích, kteří jsou občany České republiky, Estonské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky. Tato přechodná období budou ukončena nejpozději 30. dubna 2011. Protokol dále zavádí úpravy týkající se nabývání nemovitostí a dále technické úpravy, které se zejména týkají Přílohy II Dohody (Koordinace systémů sociálního zabezpečení) a Přílohy III Dohody (Vzájemné uznávání profesních kvalifikací).

Dohoda obsahuje odkazy na způsob výkladu některých ustanovení ve smyslu acquis communautaire7) platného ke dni jejího podpisu.

Postoj vlády ČR pro využívání přechodných období pro volný pohyb pracovníků

Vláda ČR svým usnesením č.13/2004 ze dne 7. ledna 2004 k postoji vlády k přechodnému období pro volný pohyb pracovníků rozhodla, že se Česká republika nezříká předem možnosti zavedení přechodného období na základě vyhodnocení aktuální situace trhu práce ČR vůči členským státům EU.

Obecně je vláda ČR zastáncem zrušení přechodných období ve všech členských státech EU. Ve svých postojích argumentuje ekonomickými výhodami volného pohybu pracovníků (růst HDP, vznik nových pracovních míst), které otevření trhů přineslo ve Velké Británii, Irsku a Švédsku (tj. členským státům původní EU-15, které od počátku přechodná období neuplatňují). Jedním z důležitých argumentů pro zrušení přechodných období je i oprávněná obava, že restrikce mohou podporovat rozvoj černého trhu práce. Oblast volného pohybu osob byla zařazena v rámci předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009 mezi nejdůležitější priority v souladu s mottem předsednictví „Evropa bez bariér“.

Občané třetích zemí

Výhody volného pohybu pracovníků se nevztahují na občany přijíždějící do ČR ze třetích zemí - tito občané jsou nadále povinni si žádat o povolení k zaměstnání jako doposud, pokud není pro ně zákonná úprava příznivější viz /web/cz/zvlastni-pripady.

Rodinní příslušníci občana Evropské unie/EHP/Švýcarska za podmínky, že na území ČR přijeli spolu s občanem EU/EHP/Švýcarska nebo jej následují, však vstupují na trh práce bez omezení.

Za rodinného příslušníka občana EU/EHP se přitom považuje manžel či manželka, partner, se kterým občan EU na základě práva členského státu uzavřel registrované partnerství, a dále pak děti výše uvedených osob do 21 let věku a všichni jejich potomci a předkové, pokud jsou na nich fakticky ekonomicky závislí.

ČR je navíc povinna podporovat a usnadňovat vstup a pobyt dalším členům rodiny, kteří nespadají pod výše uvedenou definici, pokud je to v zájmu sloučení rodiny a tito žijí ve společné domácnosti s občanem EU nebo se o sebe ze zdravotních důvodů nedokážou postarat bez osobní péče občana EU, a to vč. partnerů (druha/družky), se kterým má občan členského státu EU prokazatelně dlouhodobý vztah.

Ohledně platné úpravy volného pohybu osob mezi ČR a Švýcarskou konfederací viz výše.

Uplatňování omezení přístupu na trh práce vůči ČR – stav k 1.5.2009

Stát EU Uplatňování omezení Poznámka
Belgie NE Zrušení PO od 1.5.2009
Bulharsko NE  
Dánsko NE Zrušení PO od 1.5.2009 (v platnosti ponechána řada opatření a iniciativ)
Estonsko NE  
Finsko NE Zrušení PO k 30.4.2006
Francie NE Zrušení PO k 1.7.2008
Irsko NE Od počátku neuplatňuje (pro EU-8 -systém povinné registrace).
Island NE Neuplatňuje od 30.4.2006.
Itálie NE Zrušení PO od července 2006.
Kypr NE Od počátku neuplatňuje.
Lichtenštejnsko ANO Uplatňuje vůči českým občanům přechodné období týkající se pohybu osob a přístupu na trh práce. Na občany ČR se vztahuje nařízení 1408/71 a 574/72.
Litva NE  
Lotyšsko NE Od počátku neuplatňuje.
Lucembursko NE Zrušení PO od 1.11.2007.
Maďarsko NE  
Malta NE Uplatňuje systém automaticky vydávaných povolení k zaměstnání.
Německo ANO S účinností od 1.11.2007 uvolněn pracovní trh pro určené profese a absolventy německých VŠ. Od 1.1.2009 platí zjednodušený postup pro získání povolení k zaměstnání pro absolventy VŠ.
Nizozemsko NE Zrušení PO od 1.5.2007.
Norsko NE Zrušení PO od 1.5.2009.
Polsko NE  
Portugalsko NE Neuplatňuje od 30.4.2005.
Rakousko ANO Od 1.1.2008 vydán seznam profesí, pro které je zjednodušený postup pro získání povolení k zaměstnání.
Rumunsko NE  
Řecko NE  
Slovensko NE  
Slovinsko NE  
Španělsko NE Neuplatňuje od 30.4.2005.
Švédsko NE Od počátku neuplatňuje.
Švýcarsko ANO Uplatňuje PO pro zaměstnané osoby a poskytovatele služeb v určitých odvětvích (účinná nejdéle do 30. dubna 2011).
Velká Británie NE Od počátku neuplatňuje (pro EU-8 -systém povinné registrace).

Přechodná období pro volný pohyb rumunských a bulharských pracovníků

Podobný mechanismus přechodných opatření jako v případě zemí přistoupivších k EU k 1.5.2004, je možno uplatnit státy EU-258) i v případě Bulharska a Rumunska, které jsou členskými státy EU od 1.1.2007. Přechodná opatření jsou zakotvena v Příloze VI Aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska a mohou být aplikována po dobu maximálně 7 let, ve dvou fázích (2 a 5 let), po kterých bude následovat podobně jako v případě států EU-8 vyhodnocení jejich účinnosti a nezbytnosti. Také rumunští a bulharští občané mohou vstoupit na pracovní trhy těch členských států, které uplatňují přechodná období, pouze na základě platného pracovního povolení.

V současné době mohou občané Bulharska a Rumunska pracovat bez omezení ve 14 zemích EU (v Česku, Estonsku, Finsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku). Dánsko zrušilo přechodná opatření od 1.května 2009. Přechodná opatření v plném rozsahu aplikuje 5 členských států (Irsko, Malta, Nizozemsko, Rakousko a Velká Británie), ostatní členské země svůj pracovní trh pro tyto občany uvolnily alespoň částečně (většinou v profesích s nedostatkem pracovních sil) viz tabulka Přechodná opatření vůči Bulharsku a Rumunsku – stav k 1.5.2009.

Ze zemí EHP přechodná opatření na bulharské a rumunské občany aplikují Island a Lichtenštejnsko, v Norsku pro ně platí stejné podmínky jako před 1.1.2007. Ve Švýcarsku proběhlo dne 8.2.2009 referendum, ve kterém byl schválen volný pohyb občanů Bulharska a Rumunska.

Reciproční opatření vůči svým občanům tyto země neaplikují, i když fakticky to – podobně jako v případě EU-8 – možné je.

Uplatňování omezení přístupu na trh práce vůči Bulharsku a Rumunsku – stav k 1.1.2009

Stát EU Uplatňování omezení Poznámka
Belgie ANO PO prodlouženo. Uvolnění pro nedostatkové profese, jednodušší procedury (např. technické profese, řidiči).
Česko NE  
Dánsko ANO Zrušení PO k 1.5.2009.
Estonsko NE  
Finsko NE  
Francie ANO Uvolnění pro 61 nedostatkových profesí (stavebnictví, cestovní ruch, zemědělství apod.).
Irsko ANO  
Island ANO  
Itálie ANO Uvolnění pro určité sektory (zemědělství, stavebnictví, turismus apod.).
Kypr NE  
Lichtenštejnsko ANO Uplatňuje přechodné období týkající se pohybu osob a přístupu na trh práce. Neuplatňuje nařízení Rady 1408/71/ES a 574/72/ES vůči občanům Bulharska a Rumunska.
Litva NE  
Lotyšsko NE  
Lucembursko ANO Uvolnění pro určité sektory, jednodušší procedury.
Maďarsko NE Neuplatňuje od 1.1.2009.
Malta ANO  
Německo ANO Stejná opatření jako u EU-8, jednodušší vydávání pracovního povolení u vysoce kvalifikovaných pracovníků.
Nizozemsko ANO  
Norsko ANO Platí stejné podmínky jako před 1.1.2007, vyžadováno povolení k zaměstnání.
Polsko NE  
Portugalsko NE Neuplatňuje od 1.1.2009.
Rakousko ANO Dvouleté PO, stejná opatření jako u EU-8.
Řecko NE Neuplatňuje od 1.1.2009.
Slovensko NE  
Slovinsko NE  
Španělsko NE Neuplatňuje od 1.1.2009.
Švédsko NE  
Švýcarsko ANO Platí stejné podmínky jako před 1.1.2007- v referendu 8.2.2009 schválen volný pohyb osob i pro občany Bulharska a Rumunska.
Velká Británie ANO  

Poznámky pod čarou

1)Tj. Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

2)Tj. Česko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko

3)Tzv. třetími zeměmi se rozumí nečlenské státy EU a EHP

4)Ve Švýcarsku byla referendem účast v EHP zamítnuta

5)Tj. Evropských společenství

6)Bližší informace lze nalézt na http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c- id=45099&h_kat_id=5493&id=5542&kap_id=105966

7)Tj. práva Evropských společenství

8)Tj. Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko