Přechod nároku na dávky nemocenského pojištění z roku 2008 do roku 2009 a vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství v roce 2009

Přechod nároku na dávky nemocenského pojištění z roku 2008 do roku 2009

Podle přechodných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se poskytují dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok do 31. 12 2008 a přechází do roku 2009, podle předpisů platných do 31. 12. 2008. Tyto dávky bude nadále vyplácet zaměstnavatel, který byl v prosinci 2008 organizací (byl v prosinci 2008 povinen provádět nemocenské pojištění svých zaměstnanců). Podle předpisů platných do 31. 12. 2008 se musí k 1. lednu 2009 přepočítat vyplácené dávky podle nových redukčních hranic. K 1. 1. 2009 se pro účely tohoto přepočtu zvyšuje dosavadní redukční hranice 550 Kč na 610 Kč a dosavadní redukční hranice 790 Kč na 870 Kč. Přepočet dávek k 1. 1. 2009 bude proveden bez žádosti příjemce dávky, provede jej ten, kdo dávku vyplácí (tj. zaměstnavatel nebo okresní správa sociálního zabezpečení). Přepočet dávek se týká nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, pokud tyto dávky byly vypočteny z vyššího denního vyměřovacího základu před jeho redukcí než 552 Kč (první redukční hranice sice činí 550 Kč, ale z důvodu zaokrouhlování redukovaných částek vždy nahoru na celou korunu se nový výpočet denního vyměřovacího základu bude týkat až denního vyměřovacího základu před jeho redukcí vyššího než 552 Kč).

Vzhledem k tomu, že nejvíce dotazů se týká poskytování peněžité pomoci v mateřství (dále jen „PPM“), je této dávce věnován následující výklad na konkrétních případech.

Poskytování PPM od 1. ledna 2009 v příkladech

Podle předpisů platných do 31. 12. 2008 jsou jen dvě redukční hranice. U PPM se z vypočteného denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) započítává z částky do první redukční hranice (550 Kč) celá částka, z částky mezi první a druhou redukční hranicí (mezi 790 Kč a 550 Kč) se započítává 60 %, k částce DVZ nad druhou redukční hranicí (nad 790 Kč) se nepřihlíží. Tyto redukční hranice se k 1. 1. 2009 zvyšují na 610 Kč a 870 Kč.

Podle nového zákona o nemocenském pojištění účinného od 1. 1. 2009 jsou tři redukční hranice. U PPM se z vypočteného DVZ započítává z částky do první redukční hranice celá částka, z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 60 %, z příjmu mezi druhou a třetí redukční hranicí se nově započte jen 30 % a k příjmu nad třetí redukční hranicí se nepřihlíží. Od 1. 1. 2009 činí tyto nové tři redukční hranice:
786 Kč – 1 178 Kč – 2 356 Kč

I. Nárok na PPM vznikl v roce 2008 a přechází do roku 2009

 1. Zaměstnankyni byla přiznána PPM od 15. 11. 2008. Byla vypočtena z DVZ 525 Kč.
  PPM činí 69 % z 525 Kč, náleží tedy ve výši 363 Kč za kalendářní den. Od 1. 1. 2009 bude náležet PPM nadále ve výši 363 Kč, nebude přepočtena její výše, protože byla vypočtena z nižšího DVZ než 550 Kč.
 2. Zaměstnankyni byla přiznána PPM od 15. 11. 2008. Byla vypočtena z DVZ před jeho redukcí 650 Kč.
  Poněvadž DVZ je vyšší než 550 Kč, tak k 550 Kč (k první redukční hranici) se připočte z částky mezi 790 Kč a 550 Kč jen 60 %. DVZ činí 650 Kč, proto ze 100 Kč se započte jen 60 Kč. DVZ po redukci činí 610 Kč (550 Kč + 60 Kč). PPM činí 69 % z 610 Kč, náleží tedy ve výši 421 Kč za kalendářní den.
  Od 1. 1. 2009 bude DVZ přepočten podle zvýšených redukčních hranic, protože DVZ před redukcí je vyšší než činila první redukční hranice (než 550 Kč). Nový DVZ po redukci bude od 1. 1. 2009 činit 634 Kč. K 610 Kč (k první redukční hranici) se připočte 60 % z rozdílu mezi 650 Kč a 610 Kč, tj. 24 Kč. Od 1. 1. 2009 bude náležet PPM ve výši 438 Kč za kalendářní den (69 % ze 634 Kč).
 3. Zaměstnankyni byla přiznána PPM od 15. 11. 2008. DVZ před jeho redukcí činí 2 400 Kč.
  PPM se vypočte z DVZ před jeho redukcí ve výši 790 Kč (k částce nad 790 Kč se nepřihlíží). K 550 Kč se připočte 60 % z rozdílu mezi 790 Kč a 550 Kč, tj. 144 Kč. DVZ po redukci činí 694 Kč. PPM činí 69 % z 694 Kč, náleží tedy ve výši 479 Kč za kalendářní den.
  Od 1. 1. 2009 bude DVZ přepočten podle zvýšených redukčních hranic 610 Kč a 870 Kč. Nový DVZ po redukci bude od 1. 1. 2009 činit 766 Kč. K 610 Kč (k první redukční hranici) se připočte 60 % z rozdílu mezi 870 Kč a 610 Kč, tj. 156 Kč. Od 1. 1. 2009 bude náležet PPM ve výši 529 Kč za kalendářní den (69 % ze 766 Kč).

Pokud PPM v roce 2008 vyplácel zaměstnavatel, vyplácí ji nadále i od 1. 1. 2009.

II. Nárok na PPM vznikl v roce 2009

Zaměstnankyně požádala o přiznání PPM od 1. 1. 2009, pět týdnů před očekávaným dnem porodu.

Nárok na dávku a její výši se posuzuje podle nového zákona o nemocenském pojištění.

Protože nastoupila na PPM o jeden týden později než od začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, bude jí náležet PPM jen po dobu 27 týdnů namísto 28 týdnů. Při nástupu na PPM později než od začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu se započítává do podpůrčí doby 28 nebo 37 týdnů doba od začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu.

Rozhodné období pro výpočet PPM se stanoví k začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Rozhodným obdobím bude období od 1. 12. 2007 do 30. 11. 2008.

Bude-li DVZ před redukcí činit

 1. 500 Kč, činí PPM 70 % z této částky, činí 350 Kč.
 2. 1 000 Kč, z této částky se započte plně 786 Kč a z rozdílu mezi 1 000 Kč a 786 Kč se započte 60 % (129 Kč). DVZ po redukci činí 915 Kč. PPM činí 641 Kč (70 % z 915 Kč).
 3. 2 400 Kč, po redukci 1 375 Kč (786 Kč + 60 % z 392 Kč + 30 % z 1 178 Kč). PPM činí 963 Kč za kalendářní den (70 % z 1 375 Kč).

III. Nárok na PPM vznikl v roce 2009 z ochranné lhůty

Zaměstnankyni skončil v době těhotenství pracovní poměr dne 30. 11. 2008. Nárok na PPM uplatňuje z ochranné lhůty. Očekávaný den porodu určil lékař na 15. 2. 2009. Začátek šestého týdne před očekávaným dnem porodu připadá na 4. 1. 2009, začátek osmého týdne na 21. 12. 2008. PPM je přiznána od 4. 1. 2009.

Podle přechodného ustanovení nového zákona o nemocenském pojištění v případě nároku na PPM z ochranné lhůty, kdy začátek 8. týdne před očekávaným dnem porodu připadne do roku 2008, se PPM vypočte podle předpisů platných do 31. 12. 2008. Vypočtený DVZ se redukuje podle redukčních hranic 610 Kč a 870 Kč. Při výpočtu dávky se postupuje jako v části I. od 1. 1. 2009.

PPM bude poskytovat okresní správa sociálního zabezpečení, protože nárok na PPM vznikl v roce 2009 (nepřechází z roku 2008 do roku 2009).

Výši PPM si můžete vypočítat podle příslušné kalkulačky, kterou najdete na www.mpsv.cz v části „Sociální pojištění“ pod heslem „Nemocenské pojištění“.

Podle kalkulačky „pro výpočet dávek v roce 2008“ se vypočte výše PPM, která je přiznána v roce 2008. Vypočtená výše platí do 31. 12. 2008.

Podle kalkulačky „pro výpočet nemocenských dávek v roce 2009 - výpočet výše peněžité pomoci v mateřství - b) PPM nástup na MD do 31.12.2008“ se přepočte výše PPM, která byla již poskytována v roce 2008 a nárok na ni přechází do roku 2009. Tuto kalkulačku použijí pojištěnky, jejichž PPM byla vypočtena z vyššího DVZ před jeho redukcí než 552 Kč. Dále tuto kalkulačku použijí pojištěnky, které uplatňují nárok na PPM z ochranné lhůty, jestliže začátek osmého týdne před očekávaným dnem porodu připadne do roku 2008 a na PPM nastupují v roce 2009.

Podle kalkulačky „pro výpočet nemocenských dávek v roce 2009 - výpočet výše peněžité pomoci v mateřství - a) PPM nástup na MD po 31. 12. 2008“ se vypočte výše PPM, na kterou se nastupuje v roce 2009.