Právní předpisy EU v gesci MPSV

Právní předpisy EU v gesci MPSV se týkají zejména následujících oblastí:

 • pracovního práva

  Právní předpisy EU stanoví minimální standardy týkající se pracovních podmínek (např. pracovní doby, částečného úvazku, práce na dobu určitou) a práva na informování pracovníků a projednávání otázek se zástupci zaměstnanců.

 • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  Právní předpisy EU stanovují minimální standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; právní úprava sestává z rámcové směrnice, která je doplněna řadou směrnic zaměřených na konkrétní aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • volného pohybu pracovníků

  Právní předpisy EU blíže vymezují právo pracovníků ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa, pohybovat se za tím účelem na území členských států, pobývat v některém z členských států, zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání a využívat stejného zacházení jako státní příslušníci dotčeného členského státu, pokud jde o dostupnost pracovních míst, pracovní podmínky a všechny ostatní sociální a daňové výhody. Zároveň vytvářejí rámec pro vzájemnou spolupráci členských států za účelem usnadnění využívání volného pohybu pracovníků v rámci EU.

 • vysílání pracovníků

  Právní předpisy EU stanoví pravidla týkající se vysílání pracovníků na území jiného členského státu v rámci nadnárodního poskytování služeb. Jejich účelem je zakotvit základní pracovní podmínky, které se musí uplatňovat na vysílané pracovníky, a zároveň nastavit mechanismy zabraňující zneužívání a obcházení stanovených pravidel.

 • koordinace systémů sociálního zabezpečení

  Právní předpisy EU stanoví společná pravidla, jejichž smyslem je zajistit, aby migrující pracovníci neztráceli svá práva na sociální zabezpečení v důsledku podmínek vyžadovaných jinými systémy sociálního zabezpečení, a aby se migrující pracovníci nenacházeli v méně výhodném postavení z hlediska sociálního zabezpečení než pracovníci, kteří po celý svůj pracovní život zůstávají v jednom členském státě.

 • rovného zacházení v zaměstnání a povolání

  V této oblasti je MPSV gestorem právních předpisů EU, jejichž účelem je dosáhnout rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti pomocí snadnějšího sladění pracovního a rodinného života pracovníků, kteří jsou rodiči, a dále předpisů, které stanoví zákaz diskriminace na základě náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace v zaměstnání a povolání.

Bližší informace jsou dostupné na stránkách Evropské komise

Plná znění právních předpisů EU (směrnic, nařízení, rozhodnutí aj.) a další úřední dokumenty (např. sdělení) jsou dostupné na internetových stránkách Eur-Lex.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020