Pravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby

Čl. 1
Obecná ustanovení

 1. Akreditace v oblasti dobrovolnické služby se uděluje na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).
 2. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne vystavení rozhodnutí o udělení akreditace. Platnost akreditace se neprodlužuje, je nutné podat novou žádost.
 3. Termín podání žádosti není stanoven, žádosti se mohou podávat v průběhu celého kalendářního roku.
 4. Ministerstvo vnitra rozhoduje o udělení akreditace na návrh akreditační komise, která je poradním orgánem Ministerstva vnitra, má 9 členů a je složena ze zástupců: Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva financí a zástupce Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Předsedou akreditační komise je vedoucí oddělení dobrovolnické služby odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra, místopředsedkyní je tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
 5. Ministerstvo vnitra posoudí návrhy akreditační komise a rozhodne o udělení nebo neudělení akreditace a jako doklad vystaví "ROZHODNUTÍ" . Rozhodnutí jménem Ministerstva vnitra činí ředitelka odboru prevence kriminality. Při řízení o udělování akreditací se postupuje podle správního řádu. Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra je možné podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k ministru vnitra. V případě opakovaného nesouhlasu s rozhodnutím Ministerstva vnitra je možný soudní přezkum rozhodnutí.

Čl. 2
Podmínky opravňující k podání žádosti o akreditaci

 1. Žádost o udělení akreditace může podat občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církev nebo náboženská společnost, církevní právnická osoba církve nebo církevní právnická osoba náboženské společnosti (dále jen "organizace") se sídlem na území České republiky, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby.
 2. Organizace může požádat o akreditaci, jestliže je dobrovolnická služba určena pro pomoc:
  1. nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,
  2. při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby vyjmenované výše,
  3. při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.
 3. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, nebo starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí.
 4. Za dobrovolnickou službu se nepovažují činnosti týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nebo v pracovněprávním vztahu, služebním nebo členském poměru.
 5. Rovněž vysílající organizace nesmí uzavřít smlouvu s přijímající organizací, jejímž předmětem činnosti je podnikání, anebo na výkon takové dobrovolnické služby, jejímž účelem by bylo nahradit činnosti vykonávané jinak u přijímající organizace osobami v pracovněprávním vztahu, služebním nebo členském poměru, anebo zajišťované pro přijímající organizaci jinými osobami v rámci jejich podnikání.
 6. Pokud je fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium.
 7. Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

Čl. 3
Náležitosti žádosti o udělení akreditace

 1. Organizace předloží žádost s údaji nutnými k posouzení její schopnosti, s ohledem na kvalifikační složení orgánů, zaměstnanců nebo členů, realizovat konkrétní projekty nebo programy dobrovolnické služby. Dále doloží finanční způsobilost organizovat přípravu a provádění dobrovolnické služby a způsobilost plnit další povinnosti vyplývající ze zákona o dobrovolnické službě.
 2. Organizace, podle obsahového zaměření své činnosti, popíše projekty nebo programy, na základě kterých vysílá dobrovolníky a tím spolupracuje s přijímající organizací.
 3. (3.1) Bude-li organizace požadovat udělení akreditace na vysílání dobrovolníků i ve svůj prospěch, ve svých žádostech o akreditaci co možná nejkonkrétněji:
  1. uvede povahu dobrovolnické služby,
  2. vymezí předmět, místo a dobu výkonu dobrovolnické služby,
  3. vymezí pracovní dobu, včetně doby odpočinku,
  4. popíše způsob přípravy dobrovolníků,
  5. stanoví soupis předpokládaných dokumentů nutných k výkonu dobrovolnické služby podle její povahy (např. výpis z rejstříků trestů, zdravotní potvrzení o způsobilosti, potvrzení o očkování),
  6. popíše způsob zajištění pracovních a ochranných prostředků,
  7. popíše způsob seznámení dobrovolníků s možnými riziky výkonu dobrovolnické služby,
  8. popíše způsob stravování, ubytování, dopravy,
  9. stanoví předpokládané finanční výdaje spojené s přípravou, výběrem, evidencí a účastí dobrovolníka v příslušném projektu, programu dobrovolnické služby na dobu trvání akreditace,
  10. uvede způsob finančního krytí (z vlastních finančních zdrojů, žádosti o přidělení dotací, grantů) po dobu trvání akreditace,
  11. stanoví podmínky, na základě kterých bude dobrovolníkovi vypláceno kapesné (jeho výše je stanovená zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách ve znění pozdějších předpisů),
  12. přiloží vzory a finanční krytí pojištění (odpovědnost za škodu na majetku a  zdraví, při zahraničním vyslání zdravotní pojištění, důchodové) podle druhu dobrovolnické služby,
  (3.2) Bude-li organizace požadovat udělení akreditace pouze na vysílání dobrovolníků přijímajícím organizacím uvede pouze přiměřeně náležitosti uvedené v předchozím odstavci (tj. Čl. 3, odst. 3.1).
 4. Organizace rovněž popíše způsob vyrovnání všech závazků dobrovolníka pokud dobrovolnickou službu předčasně ukončí z jiných než zřetele hodných důvodů.
 5. Organizace popíše způsob evidence a vedení databáze dobrovolníků s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
 6. Organizace popíše plán spolupráce s přijímajícími organizacemi včetně způsobu právního zajištění dobrovolníků v těchto organizacích a popíše způsob kontroly za účelem ověřování dodržování smluv a hodnocení práce dobrovolníků.
 7. Organizace přiloží popis postupu v případě svého zániku včetně smluvního zajištění nástupnické organizace a kontaktní údaje na tuto organizaci.
 8. Žádost o udělení akreditace zasílá organizace, v písemné podobě, v počtu 1 originál a 8 kopií na adresu kanceláře akreditační komise, která je: Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, oddělení dobrovolnické služby, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.

Čl. 4
Čestné prohlášení

Organizace učiní čestné prohlášení o tom, že:

 1. jsou-li dobrovolníci v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo jsou-li žáky nebo studenty, vykonávají jako dobrovolníci dobrovolnickou službu mimo svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium,
 2. nebude pro výkon dobrovolnické služby vysílat osoby, které vykonávají vojenskou činnou službu nebo civilní službu,
 3. bude-li uzavírat smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s dobrovolníky ve svůj prospěch, pak pouze na činnosti, na které jí byla udělena akreditace,
 4. dobrovolníci působící na území České republiky jsou starší 15 let a  dobrovolníci působící v zahraničí jsou starší 18 let,
 5. uzavře podle povahy dobrovolnické služby písemné smlouvy s dobrovolníkem (nebo jeho zákonným zástupcem) a přijímající organizací,
 6. organizace bude informovat dobrovolníky o možných rizicích, která jsou spojená s výkonem dobrovolnické služby a mohla by ohrozit život nebo zdraví dobrovolníka,
 7. pokud dojde ke změně sídla akreditované vysílající organizace, sdělí neprodleně tuto skutečnost písemnou formou Ministerstvu vnitra, oddělení dobrovolnické služby.

Čl. 5
Podmínky žádosti o dotace a jiná ustanovení

 1. Organizace, jíž byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, může podat žádost o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo vnitra, na její poskytnutí není právní nárok a na proces poskytování se nevztahuje správní řád. Žádosti o poskytnutí dotace se řídí pravidly pro poskytování dotací akreditovaným vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby, která jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra a v kanceláři akreditační komise.
 2. Organizace, které udělilo Ministerstvo vnitra akreditaci k vysílání dobrovolníků, zašle kanceláři akreditační komise, nejpozději do 31. července následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti za uplynulý kalendářní rok. Výroční zpráva bude zasílána v písemné podobě po dobu trvání akreditace.
 3. Ministerstvo vnitra bude z vlastního nebo jiného podnětu ověřovat, zda vysílající organizace plní podmínky stanovené zákonem o dobrovolnické službě. Bude přitom postupovat podle zákona o státní kontrole. Pokud zjistí, že vysílající organizace, které byla udělena akreditace, přestala splňovat podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení akreditace nebo přes upozornění ze strany ministerstva nadále neplní povinnosti stanovené tímto zákonem, akreditaci této organizace po projednání v akreditační komisi zruší.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla byla schválena akreditační komisí dne 28. března 2003.
 2. Změna pravidel podléhá schválení akreditační komisí.
 3. Pravidla jsou v úplném a aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a v kanceláři akreditační komise (Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, oddělení dobrovolnické služby, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7).