Práce 4.0

Hlavní snahou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) v této oblasti je podrobně zmapovat současnou situaci i budoucí trendy na trhu práce, které souvisí s příchodem 4. průmyslové revoluce a připravit případné scénáře a opatření, jak na tyto změny adekvátně reagovat. V roce 2016 v této souvislosti MPSV zpracovalo studii Iniciativa Práce 4.0, která se konkrétně zabývá očekávanými dopady digitalizace (informatizace a kybernetizace) na oblast trhu práce a na vybrané sociální aspekty.

V návaznosti na tuto studii MPSV, v úzké spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery, zpracovalo počátkem roku 2017 Akční plán Práce 4.0.

Na základě dohody s Úřadem vlády ČR byla opatření uvedená v Akčním plánu Práce 4.0 následně začleněna do Akčního plánu pro Společnosti 4.0, který byl zpracován v rámci Aliance Společnost 4.0.

Akční plán navazuje na Iniciativu Průmysl 4.0 a navrhuje v široce pojatá konkrétní opatření, spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a na vybrané, s těmito oblastmi spojené, sociální aspekty. Značná pozornost je věnována také otázkám dalšího vzdělávání.

Akční plán je rozčleněn na 4 strategické cíle:

  1. strategický cíl: Regulace dopadů technologických změn na poptávku po pracovní síle 
  2. strategický cíl: Podpora dalšího vzdělávání
  3. strategický cíl: Nastavení podmínek na trhu práce v souvislosti s technologickými změnami
  4. strategický cíl: Regulace dopadů technologických změn na vybrané sociální aspekty

Opatření nastavená v tomto akčním plánu (zejména v části týkající se dalšího vzdělávání) navazují a rozvíjejí opatření uvedená v Akčním plánu Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020, jehož cílem je reflektovat společenské změny, které v současnosti probíhají v souvislosti se stoupajícím významem informací, znalostí a informačních a komunikačních technologií. Oba tyto akční plány jsou vzájemně komplementární.