Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění

Řádné provádění důchodového pojištění se neobejde bez součinnosti zaměstnavatelů.

Pojem "zaměstnavatel" je v předpisech o sociálním zabezpečení užíván v širším smyslu než v předpisech pracovněprávních. Jsou tak označovány v podstatě všechny subjekty "zaměstnávající" fyzické osoby („zaměstnance“) prací, která má charakter činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění.

Přihlašování zaměstnavatele do registru zaměstnavatelů a přihlašování zaměstnance do registru pojištěnců se provádí podle zákona o nemocenském pojištění, a to společně pro oblast nemocenského i důchodového pojištění.

Identifikace konkrétních zaměstnanců, v jejichž prospěch jsou povinnosti zaměstnavatele plněny, se provádí především pomocí rodných čísel. Zaměstnanec je povinen sdělit své rodné číslo pro tyto účely svému zaměstnavateli a je také povinen je využívat vždy při komunikaci s orgány sociálního zabezpečení.

Podle § 35a až 42 a § 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. plní zaměstnavatelé v oblasti důchodového pojištění tyto povinnosti:

  • vedení záznamů o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a jejich předkládání příslušným orgánům sociálního zabezpečení,
  • včasné hlášení změn ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky,
  • hlášení rozhodných údajů do registru pojištěnců,
  • vedení podkladové evidence,
  • podávání hlášení o zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
  • potvrzování některých údajů na žádost zaměstnance nebo OSSZ,
  • uschovávání (archivace) záznamů pro účely důchodového pojištění po předepsanou dobu,
  • vedení evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) a jejich předkládání stanoveným způsobem příslušným orgánům sociálního zabezpečení,
  • písemné sdělování údajů orgánům sociálního zabezpečení na jejich výzvu v souvislosti se sepsáním žádosti o důchod.

Orgány sociálního zabezpečení jsou oprávněny přezkoumat správnost a úplnost záznamů a hlášení, které jsou zaměstnavatelé pro účely provádění sociálního zabezpečení povinni vést, včasnost a způsob jejich předložení a podání.

Pověření zaměstnanci orgánů sociálního zabezpečení jsou oprávněni kontrolovat plnění povinností uložených zaměstnavatelům v oblasti důchodového pojištění. Tyto činnosti vykonávají v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Porušováním povinností může dojít až k naplnění skutkové podstaty přestupku. Katalog přestupků, jichž se zaměstnavatelé mohou na tomto úseku dopustit, je uveden v ust. § 54 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. Tyto přestupky se projednávají v režimu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s odchylkami uvedenými v ust. § 54a zákona č. 582/1991 Sb. Sankcí může být napomenutí nebo pokuta až do výše 300 tis. Kč.

Podrobnější informace o povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ (https://www.cssz.cz/web/cz/povinnosti-zamestnavatelu-pri-provadeni-duchodoveho-pojisteni).

Poslední aktualizace: 2. 10. 2020