Postup v řízení o určení zprostředkovatele podle § 11 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání

Podle § 11 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb. (136.93 kB), o kolektivním vyjednávání, může kterákoliv strana kolektivní smlouvy požádat MPSV o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy a ve sporu o plnění závazků kolektivní smlouvy, když se strany na zvolení zprostředkovatele nedohodnou.

Postup a náležitosti

 1. Návrh na určení zprostředkovatele pro řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy může být podán nejdříve po uplynutí 60 dnů od předložení písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy (§ 11 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání); u určení zprostředkovatele pro řešení sporu o plnění závazků kolektivní smlouvy může být návrh podán kdykoliv, pokud se na osobě zprostředkovatele smluvní strany nedohodly.
a) náležitosti návrhu

Návrh musí, v souladu s § 37 odst. 2 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb. (363.91 kB), správní řád, obsahovat tyto náležitosti:

 • označení Ministerstva práce a sociálních věcí jako adresáta
 • uvedení názvu právnické osoby, která návrh podává
 • identifikační číslo nebo obdobný údaj
 • adresu sídla (resp. sídel), popř. jinou adresu pro doručování

Z návrhu musí být dále patrno:

 • které věci se týká (zda jde o spor o uzavření kolektivní smlouvy nebo o plnění závazků kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům)
 • že se smluvní strany na zprostředkovateli nedohodly
 • že se navrhuje určení zprostředkovatele
b) k návrhu musí být přiloženy následující podklady:
 • v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy, doklad o tom, že uplynulo 60 dnů od zahájení kolektivního vyjednávání o uzavření kolektivní smlouvy (§ 11 odst. 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů), např. kopie písemného návrhu na uzavření kolektivní smlouvy včetně dokladu o doručení druhé smluvní straně
 • podklady, ze kterých vyplývá oprávnění smluvních stran jednat a uzavírat kolektivní smlouvy, potvrzení o evidenci odborové organizace u příslušného rejstříkového soudu – zák. č. 304/2013 Sb., stanovy u základních organizací (§ 23 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) nebo jiné podklady
 • podklady, ze kterých vyplývá jednatelské oprávnění osoby, která podala návrh na určení zprostředkovatele, např. stanovy a úředně ověřená kopie dokladu o vzniku jednatelského oprávnění (§ 30 odst. 5 správního řádu)
 • originál nebo úředně ověřená plná moc, v případě zastupování (§ 33 odst. 1 správního řádu)
 1. MPSV rozhodne ve věci podle § 67 a násl. správního řádu.
 2. Smluvní strany mohou do 15 dnů od doručení podat proti rozhodnutí MPSV o určení zprostředkovatele rozklad (§ 152 a násl. a § 83 správního řádu). Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.
 3. Účastníci řízení se mohou vzdát práva na podání rozkladu (§ 81 odst. 2 správního řádu). Pokud tak učiní všichni účastníci řízení, nabude toho rozhodnutí právní moci dříve (§ 152 odst. 4 a § 91 odst. 4 správního řádu).
 4. Zprostředkovatel může zahájit řízení před zprostředkovatelem až po nabytí právní moci rozhodnutí o určení zprostředkovatele.