Postup pro převod dotací

Převod dotací

 1. Změna druhu služby – například služba „domov pro seniory“ se změní na službu „domov se zvláštním režimem“. V tomto případě organizace zašle MPSV hlášení změn a kopii nového rozhodnutí o registraci s vyznačením právní moci a stanovisko příslušného krajského úřadu, pokud jde o program podpory „A“. Provede se změna v databázi a organizaci se zašle nové Rozhodnutí o dotaci. Tato změna se nepředkládá DK.
 2. Rozdělení stávající služby na dvě služby, tzn. přesun části kapacity na nový druh služby. V tomto případě organizace zašle hlášení změn, aktualizované rozpočty na obě služby, včetně rozdělení dotace na obě služby, kopii nového rozhodnutí o registraci s vyznačením právní moci a stanovisko příslušného krajského úřadu. Provede se změna v databázi a organizaci se zašle nové Rozhodnutí o dotaci. Tato změna se nepředkládá DK.
 3. Převod dotace z organizace na jinou organizaci, tzn., že původní organizace přestane poskytovat službu a klienty převezme jiná organizace do již stávající služby. Původní organizace zašle MPSV hlášení změn, ve kterém uvede ukončení poskytování sociální služby, zašle kopii nového rozhodnutí o registraci, ve kterém bude uvedeno, kdy služba ukončila svoji činnost. Nástupnická organizace taktéž zašle MPSV hlášení změn, ve kterém uvede změnu kapacity poskytované sociální služby, včetně nového rozpočtu, nové rozhodnutí o registraci s vyznačenou právní mocí, ve kterém bude provedena změna kapacity u již stávající služby a dále zašle smlouvu mezi oběma organizacemi, ve které bude uvedeno, že nástupnická organizace přebírá klienty (popř. zaměstnance). Původní organizace provede finanční vypořádání a případné nespotřebované finanční prostředky vrátí prostřednictvím příslušného krajského úřadu v rámci programu podpory „A“ nebo přímo na účet MPSV v rámci programu podpory „B“. V tomto případě příslušný krajský úřad zašle MPSV stanovisko k využití nevyčerpané části dotace. Tato změna se předkládá DK.
 4. Převod dotace z jedné služby na druhou službu v rámci organizace:
  1. Hlášení změn s novými rozpočty
  2. Stanovisko kraje
   1. Není-li vyplacená celá dotace, tak následující splátka bude vyplacena na původní službu do výše snížené dotace a na druhou službu bude vyplacena požadovaná částka.
   2. V případě, že je vyplacena celá dotace na původní službu organizace podá hlášení změn a vrátí peníze na účet MPSV prostřednictvím příslušného krajského úřadu – termín do 31.10.

  Tyto změny se nepředkládají DK.