Postup při rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

Rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další zaměstnavatele je možné za podmínek stanovených v § 7 a 7a zákona č. 2/1991 Sb. (136,93 kB), o kolektivním vyjednávání. Podle zákona č. 500/2004 Sb. (363,91 kB), správní řád, v platném znění, se na postup Ministerstva práce a sociálních věcí při rozšířování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně subsidiárně použije část čtvrtá správního řádu.

Splní-li navrhovatelé veškeré podmínky stanovené zákonem, rozšíří se přímo ze zákona závaznost dané kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností bez ohledu na to, zda u nich působí odborová organizace.

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, vychází z rozlišení odvětví podle kódů Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) ve smyslu § 18 a § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů sdělením.

V této oblasti došlo k důležité změně. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 byla od 1. 1. 2008 zavedena Klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2. Český statistický úřad sdělením č. 244/2007 Sb. ve Sbírce zákonů zavedl národní verzi této klasifikace - Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE), která pro statistické účely nahradila odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).

Nařízení (ES) jsou pro členské státy bezprostředně závazná a přímo aplikovatelná od okamžiku vstupu v platnost a použijí se přednostně v případech, kdy je s nimi vnitrostátní právo v rozporu nebo se může stát neaplikovatelným.

Nařízení 1893/2006 v čl. 1 odst. 2 stanoví, že se vztahuje pouze na používání klasifikace pro statistické účely. Zákon o kolektivním vyjednávání stanoví § 7 odst. 6, že skutečnosti podle odst. 4 prokazují smluvní strany statistickými informacemi. Proto jde i v případě § 7 odst. 1 a 4 zákona č. 2/1991 Sb. o statistické účely.

Podle sdělení Českého statistického úřadu jsou na jeho internetových stránkách pro uživatele těchto klasifikací dostupné jak kódy OKEČ, tak kódy CZ-NACE včetně převodníků OKEČ na CZ-NACE a opačně.

Postup a náležitosti

 1. Zaslání návrhu na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

a) Návrh musí obsahovat, v souladu s § 7 odst. 1 až 6 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání a § 37 odst. 2 a § 15 správního řádu, následující náležitosti:

 • společný návrh obou smluvních stran
 • označení Ministerstva práce a sociálních věcí jako adresáta
 • uvedení názvů právnických osob, které návrh podávají
 • identifikační čísla nebo obdobné údaje
 • adresa sídla (resp. sídel), popř. jiná adresa pro doručování
 • označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví označené kódem (-y) klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) v němž má být její závaznost rozšířená na další zaměstnavatele
 • podpisy osob, které návrh podávají, na téže listině

Z návrhu musí být jasné, jaké věci se týká a co strany navrhují.

b) K návrhu musí být přiloženy následující podklady:

 • seznam zaměstnavatelů s příslušnými kódy klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná s potvrzením ČSÚ o celkovém počtu zaměstnanců těchto zaměstnavatelů (§ 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů)
 • seznam zaměstnavatelů - členů jiných organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví s potvrzením ČSÚ o celkovém počtu zaměstnanců členů jiných organizací zaměstnavatelů (§ 7 odst. 4 písm. a) zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů)

nebo

 • seznam zaměstnavatelů s příslušnými kódy klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), kde působí vyšší odborový orgán s potvrzením ČSÚ o celkovém počtu zaměstnanců u zaměstnavatelů, kde působí (§ 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů)
 • seznam zaměstnavatelů s příslušnými kódy klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), kde působí odborové orgány jiného vyššího odborového orgánu s potvrzením ČSÚ o souhrnném počtu zaměstnanců u zaměstnavatelů, kde působí (§ 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání ve znění pozdějších předpisů)

další náležitosti

 • kolektivní smlouva vyššího stupně v písemné i elektronické podobě (§ 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání v platném znění)
 • podklady, ze kterých vyplývá oprávnění smluvních stran jednat a uzavírat kolektivní smlouvy vyššího stupně např. ověřená kopie potvrzení o evidenci odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů Ministerstvem vnitra ČR (§ 23 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) nebo jiné podklady
 • podklady, ze kterých vyplývá jednatelské oprávnění osob, které podaly návrh na rozšíření, činit právní úkony za smluvní strany, např. stanovy a úředně ověřená kopie dokladu o vzniku jednatelského oprávnění (§ 30 odst. 5 správního řádu)
 • originál nebo úředně ověřená plná moc, v případě zastupování smluvních stran (§ 33 odst. 1 správního řádu)
 1. Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou vzít návrh na vyhlášení sdělení MPSV o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně zpět do 15 dnů od jeho doručení Ministerstvu práce a sociálních věcí (§ 7 odst. 8 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání).
 2. MPSV na žádost smluvních stran kolektivní smlouvy vyššího stupně, pokud návrh splňuje shora uvedené náležitosti, vydá informaci o tom, že ve Sbírce zákonů bude vyhlášeno sdělení MPSV, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností (§ 155 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 7 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání).
 3. Pokud návrh nesplňuje shora uvedené náležitosti a MPSV shledá, že nelze vydat informaci o tom, že ve Sbírce zákonů bude vyhlášeno sdělení MPSV, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických činností, je MPSV na žádost smluvních stran kolektivní smlouvy vyššího stupně povinno smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně o tom písemně uvědomit, a sdělit důvody, které MPSV k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 správního řádu).
 4. Pokud návrh splňuje shora uvedené náležitosti, zašle MPSV Sdělení o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně do Sbírky zákonů (§ 7 odst. 9 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání).
 5. Kolektivní smlouva vyššího stupně se stane závaznou od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení ve Sbírce zákonů (§ 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání).
 6. Znění všech kolektivních smluv vyššího stupně, jejichž závaznost byla rozšířená na ostatní zaměstnavatele, jsou dostupná na internetových stránkách MPSV a k nahlédnutí na všech úřadech práce (§ 7 odst. 9 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání).