Poskytování sociálních služeb uprchlíkům z Ukrajiny

Výkladové stanovisko k poskytování sociálních služeb osobám, které z důvodů válečného konfliktu přišly do ČR z Ukrajiny.

V rámci systému sociálních služeb je Česká republika připravena poskytnout potřebnou pomoc a podporu osobám, které z důvodů válečného konfliktu opouštějí Ukrajinu, a to v situacích, které tyto osoby nejsou samy schopny řešit (tzv. nepříznivé sociální situace). V souvislosti s tím vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí výkladové stanovisko k poskytování sociálních služeb uprchlíkům z Ukrajiny.

Pokud osoby z Ukrajiny s legálním pobytem na území ČR, vč. těch, které opouštějí Ukrajinu z důvodů válečného konfliktu a které v rámci ČR / EU spadají do okruhu osob v režimu dočasné ochrany (vízum za účelem strpění, popř. jiný status přiznávaný MV), požádají o poskytnutí sociální služby, a zároveň splňují další podmínky stanovené zákonem pro její poskytnutí (nacházejí se v nepříznivé sociální situaci, na kterou daná sociální služba reaguje), bude jim sociální služba poskytnuta v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“). Uvedené osoby spadají do okruhu osob uvedených v ust. § 4 odst. 1 písm. i) zákona o sociálních službách, tj. jsou cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterým tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu ČR. Uvedené osoby tak jednoznačně spadají do okruhu oprávněných osob vymezeného zákonem o sociálních službách. Výkladové stanovisko naleznete ZDE.

Lex Ukrajina - zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Právní úpravu poskytování sociálních služeb obsahuje v České republice především shora uvedený zákon o sociálních službách a dále vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto předpisy stanoví, pro jaké situace jsou uvedené služby určeny, jakým osobám, za jakých podmínek a v jaké kvalitě.

Pokud uprchlíci z Ukrajiny, nacházející se na území ČR, spadají do okruhu osob v režimu dočasné ochrany, požádají o poskytnutí sociální služby, a zároveň po věcné stránce splňují podmínky pro její poskytnutí, je jim sociální služba poskytnuta (viz výkladové stanovisko výše).

Pokud jde o sociální služby poskytované bez úhrady, zde není žádný problém, daná sociální služba může být poskytována za stejných podmínek (ve stejném režimu) jako u ostatních uživatelů v ČR. Pokud se však bude jednat o sociální služby, které se dle zákona o sociálních službách poskytují za úhradu (od uživatelů je zákonem vyžadována určitá spoluúčast / úhrada, např. do výše příspěvku na péči, popř. z důchodu apod.), pak by v mnoha případech nemohly tyto osoby takové služby z důvodů své nepříznivé situace a předpokládané finanční tísně využívat.

Legislativní řešení této situace obsahuje tzv. lex Ukrajina. Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry osoby z Ukrajiny - klienta neumožňují této osobě ani částečnou úhradu nákladů za poskytování sociální služby, která se jinak poskytuje za úhradu, poskytuje se ji, a to v souladu s ust. § 5 odst. 1 uvedeného zákona sociální služba bez úhrady nákladů. Náklady na sociální službu hradí v těchto případech stát, a to prostřednictvím mimořádného dotačního titulu. Své příjmové, sociální a majetkové poměry musí osoba z Ukrajiny doložit všemi dostupnými doklady nebo formou čestného prohlášení.

Vzor smlouvy o poskytování sociální služby uprchlíkům z Ukrajiny kteří mají status dočasné ochrany

Pro případy poskytování sociálních služeb uprchlíkům z Ukrajiny vypracovalo MPSV za účelem usnadnění komunikace a zlepšení informovanosti budoucích klientů o obsahu a rozsahu sociální služby vzor smlouvy o poskytování sociální služby, který byl přeložen do Ukrajinštiny, vč. čestného prohlášení o celkových příjmových majetkových a sociálních poměrech Klientů, vzor je přeložen i do ruštiny. Smlouvy naleznete ZDE (120,85 kB).

Otázky a odpovědi

V rámci metodického vedení zpracovalo MPSV i materiál Otázky a odpovědi, který nabízí odpovědi na nejčastější dotazy související s poskytováním sociálních služeb uprchlíkům z Ukrajiny.

Materiál naleznete ZDE (171,32 kB).

Krizové opatření v oblasti sociálních služeb

Pod č. 84/2022 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno usnesení vlády ze dne 13. dubna 2022 č. 313 o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. V souladu s uvedeným krizovým opatřením vláda s účinností ode dne 14. dubna 2022 po dobu trvání nouzového stavu nařizuje:

  • poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře cizincům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, (dále jen „cizinci s dočasnou ochranou“), s cílem zajištění ochrany jejich života a zdraví, a to i poskytnutím základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu,
  • poskytovatelům sociálních služeb informovat registrující orgán o změně údajů o poskytovaných sociálních službách podle bodu 1, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala,
  • poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb tak, že nemusí vůči cizincům s dočasnou ochranou naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedeným usnesením vláda dále ukládá místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést poskytovatele sociálních služeb, kraje a hl. m. Prahu při zajišťování poskytování sociálních služeb podle tohoto usnesení a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu. Celé znění Usnesení je možné nalézt ZDE (105,27 kB).

Mapa psychosociální pomoci pro obyvatele Ukrajiny

Poslední aktualizace: 15. 3. 2023