Informace pro osoby pečující o dítě do 4 let věku ve vztahu k úhradě zdravotního pojištění a započtení dob pro účely důchodového pojištění


  1. Zdravotní pojištění je hrazeno fyzickým osobám z titulu celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o příjemce rodičovského příspěvku nebo ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění. Podmínka celodenní osobní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

  2. Pro účely důchodového pojištění se hodnotí jednak doby, za které je placeno pojistné, tedy doby pojištění a dále také doby, za které pojistné placeno není – tzv. náhradní doby pojištění. Prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění jsou účastni důchodového pojištění také osoby (§ 5 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění) pečující o dítě ve věku do čtyř let.

  3. Z výše uvedené zákonné úpravy plyne, že podmínkou k úhradě zdravotního pojištění a započtení dob pro účely důchodového pojištění není evidence rodiče na Úřadu práce ČR.