Podpora MPSV a souvislosti se sociální politikou EU

Vzdělávací programy

MPSV podporuje proces komunitního plánování sociálních služeb především formou garance některých vzdělávacích programů pro představitele měst a obcí, které chtějí začít s plánováním sociálních služeb. Program je určen vždy pro trojici zástupců z řad uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb z každého města či regionu a probíhá několikrát ročně.

Dotační programy

Kromě toho MPSV podporovalo komunitní plánování i finančně formou dotací přidělovaných na základě předem stanovovaných kritérií. Dosud byly tyto dotační programy určeny jak pro nestátní neziskové organizace, tak i města, obce a kraje.

Konzultace, semináře

Neméně významnou je rovněž možnost konzultací či setkávání těch, kteří již plánování sociálních služeb realizují v praxi. Může se jednat o příležitostné semináře na určité téma nebo i diskusi nad konkrétními problémy.

Principy komunitního plánování jsou také v souladu se směry sociální politiky EU. Rozhodování na místní úrovni, rovnost příležitostí, partnerství, podpora nezávislosti a integrace apod. představují společný rámec, na jehož základě je možné sociální služby rozvíjet.

Vstup do EU, Evropský sociální fond

Se vstupem ČR do EU se navíc otevírají nové možnosti čerpání financí z Evropského sociálního fondu. V případě plánování sociálních služeb se jedná o následující možnosti:

 1. Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
  Opatření: 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
  Specifický cíl: Zajištění dostupnosti služeb pro skupiny ohrožené sociální exkluzí
  Zadavatel veřejné zakázky: MPSV
  Možní dodavatelé: Dodavatelé splňující podmínky dané zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
  Stručný obsah výzvy: Předložení nabídky k realizaci aktivit směřujících k podpoře komunitního plánování sociálních služeb jako systému zajištění dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální integraci a zlepšení přístupu na trh práce. Jedná se o aktivity systémového charakteru (zejm. vytvoření metodik a školicí sítě) a o vzdělávací programy (vzdělávání školitelů a osob podílejících se na komunitním plánování sociálních služeb).
 2. Společný regionální operační program (SROP)
  Opatření: 3.2 - Podpora sociální integrace v regionech
  Možní žadatelé (resp. koneční uživatelé): Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace
  Koneční příjemci: Kraje
  Stručný obsah programu: V oblasti komunitního plánování sociálních služeb se jedná o programy zpracování komunitních plánů sociálních služeb a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni, v nichž budou podporovány aktivity regionálního charakteru zaměřené na vytváření plánů rozvoje sociálních služeb a občanské společnosti na základě spolupráce a partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty. Plány identifikují možnosti komunit a místních společenství pro podporu pracovních příležitostí i řešení existujících společenských negativních jevů.
 3. Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha (JPD3)
  Opatření: 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
  Specifický cíl: Vytvoření odpovídajícího vzdělávání, motivujícího ke komunitnímu plánování za účelem zlepšení dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociální exkluzí
  Možní žadatelé: Hlavní město Praha a jím zřizované organizace, ústřední správní orgány a jimi zřizované organizace, městské části a jimi zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce
  Cílové skupiny: Pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru v oblasti sociální problematiky, poskytovatelé sociálních služeb
  Koneční příjemci: Odbor sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy, Městské centrum sociálních služeb a prevence
  Stručný obsah programu: Podpora poskytování přímé pomoci příslušníkům znevýhodněných skupin, vzdělávání v oblasti zavádění systémových změn vedoucí ke zkvalitnění způsobu poskytování služeb, rozvoj organizací pracujících se znevýhodněnými skupinami. Městské centrum sociálních služeb a prevence jako realizátor projektu v oblasti komunitního plánování přímo vyzve ke spolupráci vybrané partnery.

Více informací o evropských fondech lze nalézt na oficiálních stránkách www.strukturalni-fondy.cz, případně na stránkách jednotlivých krajů (čerpání finančních prostředků ze SROPu).

Poslední aktualizace: 23. 9. 2020