OSVČ

Podání přehledu za rok 2019

Aktuálně: V souvislosti s prodloužením termínu pro podaní daňového přiznání za rok 2019 do 18. 8. 2020 se posouvá také termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Ten mohou OSVČ podat bez sankcí až do 18. 9. 2020. Více informací najdete ZDE. Podrobný návod, jak přehled vyplnit a podat, najdete ZDE (218.06 kB).

 

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. Více informací ZDE.

 

Odpuštění sociálního pojištění

OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. 

Odpuštění povinných plateb pojištění přijde stát měsíčně zhruba na 2,5 mld. Kč. Nadále se tato doba ale živnostníkům bude započítávat pro důchodové nároky.

Jak to bude v praxi?

Živnostníci nikde nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky
od března do srpna a týká se všech. Tedy živnostníků s hlavní i vedlejší výdělečnou činností.

Znamená to, že nemusím platit vůbec žádné povinné sociální odvody?

Od března do srpna živnostníci skutečně neplatí žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ. Rozdíly budou ve vyúčtování za celý rok 2020:

  • Odvádíte minimální zálohy? Povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen máte odpuštěné v plné výši.
  • Odvádíte víc než minimální zálohy? Od března do srpna nemusíte platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatíte za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020.

Do kdy musím příští rok doplatit rozdíl zálohy?

Platí stále stejná pravidla. To znamená, že rozdíl záloh uhradíte jako doplatek pojistného po podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020, tedy do měsíce po odevzdání daňového přiznání.

Co když jsem již zálohu za březen zaplatil/a?

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září.

Budu mít kvůli tomu nižší důchod?

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019.

Detailní informace o placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020 a podání přehledu OSVČ za rok 2019 na webu ČSSZ ZDE

 

Přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti a evidence na Úřadu práce ČR

- Mohu se jako osoba samostatně výdělečně činná evidovat na Úřadu práce ČR?
Aby mohla být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vedená v evidenci na Úřadu práce ČR (evidence uchazečů o zaměstnání), je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE.

OSVČ bude potřebovat potvrzení o dobách účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu pro účely Úřadu práce ČR. Žádost o vyhotovení tohoto potvrzení je možné zaslat (nejlépe se žádostí o přerušení či ukončení podnikání) také emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ. OSVČ může být následně ze strany OSSZ kontaktována telefonicky za účelem ověření autenticity podání. V případě, kdy bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno poštou na trvalou adresu OSVČ nebo přímo konkrétnímu pracovišti Úřadu práce ČR, nemusí být email elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

- Kdy se mám na Úřadu práce ČR evidovat?
Do evidence uchazečů o zaměstnání je fyzická osoba zařazena dnem podání (doručení) žádosti o zprostředkování zaměstnání (s touto žádostí se zasílá i žádost o podporu v nezaměstnanosti) na Úřad práce ČR. Pokud bude žádost podána nejpozději do tří pracovních dnů po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po přerušení či ukončení podnikání.

- Jakou žádost je třeba vyplnit?
Po přerušení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti je třeba vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pokud si nevíte rady s vyplněním žádosti nebo s některou z jejích částí, lze se obrátit na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na bezplatné lince 800 77 99 00, další informace ke Call Centru ÚP ČR ZDE

- Kde najdu formuláře?
Žádost o zprostředkování zaměstnání je k dispozici ZDE. Žádost o podporu v nezaměstnanosti naleznete ZDE.

- Kde a jak mohu žádosti odeslat?
Obě vyplněné žádosti se zasílají pracovišti Úřadu práce ČR v místě bydliště fyzické osoby prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky s elektronickým podpisem. Odeslání datovou schránkou nebo elektronicky s elektronickým podpisem se provádí přímo v interaktivních formulářích žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádosti o podporu v nezaměstnanosti, a to v dolní části formulářů. Pokud OSVČ nemá elektronický podpis, mohou být obě vyplněné žádosti zaslány emailem bez elektronického podpisu. V tomto případě je však třeba žádosti do 5 kalendářních dnů doplnit (písemně poštou nebo do schránky Úřadu práce ČR). Vyplněné a podepsané žádosti lze také odeslat poštou, případně je lze vhodit vyplněné do schránky umístěné na budově příslušného pracoviště Úřadu práce ČR.

Kontakty na pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici ZDE

Žádosti zasílejte vždy na pracoviště Úřadu práce ČR, nikoli na podatelnu MPSV.

- A co bude dál?
Pokud bude třeba cokoli v žádostech upravit nebo doplnit, zaměstnanci Úřad práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné výzvy, telefonicky či emailem.

- Bude mi vyplácena podpora v nezaměstnanosti?
Aby mohla být podpora v nezaměstnanosti přiznána a následně poskytována, musí uchazeč o zaměstnání prokázat a doložit, že v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR získal dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. U OSVČ je tato podmínka splněna, pokud po dobu výkonu samostatné výdělečné činnosti odváděla důchodové pojištění po uvedenou dobu 12 měsíců.

Pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti OSVČ Úřadu práce ČR dokládá potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o dobách důchodového pojištění a o vyměřovacím základu.

 

- Je mi poskytována podpora v nezaměstnanosti. Mám nárok na kompenzační bonus?
Není umožněn souběh vyplácení podpory v nezaměstnanosti a kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné. Kompenzační bonus se poskytuje pouze za ty dny, za které nebyla vyplacena podpora v nezaměstnanosti.

Do žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu se v části B. Požadovaná částka u Prvního bonusového období a Druhého bonusového období uvádí počet dní, za které je kompenzační bonus požadován. Zde je tedy potřeba z bonusového období odečíst dny, za které měl uchazeč o zaměstnání vyplacenou podporu v nezaměstnanosti. Za tyto dny totiž kompenzační bonus nemůže být poskytnut. Podrobněji ZDE

Mají OSVČ nárok na nějaké sociální dávky?

Každý má možnost uplatnit si jakoukoli žádost o některou z nepojistných sociálních dávek, a to jak o dávky státní sociální podpory (porodné, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení), tak i dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc MOP). Úřad práce ČR postupuje vždy podle platné legislativy a posuzuje každou žádost o konkrétní dávku, či její zvýšení, individuálně. S ohledem na konkrétní situaci žadatele. Na jednotlivé dávky tedy nevzniká automaticky nárok, ale vždy je třeba, aby žadatel splnil zákonem dané podmínky.  

Nárok na přiznání i konečná výše nepojistných sociálních dávek vychází z aktuální příjmové a majetkové situace žadatele a z aktuální výše nákladů na bydlení. Nelze tedy předem říci, zda nárok na dávky vznikne a také se nedá předem sdělit výše dávek. 

Pokud máte zájem o informace obecného rázu, můžete se obracet na Call Centrum Úřadu práce ČR. Operátoři jsou k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na bezplatné lince 800 77 99 00. Další podrobnosti ZDE

V případě, že jde o dotazy konkrétní, je třeba se obrátit na příslušné kontaktntí pracoviště ÚP ČR. Vzhledem k současné situaci, je komunikace možná elektronicky či prostřednictvím telefonu. Osobní kontakt pouze výjimečně pro předchozí dohodě.

Kontakty na jednotlivá pracoviště Úřadu práce ČR jsou k dispozici ZDE

Žádosti (o dávky/podpory, zprostředkování zaměstnání, zařazení do evidence) a další podklady mohou lidé zasílat elektronicky (datovou schránkou, emailem - v tomto případě i bez zaručeného elektronického podpisu), poštou nebo mohou odevzdávat dokumenty na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Pokud klienti cokoli potřebují, mohou kontaktovat zaměstnance Úřadu práce ČR e-mailem nebo telefonicky. 

Chcete se vyhnout frontám a omezit osobní kontakt, má pro vás Úřad práce několik tipů ZDE

Na webové stránce www.uradprace.cz jsou hned v úvodu základní informace k dispozici i s odkazy na letáky pro veřejnost, které jsou vyvěšeny i na všech pracovištích ÚP ČR. Na webu i FB a u formulářů je odkaz též na návodný popis, jak vyplňovat formuláře - ZDE

Vyplněné žádosti nezasílat do Call centra ÚP ČR, ale na příslušné kontaktní pracoviště. Pokud se rozhodnete podávat žádosti prostřednictvím elektronické podatelny, pak na podatelnu ÚP ČR, nikoli podatelnu MPSV.

Letáky s praktickými informacemi jsou konkrétně ZDE

 

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024