Operační program Rozvoj lidských zdrojů 2004-2006

Po vstupu do EU může Česká republika čerpat stejně jako ostatní členské státy finanční prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, které jsou základem evropské strukturální politiky a napomáhají podpoře harmonického, vyváženého a udržitelného rozvoje všech členských zemí. Odkaz Finanční podpory z ESF v oblasti sociální integrace poskytuje informace o možnostech čerpání finanční podpory z Evropského sociálního fondu v rámci části opatření Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, zaměřeného na sociální integraci.

Odbor sociálních služeb MPSV je tzv. konečným příjemcem pro Opatření 2.1, část sociálních služeb, Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V rámci opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, jehož cílem je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění osob ohrožených sociálním vyloučením, odbor sociálních služeb:

  1. vyhlašuje grantové schéma pro jednotlivé programy podpory, které je zaměřeno na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb a také na specifické cílové skupiny. V grantovém schématu se poskytují finanční prostředky jednotlivým úspěšným předkladatelům projektům. Další informace naleznete na oficiálních stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz.
  2. Vytváří vlastní systémové a nadnárodní projekty, které jsou realizovány formou veřejné zakázky podle zákona č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách. Odbor sociálních služeb tak těmito systémovými aktivitami zajišťuje např. podporu vzdělávání pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb, kvalitu sociálních služeb vedoucích k sociální integraci, místní a typovou dostupnost sociálních služeb, podporu profesního výcviku pracovníků, kteří podporují integraci specifických cílových skupin do společnosti a na trh práce. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách je na základě předložených nabídek vybrán jeden dodavatel, který dané činnosti realizuje.