Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

logo ESF

Obecně o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Chtěli byste uskutečnit svou vizi v oblasti sociálních služeb? Máte představu co je ve Vašem regionu v této oblasti možno změnit? Potřebujete pro své záměry finanční podporu?

Pak právě Vám může pomoci Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR.

Globálním cílem OP LZZ pro období 2007-2013 je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU.

Celková alokace na OP LZZ pro období 2007-2013 činí 2,1 mld. €. Míra spolufinancování OP LZZ z ESF dosáhne 85%, zbývajících 15% bude hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015.

Horizontální témata (jdou napříč všemi operačními programy a měla by být respektována všemi žadateli):

  • rovné příležitosti
  • udržitelný rozvoj

Prioritní osy OP LZZ

OP LZZ obsahuje 5 věcných prioritních os rozdělujících program na tematické logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy aktivit mohou být podpořeny a cílové skupiny, pro které je podpora určena.

  • Prioritní osa 1 – Adaptabilita
  • Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce
  • Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
  • Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby
  • Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce

Na oblast sociálních služeb je zaměřena prioritní osa 3 (Sociální integrace a rovné příležitosti) a zejména oblasti podpory:
3. 1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb (Individuální projekty, grantové projekty)
3. 2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit (Individuální projekty, grantové projekty)

Na těchto stránkách se dozvíte základní informace o oblasti Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Úplné znění aktuálních výzev k předkládání individuálních projektů obou prioritních os OP LZZ ke stažení na www.esfcr.cz.

Podrobné informace, prezentace k seminářům pro žadatele/příjemce, časté dotazy žadatelů/příjemců a dokumenty ke stažení naleznete na www.esfcr.cz.