Odpovědné veřejné zadávání

Projekt „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) je přístup k zadávání veřejných zakázek, kdy je vedle důrazu na výběr ekonomicky nejvýhodnějších řešení sledován i dopad dané zakázky na oblast zaměstnanosti, sociálních věcí a životního prostředí. Projekt realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí v období březen 2016 – březen 2019 s cílem podpořit využívání a rozvoj (sociálně) odpovědného veřejného zadávání.

Hlavním cílem je snaha začlenit užívání principů OVZ do každodenní praxe zadávání VZ a zajistit tak funkční řešení, jak efektivněji vynakládat veřejné prostředky. Zejména s ohledem na potřeby v oblasti zaměstnanosti, sociální začleňování, případně udržitelnosti obecně, tj. včetně dopadu na životní prostředí.

Projekt vytváří dlouhodobou konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu v celé jeho šíři. Jedná se o:

  • poradenství a konzultace v oblasti využívání OVZ (definování vhodných příležitostí v rámci VZ, definice konkrétních požadavků či kritérií a jejich smluvní ošetření, zanesení principů OVZ do interních předpisů, apod.),
  • platformu pro získání informací, příkladů dobré praxe, vzorových textací, odpovědí na položené otázky, apod. (web),
  • aktivity na podporu výměny zkušeností a získávání informací (vzdělávací akce, e-learning, konference),
  • výstupy mezinárodní spolupráce a přístup k inspirativním řešením v požadovaných oblastech.

K dispozici bude tým odborníků v oblasti zadávání veřejných zakázek, práva, zaměstnanosti, sociálního začleňování, udržitelnosti a dalších souvisejících oblastech.

Vedle krátkodobé (ad hoc) spolupráce se zadavateli při řešení jednotlivých otázek souvisejících s OVZ při zadávání veřejných zakázek se projekt otevírá i možnosti nastavení dlouhodobé spolupráce mezi MPSV a zadavatelem. V rámci této spolupráce je na počátku definován cíl a potřeby daného zadavatele v oblasti OVZ, které by měly být díky využívání výše uvedených aktivit naplněny.

Po dobu trvání projektu jsou všechny náklady hrazeny z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (projekt č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732).

Zaujal vás projekt? Chcete se dozvědět více?

V případě, že vás projekt na podporu odpovědného zadávání zaujal, rádi vám poskytneme další informace, případně vám pomůžeme s vašimi záměry. Navštivte prosím web projektu www.sovz.cz, případně kontaktujte:

Leona Gergelová Šteigrová, e-mail: leona.steigrova@mpsv.cz; tel.: +420 778 494 618
Petra Ingerová, e-mail: petra.ingerova@mpsv.cz; tel.: 221 922 692

 

logo

Poslední aktualizace: 12. 9. 2019