Odpovědi na nejčastější otázky v problematice zaměstnávání pracovníků EU/EHP a Švýcarska

1. Jsem pendler a v současné době nemusím chodit do práce, ale je možné, že budu kdykoliv po 26.3.2020 povolán. Bude smět překročit hranici i po tomto datu, např. 28.3.2020?

odpověď (platná dodnes): Ano, ale za podmínky uvedené ve výjimkách od 26. 3. 2020 na Ministerstvu vnitra. Jednou z výjimek je, že při vycestování do zahraničí usnesení neplatí na - přeshraniční pracovníky překračující hranici se Spolkovou republikou Německo nebo Rakouskou republikou za účelem výkonu práce (prokazatelně pravidelně překračují tyto vnitřní hranice nejvíce 1x za 21 kalendářních dní a kteří mají potvrzení přeshraničního pracovníka a knížku přeshraničního pracovníka). Při druhém překročení hranice za účelem výkonu práce do Spolkové republiky Německo nebo do Rakouské republiky musí doložit, že absolvovali dvoutýdenní nařízenou karanténu.

Překračování hranice za výkonem práce v pásmu nad 100 km od státní hranice lze pouze na hlavních přechodech s režimem 24/7. Odkaz zde .

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

2. Pracoval jsem v Německu jako pendler přes dva roky. Zaměstnavatel mi teď dal výpověď, protože už nemohu do práce nadále dojíždět kvůli uzavřeným hranicím. Jak mám teď postupovat? Mám se jít přihlásit na úřad práce v ČR?

odpověď (platná dodnes): Nejprve je nutné přihlásit se zpět k Vaší české zdravotní pojišťovně. Pojišťovnu kontaktujte telefonicky nebo mailem, osobní návštěvy nejsou většinou možné. Dále se můžete přihlásit do evidence na český Úřad práce. Pokud budete žádat také o podporu v nezaměstnanosti, budete potřebovat formulář PD U1, který potvrzuje pojištěné doby v zahraničí. V současné situaci bude o tento formulář požádáno prostřednictvím českého ÚP. Jelikož není momentálně možné dojít na úřad osobně, máte několik možností, jak evidenci vyřídit.

Na každém úřadě je k dispozici žádost o zprostředkování zaměstnání, kterou vyplníte, přiložíte k ní kopii výpovědi/kopii ukončení pracovního poměru a kopii Vaší pracovní smlouvy. Celé to vhodíte do připravené schránky na ÚP.

Další možností je online komunikace s úřadem. Žádost o zprostředkování zaměstnání si můžete stáhnout a vyplnit zde. Přiložíte opět kopii výpovědi a kopii pracovní smlouvy. Odeslat žádosti a dokumenty můžete na email podatelny příslušného úřadu práce. Kontakty naleznete zde.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

3. Pracuji v Německu, ale teď jsem doma a se zaměstnavatelem jsem se domluvil na neplaceném volnu. Takže jsem bez příjmu. Mohu si zažádat v ČR o podporu v nezaměstnanosti?

odpověď (platná dodnes): Na podporu v nezaměstnanosti nemáte nárok. Podmínkou evidence na ÚP ČR je ukončený pracovní poměr.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

4. Pracuji přes německou agenturu v Německu a v souvislosti s nařízením mé karantény, zde v ČR (po návratu z DE kvůli koronaviru) jsem dostal výpověď. Smí toto zaměstnavatel v této době udělat?

odpověď (platná dodnes): Podle informací němečtí zaměstnavatelé stále neuznávají česká nařízení ke karanténě, pouze pracovní neschopnost z důvodu konkrétní nemoci s identifikovanou diagnózou.

Probíhají jednání odborů a komor, aby toto bylo možné, výsledek je nejistý.

Pokud dodrží zaměstnavatel podmínky a termíny stanovené v pracovní a kolektivní smlouvě, mělo by být vše v pořádku.

V případě jakýchkoli pochybností doporučuji se obrátit na odborový svaz, pokud jste členem nebo na tzv. Arbeitsgericht – pracovní soud, podání žaloby stojí min. 110 EUR.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

5. Můžu jako pendler cestovat za prací do zahraničí?

odpověď (platná dodnes): Ano, pendleři mají dle usnesení vlády č. 203 ze dne 13. 3. 2020 udělenou výjimku a mohou vycestovat za prací do vzdálenosti 100km od hranice (pravidelnost znamená překročení hranice aspoň 3x týdně). Překročení hranice je možné pouze na stanovených přechodech a za stanovených podmínek. Je nutné mít sebou potvrzení pro přeshraniční pracovníky, tzv. knihu přeshraničního pracovníka, do které cizinecká policie vyznačuje datum vstupu a výstupu na území ČR a taktéž je nutné dodržovat základní povinnosti jako např. nošení roušky na veřejnosti. S účinností od 26. 3. 2020 je vydáno usnesení, dle kterého mohou pendleři překračovat hranice Německa a Rakouska v minimální délce 21 dní a po návratu je nutné dodržet 14denní karanténu. Toto usnesení se nevztahuje na pendlery, kteří překračují hranice do Polska a Slovenska. Jelikož se tyto podmínky často přizpůsobují aktuálním potřebám a možnostem, doporučujeme sledovat stránky Ministerstva vnitra ČR, kde naleznete přehled podmínek, pravidel a povinností.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

6. Díky koronavirové krizi jsem se dostala do situace, kdy jsem dostala práci ve Švýcarsku (od 26.2.2020), kde se momentálně nacházím (a odkud teď nemohu vycestovat zpět do ČR kvůli ještě nevyřízenému povolení k pobytu), a o tu jsem opět ve zkušební době (kvůli snižování nákladů zaměstnavatele) přišla.

Vznikla mi tedy povinnost nahlásit se na švýcarský úřad práce, což jsem udělala a teď bych potřebovala dokument PD U1. Na stránkách MPSV jsem se dočetla, co vše je třeba, nicméně zde začínají moje otázky.

V ČR jsem byla naposledy zaměstnaná v Praze, kde jsem svůj pracovní poměr ukončila k 14. 4. 2019. Hned poté jsem se nahlásila na úřad práce podle svého bydliště - Jindřichův Hradec, kde jsem odevzdala všechny dokumenty, které jsou potřeba přiložit k vyplněnému formuláři.

 • Formulář (resp. žádost) se i v této chvíli posílá bezvýhradně poštou?
 • Všechny přílohy uvedené jako nutné už posílat nemusím, když jsou na úřadě práce již v databázi?
 • Když je nutné žádat o potvrzení formuláře v místě, kde je sídlo posledního zaměstnavatele, budou mít v Praze přístup ke všem mým odevzdaným dokumentům, které u sebe v tuto chvíli nemám a tudíž je nemohu přiložit k žádosti o formulář?
 • Pro Švýcarsko je uvedená rozhodná doba 2 roky - tedy do 23. 3. 2018?
 • Vyřízené dokumenty z české strany mi můžete zaslat do Švýcarska?

odpověď (platná dodnes): Návod k žádosti o formulář U1 resp. E01 naleznete zde nebo viz níže.

Je nutno podat žádost v místě sídla IČO posledního zaměstnavatele.

Žádost je možno poslat i mailem na podepsaném a oskenovaném formuláři, doporučujeme, abyste přiložila všechny kopie či skeny požadovaných dokumentů.

Dokument potvrzuje kormě Úřadu práce ČR také Česká správa sociálního zabezpečení.

Pokud udáte švýcarskou adresu, je možno zaslat samozřejmě i do Švýcarska.

Doporučuji zadat na sebe i kontaktní údaje jako mail a telefon, pro případ nutnosti doplnění požadovaných dokumentů či informací.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

7. Po 7 letech jsem ukončil pracovní poměr ve Španělsku v Málaze. Od neděle jsem na pracovním úřadu, ale bohužel je vše uzavřeno a registrace se provádí telefonicky stejně tak jako žádosti o evropské formuláře. Jsem tedy již týden doma a nemam tudíž nic, ani registraci, ani podporu ani potvrzené formuláře. Chtěl jsem se zeptat, je-li možné evropské formuláře žádat zpětně z ČR, mohl bych tudíž odletět prvním letadlem a poslat je někam.

odpověď (platná dodnes): Formulář U2, tedy formulář potřebný k transferu dávek, momentálně není možné zpětně z ČR vyžádat. Tento formulář vydává úřad práce, kde žádáte o podporu a její transfer, tedy Servicio Público de Empleo. Pokud byste získal od španělského úřadu práce potvrzení, že Vám podporu přiznávají a transfer povolují, další kroky by již elektronicky mezi Španělskem a ČR byly možné (formou tzv. SEDů - evropské sady formulářů, které jsou sjednoceny pro všechny členské státy).

Formulář U1 dokládá potvrzení odpracované doby a doby sociálního pojištění v zahraničí pro potřeby výpočtu podpory v nezaměstnanosti v ČR.

Pokud jste naposledy pracoval v jiném členském státě, ale zaevidujete se na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a požádáte o podporu v nezaměstnanosti, bude Úřad práce ČR zjišťovat, zda jste si zachoval po dobu poslední výdělečné činnosti v zahraničí bydliště (centrum zájmu) v ČR. Bydlištěm se ve smyslu nařízení rozumí centrum zájmu, které se nemusí vždy shodovat s trvalým či přechodným pobytem. Při posuzování bydliště je potřeba přihlédnout ke kritériím vyplývajícím z judikatury Soudního dvora EU (které byly převzaty také do článku 11 nařízení 987/2009) a rozhodnutí Správní komise č. U2 ze dne 12. června 2009.

Je tedy nutné vzít v úvahu:

 • délku a nepřetržitost Vaší přítomnosti na území dotčených členských států (lze doložit např. kopiemi letenek/jízdenek, apod.)

 • stabilitu a povahu Vaší výdělečné činnosti v jiném členském státě (lze doložit např. pracovní smlouvou, apod.)

 • rodinnou situaci a rodinné vazby

 • situaci ohledně bydlení (lze doložit např. nájemní smlouvou, apod.)

 • vykonávání jakýchkoli nevýdělečných činností

 • daňovou rezidenci

Výše uvedené informace získá Úřad práce ČR z Dotazníku pro určení státu bydliště (viz příloha), který je předložen k vyplnění žadateli o dávky v nezaměstnanosti, který naposledy pracoval v jiném členském státě EU. Na základě informací, které v dotazníku uvedete, pak Úřadu práce ČR bude posuzovat, zda bylo/nebylo zachováno bydliště/centrum zájmu v ČR během Vašeho pobytu v jiném členském státě. Dotazník se obvykle nepředkládá pouze osobám, které v zahraničí pracovaly méně než rok. Nelze tedy automaticky počítat s tím, že Vám po návratu z jiného členského státu bude v ČR přiznána dávka v nezaměstnanosti - vzhledem k tomu, že je potřeba prokázat, zda se v ČR po dobu pobytu a zaměstnání v jiném členském státě odvíjel Váš obvyklý život, a zda tedy byla Česká republika místem, kde jste se po tuto dobu obvykle zdržoval – tedy že jste si zachoval obdobné úzké vazby se svou zemí původu jako příhraniční pracovníci (pendleři), jež se do státu bydliště vracejí alespoň jednou týdně.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

8. Již několik let dojíždím přeshraničně do Německa, kde pracuji jako technik. Momentálně nemohu do práce dojíždět z důvodu usnesení vlády. Jak se mám dohodnout se zaměstnavatelem? Jsou nějaké možnosti práci v Německu nadále vykonávat? Bojím se, že mi zaměstnavatel dá výpověď.

odpověď (platná dodnes): Dne 23. 3. 2020 bylo přijato vládou nové usnesení, které uzavírá hranice všem pracovníkům dojíždějícím za prací do Německa a Rakouska s platností od 26. 3. 2020. Bohužel jedinou možností se stává, odjet za prací do Německa a zůstat tam bydlet po dobu nejméně 21 dnů. Po návratu do České republiky je ale nutné dodržet 14 denní karanténu.

Zkuste se se zaměstnavatelem dohodnout, jestli si můžete například vzít dovolenou, vybrat přesčasové hodiny nebo zda je možná tzv. Kurzarbeit.

Užitečné by pro Vás mohly být informace zde.

Všechny informace k momentální situaci spolu s infolinkou naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

9. Pán má ŽL v Anglii na poskytování pečovatelských služeb. Pracuje v Anglii, ale před vánoci se vrátil do ČR. Nyní měl opět začít pracovat v Anglii, kde má otevřenou živnost. Jenomže nemůže přes hranice, tak se mě ptal, jestli se může aspoň registrovat na ÚP, když je živnostník a nemůže si (tam) ani pozastavit živnost. Tím pádem nemá žádné formuláře (zápočtový list). Jde mu o to, aby za něj ÚP platil alespoň zdravotní pojištění.

odpověď (platná dodnes): Vzhledem k mimořádné situaci by ÚP ČR měl takového občana zaregistrovat, elektronický formulář najde na portálu Úřad práce ČR.

Zřejmě však nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dále lze doporučit pozastavené živnosti přes internet.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

10. Pracuji ve Španělsku a to pouze přes letní sezónu, na dobu určitou a na zimu se vždy vracím do ČR. Nyní kvůli vzniklé situaci jsem se nemohl vrátit zpět do Španělska do práce, a tedy ani zažádat o podporu ve Španělsku, co mám nyní dělat?

odpověď (platná dodnes): Nezaměstnaní občané v evidenci ÚP ČR na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska mají nárok na podporu v nezaměstnanosti v ČR pouze v případě, kdy: předloží formulář U1 (E 301) potvrzený příslušnou zahraniční institucí, zároveň splňují zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, získali zaměstnáním, nebo jinou výdělečnou činností dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, zachovali si během výdělečné činnosti v zahraničí tzv. centrum zájmu v ČR, které se vždy nemusí shodovat s trvalým či přechodným pobytem. Připravte si potřebné dokumenty týkající se zaměstnání v zahraničí (pracovní smlouva, potvrzení o ukončení zaměstnání, výplatní pásky, apod.). K výplatě dávek v nezaměstnanosti a dalším dávkám sociální pomoci je zpravidla kompetentní země posledního zaměstnání, kam by se měli zájemci o tuto podporu obrátit nejdříve. Registrace, vyřízení žádosti a výplata dávek probíhají podle zákonů a zvyklostí země, která o dávkách rozhoduje.

Pro registraci na Úřadu práce ČR (ÚP ČR) na základě zaměstnání v zemích EU, EHP a Švýcarska je nutné vyžádat od příslušné zahraniční instituce evropský formulář U1 (starší varianta E 301 je stále v platnosti). Tento formulář plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání. O vystavení formuláře U1 (E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, pro urychlení administrativního procesu je však výhodnější podat žádost ihned po ukončení zaměstnání. Bližší informace a kontakty na příslušné zahraniční instituce: Formulář U1 a U2 – dávky v nezaměstnanosti EU/EHP.

Rozhodnutí o zachování centra zájmu v ČR přísluší konkrétní pobočce ÚP ČR, u níž jsou občané zaregistrováni.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

11. Které přechody lze využívat na cestě za prací do Polska?

odpověď (platné dodnes) Aktuálně jsou otevřeny přechody níže

Královec/Lubawka (KŘP H) – silnice I. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 9 t,

Závada/Golkowice (KŘP T) – silnice II. třídy, zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t, zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 3,4 m,

Mikulovice/Głucholazy (KŘP M) – silnice I. třídy, bez omezení.

 

Další otevřené hraniční přechody do Polska: Náchod/ Jakuszyce, Náchod/ Kudowa Slone, Bartultovice / Trzebina, Bohumín / Nowe Chałupki, Věřňovice / Gorzyczki, Chotěbuz/ Cieszyn, Český Těšín/ Cieszyn

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx

 

Poslední aktualizace: 26. 3. 2020