Odpovědi na dotazy ze seminářů

OBECNÉ

Vzdělávací kurzy

Co se rozumí pojmem "vzdělávací instituce"?
Vzdělávací institucí se v rámci vyhlášené výzvy rozumí např. škola, univerzita nebo jiná vzdělávací instituce splňující podmínku neveřejné nebo neziskové právnické osoby.

Je třeba mít akreditaci na vzdělávací kurzy?
Ne, akreditace vzdělávacího programu se v rámci výzvy nepožaduje. Pokud však je např. projekt zaměřen na vzdělávání pracovníků (úředníků) odboru sociálních věcí obecního úřadu a Ministerstvo vnitra vyžaduje akreditované vzdělávací kurzy pro vzdělávání úředníků veřejné správy, musí být postupováno v souladu se příslušným zákonem.

Jakým způsobem je možné zahrnout do realizace projektu výběrové řízení na zajištění vzdělávacího kurzu (např. pokud obec žádá finanční prostředky na vzdělávání svých pracovníků)? Který moment je chápán jako počátek realizace projektu? Od vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele nebo od momentu, kdy zadavatel nechá projekt schválit radě obce?
Datum zahájení realizace projektu závisí na rozhodnutí žadatele. Připouští se obě možnosti. Projekt může začít buď samotnou přípravou a vyhlášením výběrového řízení (tj. výběrem dodavatele, který zajistí vzdělávání) nebo až samotným vzděláváním, tj. dodavatel je již vybrán a budou zahájeny vzdělávací akce.
Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že v případě, je-li projekt vybrán k podpoře, musí jeho realizace být zahájena do 30 dnů od podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt.

Jak postupovat při popisu vzdělávacího kurzu (např. lektorské zajištění) v rámci projektu, když na realizátora vzdělávacího kurzu bude teprve uskutečněno v rámci projektu výběrové řízení?
V tomto případě je nutné v rámci aktivit projektu popsat způsob výběru tohoto dodavatele - realizátora vzdělávacího kurzu (popis výběrového řízení, kvalifikační předpoklady, popis obsahu veřejné zakázky - vymezení vzdělávacích potřeb, požadavky na lektorské zajištění, způsob výběru lektorů apod.). Obdobně žadatel postupuje při vyplnění specifické přílohy, kde se popisuje vzdělávací kurz.

Organizace požaduje široké spektrum kurzů, které nezajistí pouze jeden dodavatel. Jakým způsobem je třeba postupovat, aby tato organizace nebyla nařčena z "dělení zakázky" ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách?
Žadatel postupuje standardním způsobem vyhlášení veřejné zakázky se stanovenými parametry. V závislosti s výší dodávky postupuje buď podle pokynů v příručce pro žadatele, nebo podle zákona o veřejných zakázkách. Postup vždy vychází ze vzdělávacích potřeb (zaměření vzdělávacích programů) a měl by být v žádosti žadatelem odůvodněn (tj. uvést, proč je třeba mít pro jejich realizaci několik dodavatelů).

Supervizor projektu a garant vzdělávacího kurzu

Co je obsahem supervize/odborné garance? Existují přesně stanovené požadavky na roli supervizora?
Smyslem supervize/odborné garance je zajištění kvality realizace projektu (poskytovaných služeb)/ odborné kvality vzdělávacího kurzu (v souvislosti se zvoleným programem podpory). Samotný obsah supervize specifikuje žadatel ve specifické příloze příslušného programu podpory. Pro účely tohoto grantového schématu však nejsou stanoveny přesné požadavky na supervizora. Supervizor nebo odborný garant je však v projektu povinný.
Důležité informace o supervizorovi (praxe, zkušenosti se supervizí atd.) uvádí žadatel ve specifické příloze. V této příloze dále uvádí, jakou roli bude supervizor/garant hrát v předkládaném projektu a jak bude tato supervize/garance zajišťována/prováděna.

Jaký je rozdíl mezi garantem a supervizorem?
Odborný garant vzdělávacího kurzu/kurzů může být i z organizace realizátora projektu (v případě realizace více vzdělávacích kurzů v rámci projektu, je možné mít pro každý vzdělávací kurz samostatného garanta). Supervizorem projektu by měla být nezávislá (externí) osoba, která splňuje odborné požadavky.

Na koho se výzva vztahuje, kdo může předkládat projekty

Může projekt předložit fakultní nemocnice, vzdělávací organizace, která je s.r.o.?
Ne, nemůže. Žádost může předložit pouze organizace uvedená ve výzvě.

Kdo předkládá projekt za organizační složku obce?
V tomto případě projekt předkládá obec.

Může jeden subjekt zajišťovat více projektů?
Ano. Jeden subjekt může podat i několik projektů. Tyto projekty musí být odlišné svým zaměřením. Každý z projektů je pak nutno předložit v samostatné obálce.

Je možné v projektu současně žádat na vzdělávání pracovníků zadavatelů a poskytovatelů?
Ano, je to možné.

Mohou se programy podpory A a B prolínat? Lze podat jeden projekt jak do programu podpory A tak do programu podpory B?
Nelze si vybrat část činností z programu podpory A a část činností z programu podpory B a předložit jeden "společný" projekt. V takovém případě je nutné žádat (podat projekt) na každý program podpory zvlášť.

Může být projekt v případě programu podpory B zaměřen i na jiné než vyjmenované cílové skupiny (např. senioři, mentálně postižení, zdravotně postižení, drogově závislí)?
V zásadě ano. Je však nutné zdůvodnit výběr cílové skupiny. Dále je nutné zdůvodnit proč riziko sociálního vyloučení této skupiny nemá jen regionální charakter, ale dopadá na celou společnost. Rozhodujícím faktorem jsou aktivity projektu - jaký mají charakter a dopad.

Mohou být projektem podporovány i zahraniční stáže?
Obecně podporovány nejsou. Je však možné pozvat zahraniční odborníky do ČR.

Je možné vzdělávat budoucí pracovníky poskytovatele služeb?
Obecně nikoliv. Program je zaměřen na vzdělávání současných pracovníků poskytovatele sociální služby. Pouze v případech, kdy je tato potřeba v projektu adekvátně zdůvodněna, lze zahrnout vzdělávání osob, které teprve budou zaměstnány u poskytovatele služby.

Lze v rámci projektu finančně podpořit i vzdělávání pracovníků - učitelů rukodělných prací?
Ano, pokud se jedná o pracovníky poskytovatele služby.

Je uznatelným projektem vytvoření sítě občanských poraden a poskytování občanského poradenství?
Záleží především na tom, jaké aktivity budou v rámci projektu realizovány, na jejich zaměření a dále na vymezení cílové skupiny. Obecně platí, že lze podpořit poskytování poradenství vůči cílové skupině, toto by však mělo být zaměřeno na podporu sociálního začlenění osob a na návrat příslušníků cílové skupiny na trh práce.

Vztahuje se tato výzva na azylové domy? Pokud ne, tak která výzva?
Obecně ne. Při zaměření na azylové domy záleží na činnostech/zaměření předloženého projektu a vymezení cílové skupiny. Nelze financovat běžný provoz azylového domu.

Je možné projekt zaměřit na školení v oblasti standardů kvality sociálních služeb a specielně na jednodenní konzultace?
Takovýto projekt lze předložit za předpokladu, že jsou tyto konzultace součástí vzdělávacího kurzu.

Výběrová komise + hodnotitelé

Kdo vybírá a jmenuje členy výběrové komise? Jaké je složení Výběrové komise (zejména s ohledem na zachování nezávislosti zástupců ze strany NNO)?
Členy výběrové komise a jejich náhradníky nominují na základě žádosti MPSV oslovené organizace. Nominovaní členové jsou poté jmenováni ředitelem odboru sociálních služeb MPSV. Členy jsou zástupci odboru sociálních služeb a dalších odborů MPSV, Rada vlády pro NNO, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Svaz měst a obcí, Asociace krajů ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče a další nezávislí odborníci.

Jakým způsobem jsou vybíráni hodnotitelé?
Hodnotitelé jsou po vyplnění dotazníku a zaevidováni v centrální databázi hodnotitelů spravované řídícím orgánem. Z této databáze jsou poté vybíráni v souvislosti s jejich odborným zaměřením a zaměřením příslušné výzvy.

Partnerství

Bude možné partnerství ve třetí výzvě?
Zatím není jisté. Záleží na vyjádření Řídícího orgánu - odboru řízení pomoci z ESF.

Technické záležitosti

Pokud je tištěná žádost odlišná od žádosti na CD, ale unikátní kód je stejný (např. vadná tiskárna), je to v pořádku?
Ano, pokud je žádost kompletní, tj. jsou vytištěny všechny strany včetně všech podpisů, razítek atd.

Je možné použít pouze kroužkovou vazbu a tedy nic nepřelepovat?
Není. Žádost musí být spojena způsobem předepsaným v příručce pro žadatele, tj. listy výtisku žádosti je třeba pevně spojit - v levém horním rohu přelepit páskou a tu označit razítkem organizace a podpisem statutárního zástupce organizace.

Harmonogram projektu

V případě, že chceme začít realizovat projekt až od 1. září 2006, máme počkat až na třetí výzvu?
Ano, bylo by to vhodnější. Třetí výzva bude vyhlášena do konce prvního čtvrtletí 2006.

Kdy by měl být projekt zahájen nejdříve?
Doporučujeme zahájení realizace projektu naplánovat na počátek března 2006.

V případě podpory projektu, do kdy může být projekt nejpozději zahájen?
Projekt musí být zahájen do 30 dnů po podepsání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jaký je termín vyhlášení výsledků pro druhou výzvu?
Výsledky budou zveřejněny v lednu 2006.

Je harmonogram aktivit závazný?
Do značné míry ano. Vzhledem k tomu, že žádost je plán, lze jednotlivé aktivity před podepsáním rozhodnutí na základě jednání mezi MPSV a žadatelem časově posunout.

Realizační tým, vlastní zaměstnanci

Musí být stávající pracovníci organizace členy realizačního týmu?
V zásadě ano, vzhledem k tomu, že žadatel musí realizovat 35% činností/uznatelných výdajů. Žadatel je za realizaci projektu odpovědný a nemůže působit pouze jako prostředník (zprostředkovatel). Pracovníci by tudíž měli být členy realizačního týmu.

Mohou být externisti členy realizačního týmu?
Ano.

Jak postupovat, když úředník bude např. 10% svého času věnovat projektu. Je třeba mu snížit standardní 8 hodinovou pracovní dobu? Jak mají v tomto případě postupovat obce?
Možnosti:

 1. Dohoda (např. dohoda o provedení práce) na daných 10%, které pracovník zvládá mimo pracovní dobu.
 2. Dodatek ke smlouvě/nová pracovní smlouva se sníženým úvazkem.

Jsou nároky na udržitelnost pracovních míst i po skončení projektu?
Ne, nejsou.

Případ obce. Úředník se podílí na realizaci projektu. Má svůj standardní plat a za pomoc při realizaci projektu obdrží odměnu. Je tato odměna uznatelná?
Ne. Samostatně odměna uznatelná není.

Různé - obecné

V případě, že je nutný audit, bude se tento audit provádět každým rokem?
Audit souvisí s realizací celého projektu, nejedná se o roční audity (v případě, že projekt trvá 24 měsíců).
Všechny projekty s rozpočtem rovným nebo vyšším částce 3 mil. Kč (včetně DPH) musí být před podáním žádosti o závěrečnou platbu auditované (výrok auditora je pak přikládán k žádosti o závěrečnou platbu). Náklady na audit jsou v tomto případě uznatelným výdajem v rámci rozpočtu projektu (zahrnují se do položky 5.3 rozpočtu projektu).

Bude MPSV kontrolovat výběrový proces u veřejné zakázky u daného projektu?
Ano, výběrový proces bude předmětem kontroly.

V případě, že budu mít problém s vyplněním žádosti, koho můžu kontaktovat?
V případě dotazů se může žadatel obrátit na kontaktní osobu uvedenou v příslušné výzvě. Nebo k tomuto účelu využít e-mailovou adresu: soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Musí být na projekt zřízen zvláštní bankovní účet?
Na projekt musí být zřízen zvláštní účet (popř. podúčet v rámci stávajícího účtu). Poplatky za zřízení a vedení účtu jsou pak uznatelným výdajem v rámci projektu.

FINANCE

Co lze všechno hradit?

Je možné hradit z rozpočtu projektu: telefonní hovory - pevná linka, mobil?
Ano, je možné hradit náklady na telefony pouze v té výši, která souvisí s realizací projektu. Pokud používá žadatel jeden telefon k více projektům, je nutné použít výpis telefonních hovorů a jednotlivé hovory k projektu označit. Doporučujeme pořídit si z projektu mobilní telefon a jednu SIM kartu používat pouze pro jeden projekt a v tomto případě nejsou nutné výpisy hovorů.

Je možné hradit z rozpočtu projektu: poštovné, fax?
Ano, lze.

Je možné hradit z rozpočtu projektu: odměny členům realizačního týmů?
Ano, v rámci osobních nákladů je uznatelným výdajem i odměna zaměstnance.

Je možné hradit z rozpočtu projektu stravenky zaměstnancům?
Ano, lze hradit.

Je možné hradit z rozpočtu projektu zákonné pojištění zaměstnanců?
Ano, v rámci kapitoly "osobní výdaje" jsou uznatelné i další výdaje na zaměstnance žadatele, které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů, např. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Je možné hradit z rozpočtu projektu zálohové faktury pro dodavatele?
Ne, žadatel platí až fakturu za vykonanou službu. Výjimku tvoří zálohové platby na dodávku elektrické energie, vody, plynu atd.

Je možné hradit z rozpočtu projektu výdaje na občerstvení na semináři?
Ano, výdaje na občerstvení při semináři a školení, které jsou pořádány v souladu s cíli projektu, jsou uznatelné (pozn. mohou být např. zahrnuty do nákladů na zajištění vzdělávacího kurzu/seminář).

Je možné hradit z rozpočtu projektu konzultace při přípravě projektu?
Ne, tyto výdaje nejsou uznatelné z časového hlediska, protože předcházejí podepsání "Rozhodnutí o dotaci" k projektu. Obecně platí, že za uznatelný výdaj je možné považovat ten výdaj, který vnikl v době trvání "Rozhodnutí o dotaci", a to počínaje dnem podpisu tohoto rozhodnutí.

Je možné zakoupit různé zařízení a vybavení, např. vybavit místnost židlemi, stoly, výpočetní technika apod.?
Ano, je to možné, pokud budou pro realizaci projektu nezbytné a budou v souladu s obsahovou stránkou projektu a jeho cíli (klíčovými aktivitami) a budou v projektu zdůvodněny.

Je uznatelným výdajem daň z příjmu?
Ne. Daň z příjmů není uznatelným výdajem. Stejně tak jiné daně a poplatky - silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací, správní poplatky.

Je možné hradit dovolenou pracovníka?
Ano, je to možné.

Jízdu vlastním autem? Jakým způsobem lze započíst náklady?
Ano, pokud zaměstnanec po dohodě se svým zaměstnavatelem použije při pracovní cestě vlastní osobní auto, jsou uznatelné výdaje na náhrady za použití auta a náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Výše cestovních náhrady je dána zákonem č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění.

Musí se zvlášť pronajmou kancelář na projekt?
Ne, nemusí. Můžete používat i stávající kancelář organizace.

Lze podpořit rekonstrukci domu?
Ne, uznatelnými výdaji nejsou investiční výdaje, ale pouze výdaje neinvestiční.

Zálohy

Jaká je metodika a celý mechanismus záloh?
Pro podpořené projekty je nastaven stejný princip financování projektů:

 1. zálohová platba
  Výše první zálohové platby po vydání Rozhodnutí je ve výši 25% z celkové částky schváleného rozpočtu projektu. O první zálohovou platbu není třeba zvlášť žádat pomocí žádosti o platbu.
 2. průběžné zálohové platby
  Příjemce dotace může podat průběžnou žádost o platbu poskytovateli dotace (odbor sociálních služeb MPSV):
  • Po vyčerpání 50% předchozí zálohové platby a 100% všech plateb předcházejících poslední platbě (věcná lhůta) nebo
  • 3 měsíce od předchozí zálohové platby (časová lhůta)

Výjimku z mechanismu financování tvoří projekty, jejichž celkové uznatelné náklady dosáhnou částky 10 mil. Kč a výše. Systém financování u těchto projektů se liší v tom, že první zálohová platba je ve výši 10% z celkové částky schváleného rozpočtu projektu.
Celková vyplacená částka v průběhu realizace projektu nesmí přesáhnout 90% celkové schválené částky projektu. Zbylých 10% celkové částky bude příjemci dotace vyplaceno po zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu.

Bude docházet k vyúčtování při každé záloze?
Při každé průběžné žádosti o platbu zasílá příjemce dotace vyúčtování již proplacených nákladů včetně kopií příslušných účetních dokladů.

Pokud bude problém s monitorovací zprávou, bude to mít vliv na vyplacení zálohy. Jaký bude v tomto případě další postup?
Pokud bude problém s monitorovací zprávou k projektu, bude příjemce dotace vyzván k nápravě nedostatků a v závažných případech může dojít k pozastavení plateb.

Skončení projektu

Jaké bude závěrečné vyúčtování projektu? Jakou dobu bude organizace bez finančních prostředků?
Závěrečné vyúčtování projektu bude příjemce dotace zpracovávat do měsíce po skončení realizace projektu. Po schválení závěrečného vyúčtování bude příjemci dotace vyplaceno zbylých 10% celkové částky rozpočtu projektu. Je nutné počítat s tím, že organizace bude asi 2 měsíce ke konci projektu bez zálohových plateb.

Je možné, aby město celý projekt financovalo ze svého a až při závěrečném vyúčtování obdrželo celkovou finanční částku? Pro město by to bylo jednodušší.
Ano, je možné se domluvit na individuálním způsobu financování projektu, který bude v souladu s pravidly ESF.

Změna nákladů + jejich prokázání projektu

Je možné měnit výši celkových nákladů?
Ne, celková výše schváleného rozpočtu je konečná a nelze ji dodatečně navyšovat.

Je možný přesun finančních prostředků v rámci kapitol/mezi kapitolami?
Ano, přesun v rámci kapitol i mezi kapitolami rozpočtu je možný v průběhu projektu. Pokud se bude jednat o změnu rozpočtu menší než 15%, je nutné pouze změnu oznámit poskytovateli dotace v rámci monitorovací zprávy. Pokud se jedná o změnu rozpočtu vyšší než 15%, podléhá tato změna schválení ze strany poskytovatele podpory (odbor sociálních služeb MPSV).

Je u vybavení nutné doložit původ zboží (u některých dotačních programů musí vybavení pocházet z členských států EU)?
Ne, není nutné prokazovat původ zboží, zboží nemusí pocházet z členských zemí EU.

Různé - finance

Stačí při sdílení prostor jedna nájemní smlouva?
Ano, stačí jedna nájemní smlouva, ale musí být stanovena kalkulace na výpočet podílu při sdílení prostor pro realizaci projektu.

Bude se limit 40 000,- Kč na stavební úpravu zvyšovat?
Ne, v současné době je limit nastaven na částku 40 000 Kč na jednu stavební úpravu, který je konečný.

Co se myslí stavební úpravou? I plošina?
Stavební úpravou se např. rozumí úprava pracovního místa nebo úprava, která usnadní přístup osobám zdravotně postiženým. Může to být i plošina.

Jaké je časové hledisko pro uznatelnost výdaje?
Obecně platí, že výdaj musí vzniknout v době trvání rozhodnutí o dotaci počínaje dnem podpisu rozhodnutí konečným uživatelem. Pro programovací období 2004 až 2006 platí, že uznatelnými výdaji jsou výdaje do 31.12.2008.

Do jaké kategorie rozpočtu patří nájem místností pro školení? Do položky 3.4.1. nebo do nákupu služeb?
Pokud si necháte zajistit seminář jako celek dodávkou služby, pak je to položka v kapitole 5. Pokud si budete seminář zajišťovat dodavatelsky pouze částečně, můžete si pronájem místností pro školení umístit do kapitoly 3.

V případě, že celý kurz zajišťuje jiný subjekt např. agentura (zajištění stravování, ubytování, školení, materiály... ), je třeba, aby to tato agentura rozepsala v rámci faktury jednotlivé položky zvlášť?
Ano.