Odborné orgány podpory výzkumu a vývoje MPSV

Vědecká rada MPSV

Vědecká rada MPSV (dále jen „Vědecká rada“) je poradním orgánem ministra(yně) práce a sociálních věcí pro podporu rozvoje resortního výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), včetně implementace nejnovějších vědeckých poznatků.

Vědecká rada je složena z vědeckých pracovníků působících v oblasti socioekonomického VaVaI, kteří jsou uznávanými autoritami ve vědecké a akademické obci, nebo jsou zástupci MPSV.

Vědecká rada zejména:

 • definuje priority resortního VaVaI v kontextu Národní politiky VaVaI, předkládá podněty pro zvyšování úrovně resortního VaVaI a zprostředkovává transfer nejnovějších vědeckých poznatků a postupů z národní a mezinárodní úrovně do resortu MPSV,
 • posuzuje, příp. navrhuje řešení otázek resortního VaVaI,
 • vydává stanoviska ke koncepčním a strategickým materiálům MPSV z oblasti VaVaI, k návrhu Plánu řešení výzkumných a nevýzkumných potřeb MPSV, výsledkům výzkumu apod.,
 • pravidelně, minimálně však jednou za dva roky, vyhodnocuje plnění Koncepce VaVaI MPSV, navrhuje případné změny.

Komise pro podporu výzkumu a vývoje MPSV

Komise pro podporu výzkumu a vývoje MPSV (dále jen „Komise VaV“) je řídicím orgánem podpory resortního VaVaI zřízená za účelem efektivnější spolupráce resortních výzkumných institucí s odbornými útvary MPSV a širší implementací výsledků resortního výzkumu do praxe.

Komise VaV je složena ze zástupců odborných útvarů MPSV na úrovni náměstka pro řízení sekce či jeho zástupce, zástupce Odboru kabinetu ministryně, statutárních zástupců resortem zřízených výzkumných institucí a vedoucího oddělení pro podporu výzkumu a vývoje.

Komise VaV spolupracuje s Vědeckou radou na definici priorit resortního výzkumu a vývoje, předkládá k posouzení aktuální otázky resortního VaVaI a projednává její doporučení.

Komise VaV zejména:

 • projednává misi, vize, cíle a aktivity resortní politiky VaVaI a zajišťuje propojení věcných agend MPSV s oblastí VaVaI,
 • definuje výzkumné oblasti MPSV, zajišťuje mezisekční spolupráci a koordinaci,
 • posuzuje a schvaluje návrhy výzkumných a nevýzkumných potřeb, schvaluje Plán řešení výzkumných a nevýzkumných potřeb MPSV,
 • zajišťuje hodnocení věcné způsobilosti výsledků výzkumu, kontrolu jejich implementace a praktických dopadů,
 • posuzuje výsledky oponentských řízení výzkumných aktivit realizovaných z prostředků veřejné podpory, a to především z hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivity,
 • vydává stanoviska k hodnocení resortem zřízených výzkumných institucí, návrhu státního rozpočtu na VaV, návrhu na poskytnutí institucionální podpory na rozvoj resortem zřízených výzkumných institucí apod.,
 • vyjadřuje se k obsazení a činnosti dozorčích rad resortem zřízených výzkumných institucí.

Seznam členů Komise VaV (88.88 kB)

Poslední aktualizace: 4. 4. 2023