Odborná komise pro rodinnou politiku 2015 – 2017

Odborná komise pro rodinnou politiku (dále jen „Komise“) je expertní skupinou pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí. Komise má za cíl zhodnotit současný stav rodin se závislými členy v České republice z hlediska jejich demografické, sociální a ekonomické situace a na základě analýz a dalších věcných podkladů navrhnout rámec pro rodinnou politiku v ČR a postupy pro prosazení relevantních opatření ve prospěch rodin. Podpora rodin je tématem, které patří mezi nejdůležitější celospolečenské priority. V průběhu životního cyklu rodiny se mění podmínky soužití a formy péče o její členy, čímž vznikají různé potřeby rodin. Cílem podpory rodin v České republice je vytvářet jim takové prostředí, v kterém mohou svobodně volit formy rodinného života a odpovědně naplňovat svá rozhodnutí týkající se rodinných hodnot, cílů, funkcí a péče o závislé členy.

Komise v souhrnu dílčích návrhů opatření podpoří vytvoření dlouhodobého a komplexního rámce rodinné politiky v ČR. Při vytváření návrhů opatření na podporu rodin v ČR bude hledat širokou podporu napříč politickým spektrem i u odborné veřejnosti tak, aby byla zajištěna kontinuita a dlouhodobost navrhovaných opatření, což jsou základní předpoklady jejich efektivního působení. Stálými členy Komise se proto stávají odborníci v oblasti demografie, sociologie a ekonomie, zástupci MPSV, dále pak odborníci z Českého statistického úřadu a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. K diskuzi o navrhovaných prorodinných opatřeních budou následně do Komise přizváni zástupci politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně ČR. V rámci činnosti Komise budou ustanoveny pracovní týmy ke konkrétním tematickým oblastem podpory rodiny, do kterých budou také podle potřeby a zájmu přizváni další členové.

Komise má za cíl vést otevřenou a konstruktivní debatu o optimálním směřování podpory rodin se závislými členy, zaměří se zejména na dvě hlavní cílové skupiny, a to na rodiny s dětmi a na rodiny se závislými seniory. Návrhy opatření budou analyzovány a věcně podloženy, současně by měly respektovat souvislosti hodnotových orientací rodin, pracovního systému, politiky rovných příležitostí a finanční udržitelnosti.