Oblastní kanceláře projektu

V rámci realizace projektu „Systémová podpora sociální práce v obcích“ zahájily na počátku února a března roku 2017 činnost tři oblastní kanceláře. Jejich hlavním úkolem je úzká spolupráce s obcemi zapojenými do projektu.

S ohledem na hlavní cíl projektu, identifikovat a následně pilotně ověřit metodickou roli ministerstva ve vztahu k výkonu sociální práce v přenesené působnosti obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, bylo v rámci samostatné výzvy vybráno celkem 15 obcí z celé České republiky. Za účelem vzájemného seznámení a umožnění intenzivní komunikace byla zahájena činnost ve třech oblastních kancelářích, od února v Praze a Olomouci a od března v Hradci Králové. V každé oblastní kanceláří bude působit dvoučlenný tým složený z metodika a právníka. Tento tým bude spolupracujícím obcím poskytovat metodickou podporu v souladu s plánovanými aktivitami projektu. Spolupráce se vztahuje na zmíněných 15 obcí, které realizují své projekty v oblasti výkonu sociální práce v přenesené působnosti. Jedná se o tyto obce:

 • Hradec Králové, Jilemnice, Chrudim, Kolín, Havlíčkův Brod
  (oblastní kancelář Hradec Králové);
 • Litvínov, Most, Lovosice, Kladno, Písek
  (oblastní kancelář Praha);
 • Hodonín, Holešov, Moravský Beroun, Valašské Meziříčí, Bučovice
  (oblastní kancelář Olomouc).

Jaká je náplň práce metodika oblastní kanceláře?

Metodik poskytuje metodickou podporu při realizaci věcné části projektů obcí a předává informace z národní úrovně. Shromažďuje informace o vzdělávacích plánech a supervizi sociálních pracovníků. Podílí se na vyhodnocování poptávky klienta, případové a terénní sociální práce. Dále sbírá data pro účely identifikace limitů praxe sociální práce v obcích a tvorbu metodických doporučení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podílí se na tvorbě publikací projektu, především příručky Praxe sociální práce v obci a Zpravodaje sociální práce, Podkladu pro stanovení minimálního standardu činností sociální práce v obci a Modelového návrhu typových pozic sociálních pracovníků obcí.

Metodik také zajišťuje pravidelná metodická setkání obcí (cca jednou za měsíc), spolupracuje s právníkem a s projektovým týmem na národní úrovni. V průběhu jara 2017 bude stanoven jeden den v týdnu, kdy bude poskytovat metodické konzultace sociálním pracovníkům z oblasti veřejné správy, včetně obcí, se kterými není přímo navázána spolupráce, popřípadě z dalších institucí, jako jsou krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a Úřad práce ČR, přičemž problémy jimi řešené musí odpovídat cílům a výstupům projektu, a dále musí souhlasit se zpracováním osobních údajů a podkladů k využití při realizaci a vyhodnocení projektu.

Jaká je náplň práce právníka oblastní kanceláře?

Právník společně s metodikem podporuje sociální pracovníky a poskytuje jim odbornou sociálně-právní podporu pro případovou a terénní práci, a to formou konzultací (telefonicky, e-mailem, osobně). V průběhu jara 2017 bude stanoven jeden den v týdnu, kdy budou mít možnost využít sociálně-právní poradenství právníka všichni sociální pracovníci z oblasti veřejné správy, přičemž problémy jimi řešené musí odpovídat cílům a výstupům projektu, a dále musí souhlasit se zpracováním osobních údajů a podkladů k využití při realizaci a vyhodnocení projektu. Dalšími aktivitami právníka je zpracovávat podněty sociálních pracovníků z mikropraxe, identifikovat limity sociální práce v obcích a následně zpracovávat právní analýzy, rešerše vedoucí k řešení těchto limitů, případně definovat další legislativní příležitosti a možnosti. Tyto podklady a případná doporučení budou součástí výstupních publikací projektu.

V současnosti probíhá nábor pracovníků s vysokoškolským právním vzděláním do kanceláří v Hradci Králové a v Olomouci.

Realizované a plánované aktivity projektu

 • Společné setkání pracovníků obcí proběhlo již v lednu 2017. Toto setkání mělo informativní charakter. V jeho rámci byl podrobně představen projekt zapojeným obcím a zahájena spolupráce.
 • V průběhu března a dubna 2017 jsou naplánovány osobní návštěvy metodiků a právníků společně s dalšími členy projektového týmu v jednotlivých spolupracujících obcích se záměrem osobního seznámení a nastavení další spolupráce v rámci projektu.
 • V dubnu 2017 proběhnou v oblastních kancelářích první porady se sociálními pracovníky obcí zapojených do projektu.
 • V červnu 2017 proběhne v Praze první workshop projektu na téma „Spolupráce sociálních pracovníků v obci a Úřadu práce ČR“.

Pravidelná metodická setkání

Oblastní kanceláře budou realizovat pravidelná (cca měsíční) metodická setkání. Metodických setkání se budou účastnit sociální pracovníci z obcí, které realizují své projekty v oblasti výkonu sociální práce v přenesené působnosti, zástupci národní úrovně projektu - ministerstva a další přizvaní aktéři systému. Cílem těchto setkání bude předávání aktuálních informací o průběhu odborných aktivit projektů, konzultování věcných otázek, výměna dobré praxe, prohlubování spolupráce mezi oblastními kancelářemi a obcemi k plnění cílů projektu. V případě zájmu o bližší informace k metodickým setkáním kontaktujte metodičku oblastní kanceláře, viz kontakty.