Obec přátelská rodině roku 2014

DATUM UKONČENÍ PŘIJÍMANÍ ŽÁDOSTÍ O ZMĚNÁCH V PROJEKTU, KONEČNÉ DATUM PRO PODÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Vážení příjemci dotace,
rádi bychom Vás informovali o datu ukončení přijímání žádostí o změnách v rozpočtu soutěže „Obec přátelská rodině roku 2014“. Konečné datum pro příjem žádostí je stanoveno na 15. 12. 2015 včetně (rozhodující je datum uvedené na razítku pošty).

Upozorňujeme, že 15. 12. je závazný konečný termín pro přijímání žádostí o změnu.

Dále upozorňujeme, že v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. předloží příjemce dotace do 5. 2. 2015 příslušnému kraji nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla vyplacena dotace, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb. K podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace. Ve stejném termínu předloží příjemce dotace MPSV Souhrnnou zprávu o realizaci projektu.

Výsledky soutěže „Obec přátelská rodině roku 2014“

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině roku 2014“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec nestala vítěznou ve své kategorii, obdrží písemné vyrozumění.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace (vítězná obec/město) je povinen vyplnit formulář Specifikace dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2015 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu kristyna.valova@mpsv.cz nebo soutěž@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.