Obec přátelská rodině a seniorům 2023

Souhrnná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Souhrnná zpráva o realizaci projektu na podporu rodiny/seniorů vítězné obce v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2023 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2024 (rozhodující je datum razítka pošty nebo datum dodání do datové schránky).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na účet kraje nebo hlavního města Prahy (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

ZMĚNY UPRAVENÉHO ROZOČTU

Oceněné obce, které dle bodu 6.6. metodiky soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2023 (Změny upraveného rozpočtu) přesouvat více jak:

  • 30 % poskytnuté finanční částky dotace v rámci konečného vyúčtování rozpočtu nebo
  • budou zařazovat novou aktivitu nebo měnit částky v položce 2.2 Vybavení,

jsou povinni podat datovou schránkou a současně e-mailem na soutez@mpsv.cz žádost o změnu rozpočtu. Vzor žádosti o změnu rozpočtu naleznete níže.

V případě nejasností můžete předem kontaktovat pracovníky oddělení metodické podpory.

Konečné datum pro přijetí žádostí o změnu rozpočtu je stanoven do 30. 11. 2023.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2023“

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ a formulář „Upravený rozpočet OPRS 2023“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží vyrozumění formou e-mailové zprávy.

Bodová hranice pro přiznání dotace byla stanovena dotační komisí a schválena vrchní ředitelkou sekce na 85 bodů.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace:

Příjemce dotace je povinen do 11. června 2023 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2023.

Vyplněný formulář je nutné poslat v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a současně v listinné podobě (s razítkem a podpisem starosty/ky/primátora/ky) datovou schránkou.

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce pořádají v pondělí 13. února 2023 od 9:30 do 12 hodin Seminář k soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“.

Tématem semináře bude nová metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům pro rok 2023.

Seminář proběhne online formou. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu soutez@mpsv.cz do pátku 10. února 2023.

30. ledna 2023

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“

Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 24. ledna 2023 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2023 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2023 naleznete pod tímto textem.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 10. března 2023. TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ SE PRODLUŽUJE DO PONDĚLÍ 20. BŘEZNA 2023.

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů dle aktuálního znění.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

K rukám: odbor 26
Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2023 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Oddělení financování sociálních služeb sociální práce a SPOD bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)

Oddělení metodické podpory (soutez@mpsv.cz)

Uveřejněno 24.1.2023

Poslední aktualizace: 4. 1. 2024