Obec přátelská rodině a seniorům 2022

Souhrnná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Souhrnná zpráva o realizaci projektu na podporu rodiny/seniorů vítězné obce v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2022 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 15. února 2023 (rozhodující je přitom datum razítka pošty nebo datum dodání do datové schránky).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na účet kraje nebo hlavního města Prahy (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

ZMĚNY UPRAVENÉHO ROZOČTU

Oceněné obce, které dle bodu 6.6. metodiky soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2022 (Změny upraveného rozpočtu) přesouvat více jak:

  • 30 % poskytnuté finanční částky dotace v rámci konečného vyúčtování rozpočtu nebo
  • budou zařazovat novou aktivitu nebo měnit částky v položce 2.2 Vybavení,

jsou povinni podat datovou schránkou a současně e-mailem na soutez@mpsv.cz žádost o změnu rozpočtu. Vzor žádosti o změnu rozpočtu naleznete níže.

V případě nejasností můžete předem kontaktovat pracovníky oddělení metodické podpory.

Konečné datum pro přijetí žádostí o změnu rozpočtu je stanoven do 30. 11. 2022.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2022“

Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto zveřejňuje výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“ a formulář „Upravený rozpočet OPR a OPS 2022“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží vyrozumění formou e-mailové zprávy.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace:

Příjemce dotace je povinen do 8. června 2022 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2022.

Vyplněný formulář je nutné poslat v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a současně v listinné podobě (s razítkem a podpisem starosty/ky/primátora/ky) datovou schránkou.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje ke dni 10. února 2022 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2022 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2022 naleznete pod tímto textem.

Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace (přihlášky) je možné zasílat do 31. března 2022.

Termín pro podávání žádostí je prodloužen do pondělí 11. dubna 2022.

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:
K rukám: odbor 25
Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2022 – název obce.

Současně je žadatel povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti prostřednictvím e-mailu na adresu soutez@mpsv.cz.

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Mgr. Dominika Horáková, DiS. (dominika.horakova@mpsv.cz)
Oddělení metodické podpory (soutez@mpsv.cz)

Online Seminář k dotačnímu programu „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí pořádají dne 8. března 2022 od 9,00 – 11,30 hodin Seminář k soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022“ věnovaný Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2022 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2022.

Seminář proběhne online formou. Přihlášení je možné prostřednictvím e-mailu soutez@mpsv.cz do 3. 3. 2022.

Materiály k soutěži budou zveřejněny nejpozději v den konání semináře.

Termín pro přihlášení se na seminář se prodlužuje do pondělí 7. března do 12:00.

Poslední aktualizace: 15. 11. 2022