Obec přátelská rodině a seniorům 2019

Souhrnná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Souhrnná zpráva o realizaci projektu na podporu rodiny/seniorů vítězné obce v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2019 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2020 (rozhodující je přitom datum razítka pošty).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

18. 6. 2019

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2019“

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“ a formulář „Upravený rozpočet OPR a OPS 2019“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží písemné vyrozumění.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace:

Příjemce dotace je povinen do 2. července 2019 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2019.

Vyplněný formulář je nutné poslat v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a současně v listinné podobě (s razítkem a podpisem starosty/ky/primátora/ky) datovou schránkou nebo poštou adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha, oddělení metodické podpory.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI
„OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2019“

Vážení,
rádi bychom Vás tímto informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 21. 4. 2019 včetně (rozhodující je datum na razítku pošty/datum v datové schránce).

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.
Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2019 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2019 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“ naleznete v levé části této stránky.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 14. 4. 2019 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů datovou schránkou nebo v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na datovém médiu na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Mgr. Bc. Jana Oltová  (jana.oltova@mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 15. 9. 2020