Obec přátelská rodině a seniorům 2018

Souhrnná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Souhrnná zpráva o realizaci projektu na podporu rodiny/seniorů vítězné obce v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2018 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2018 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 5. února 2019 (rozhodující je přitom datum razítka pošty).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

  • Souhrnná zpráva o realizaci projektu
  • finanční vypořádání dotací (Příloha č. 7A k vyhlášce č. 367/2015 Sb.)

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018“

V levé části této stránky jsou uveřejněny výsledky soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ a formulář „Upravený rozpočet OPR a OPS 2018“.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace obdrží jen ty obce/města/městské části, kterým byla dotace přiznána. V případě, že se obec/město/městská část nestala podpořenou ve své kategorii, obdrží písemné vyrozumění.

Sdělení pro budoucí příjemce dotace: Příjemce dotace je povinen do 28. 8. 2018 vyplnit formulář Upravený rozpočet o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných/proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2018 a odeslat tento formulář v elektronické podobě na emailovou adresu soutez@mpsv.cz a rovněž zaslat vyplněný formulář s razítkem a podpisem starosty/ky nebo primátora/ky v listinné podobě na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V SOUTĚŽI „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM 2018“ DO 29. 6. 2018

Vážení,
rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“. Termín pro podávání žádostí byl stanoven do 29. 6. 2018 včetně (rozhodující je datum na razítku pošty)/datum v datové schránce.

Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“.

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2018 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2018 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ a II. dotační oblast „Obec přátelská seniorům“ v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ naleznete v levé části této stránky.

Přihlášky do dotačního řízení bude možné zasílat do 22. 6. 2018 (rozhodující je datum na razítku pošty).

Žadatele bychom rádi upozornili na nutnost dodržení platné Metodiky a postupů.

Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci bude probíhat stejně jako v minulých letech, a to zasláním všech potřebných dokumentů v listinné podobě společně s přiloženými dokumenty i na CD na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí (adresa: MPSV ČR, Na Poříčním Právu 1/376, 128 01 Praha 2).

Oddělení Metodické podpory bude žadatelům plně k dispozici pro telefonické konzultace, osobní konzultace po předchozí domluvě a rovněž emailové konzultace.

Kontakty na pracovníky:

Ing. Lucie Vimpelová (lucie.vimpelova@mpsv.cz)
Ing. Michal Špaček (michal.spacek@mpsv.cz)
Mgr. Kamila Krejcárková (kamila.krejcarkova@mpsv.cz)

Poslední aktualizace: 17. 9. 2019