Nejdůležitější používané předpisy

podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené zákony jsou k nahlédnutí prostřednictvím Informačního kiosku, který je umístěn v hlavní budově ministerstva (Na Poříčním právu 1/376, Praha 2) nebo v informační kanceláři v úředních hodinách.

Předpisy, které upravují postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

 1. Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 2. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 6. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 7. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 8. Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 9. Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 10. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 11. Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.
 12. Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 13. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) ve znění pozdějších předpisů
 14. Zákon č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Poslední aktualizace: 8. 8. 2022