Nejčastější otázky a odpovědi k povolení zprostředkování zaměstnání agenturami práce a novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“)

1. JE žadatel o POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ PODLE § 14 ODST. 1 PÍSM. A) A C) ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI POVINEN POSKYTNOUT KAUCI?

Ne. Povinnost poskytnutí kauce se vztahuje pouze na osoby, které žádají o vydání povolením ke zprostředkování zaměstnání pro formu podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

2. Jak se DRŽITELe POVOLENÍ K TZV. AGENTURNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ dotýká změna výše KAUCE?

Na základě novely zákona o zaměstnanosti vzniká agenturám práce, které disponují platným povolením ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, povinnost doplatit kauci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti. Marným uplynutím stanovené lhůty, tj. neposkytnutím částky na zvláštní účet Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) do dne 1. 4. 2024, předmětné povolení ke zprostředkování zaměstnání ze zákona zaniká.

3. MOHU IHNED POŽÁDAT O NOVÉ POVOLENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE DOŠLO K ZÁNIKU PŘEDCHOZÍHO POVOLENÍ ZE ZÁKONA PRO nedoplacení KAUCE?

Ano, zákon o zaměstnanosti se zánikem povolení ze shora uvedeného důvodu nespojuje žádnou následnou lhůtu, ve které by nebylo možné podat novou žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu dle § 14 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

4. PODAL JSEM ŽÁDOST O POVOLENÍ K AGENTURNÍMU ZAMĚSTNÁVÁNÍ PŘED 1. 1. 2024, JAKOU KAUCI MUSÍM POSKYTNOUT?

Podle přechodných ustanovení novely zákona o zaměstnanosti na osobu, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podala žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání, o níž nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje povinnost poskytnout kauci ve výši 1 000 000 Kč.

5. CO JE TO PŘEPLATEK A KDY JE KAUCE VRATNÁ?

Pro správu placení a tedy i vrácení kauce se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Poskytnutá kauce je bezúročně uložena na zvláštním účtu ministerstva po celou dobu platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Zánikem povolení ke zprostředkování zaměstnání se kauce stává přeplatkem ve smyslu daňového řádu. Před vrácením kauce se na tento přeplatek aplikuje tzv. test vratitelnosti, kdy se přeplatek převede nejprve na úhradu případných nedoplatků agentury práce u ministerstva a následně u jiného správce daně, resp. správního orgánu, který o to požádá. Neexistuje-li žádný takový nedoplatek, stává se kauce vratitelným přeplatkem, který je agentuře práce vrácen převodem na účet do 60 dnů ode dne zániku povolení.

6. JAKÝM ZPŮSOBEM SE KAUCE POSKYTUJE?

Kauci poskytují fyzické nebo právnické osoby (žadatelé) v průběhu správního řízení o vydání povolení v příslušné formě zprostředkování zaměstnání, a to na výzvu ministerstva připsáním částky 1 000 000,- Kč na zvláštní účet č. 16010-2229001/0710. Tuto částku je nutno poslat jednorázově a v celkové výši! Právnická nebo fyzická osoba žádající o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti bude k poskytnutí kauce písemně vyzvána po splnění všech stanovených podmínek pro vydání povolení.

Agentury práce, kterým bylo přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti, tj. před 1. 1. 2024, vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, doplatí kauci do výše 1 000 000 Kč v zákonem stanovené lhůtě na shora uvedený účet ministerstva, přičemž jako variabilní symbol uvedou identifikační číslo (IČ), v případě právnických osob, nebo rodné číslo, v případě fyzických osob.

7. VYKONÁVAL JSEM FUNKCI ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE PRO ÚČELY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ U PRÁVNICKÉ OSOBY OD 1. 1. 2020 DO 30. 10. 2022, KTERÉ BYLO V ROCE 2022 ODEJMUTO POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ z moci úřední. ZE SVÉ FUNKCE JSEM ODSTOUPIL JIŽ V PRŮBĚHU SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VEDENÉHO Z MOCI ÚŘEDNÍ O ODEJMUTÍ PŘÍSLUŠNÉHO POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ, TEDY JEŠTĚ PŘED JEHO ODEJMUTÍM. MOHU FUNKCI ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE VYKONÁVAT PRO JINOU PRÁVNICKOU OSOBU?

Podle § 60 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je jednou z podmínek pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání skutečnost, že žádající fyzická osoba nebo odpovědný zástupce v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až e) nebo g) nebo podle § 63 odst. 3 nebo 4 zákona o zaměstnanosti, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení. Pokud tedy v období od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022 nastala nebo trvala skutečnost, na jejímž základě je povolení ke zprostředkování zaměstnání odejímáno, pak můžete funkci odpovědného zástupce opět vykonávat až po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

8. MUSÍ BÝT ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCEM ŽÁDAJÍCÍ PRÁVNICKÉ OSOBY?

Podle zákona o zaměstnanosti, konkrétně § 60 odst. 10, lze funkci odpovědného zástupce vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Tato podmínka se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby.

Právnická osoba je nově povinna k žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání připojit doklad o vzniku pracovního poměru s odpovědným zástupcem, nejde-li o člena statutárního orgánu, pokud takový pracovní poměr vznikne nejpozději ke dni právní moci rozhodnutí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.

9. CO ZNAMENÁ BEZDLUŽNOST PRO ÚČELY AGENTURY PRÁCE?

Za bezdlužnou se pro účely zprostředkování zaměstnání agenturami práce považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,

  • u orgánů Finanční správy České republiky,
  • u orgánů Celní správy České republiky,
  • na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  •  na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10. JAK MOHU PROKÁZAT BEZDLUŽNOST?

Bezdlužnost se prokazuje potvrzeními orgánů Finanční správy České republiky, orgánů Celní správy České republiky, okresní správy sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny. Jednotlivé instituce požádejte o vydání potvrzení o bezdlužnosti, toto potvrzení následně předložte ministerstvu. Některé z institucí umožňují požádat o potvrzení o bezdlužnosti online.

Upozorňujeme, že je nutné doplnit potvrzení od všech 7 zdravotních pojišťoven.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých institucí (upozornění: vždy si ověřte, zda je formulář žádosti aktuální!) 

 

11. V ROCE 2022 JSEM BYL ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI, KTERÉ BYLA ULOŽENA POKUTA ZA UMOŽNĚNÍ VÝKONU NELEGÁLNÍ PRÁCE. jE UVEDENÁ SKUTEČNOST PŘEKÁŽKOU ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ JINÝM SUBJEKTEM, VE KTERÉM BUDU PŮSOBIT?

Podle § 60 odst. 13 zákona o zaměstnanosti podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je, že žádající osobě, odpovědnému zástupci žádající právnické osoby, osobě, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupci právnické osoby v tomto statutárním orgánu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Podmínka platí také pro odpovědného zástupce, osobu, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupcem právnické osoby v tomto statutárním orgánu, jestliže byli odpovědným zástupcem, členem statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby ve statutárním orgánu u jiné právnické osoby v době, kdy byl touto právnickou osobou spáchán takový přestupek.

12. JAKÁ JE DOBA PLATNOSTI POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ?

Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let, vyjma opakovaného povolení, které se vydává na dobu neurčitou.

13. CO JE TO OPAKOVANÉ POVOLENÍ?

V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného pro tuto formu zprostředkování zaměstnání, se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované. Jednou z podmínek však je, aby předchozí povolení ke zprostředkování zaměstnání nezaniklo z důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) před vydáním tohoto opakovaného povolení.

14. MOHU V PRŮBĚHU SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚNIT OBSAH ŽÁDOSTI, NAPŘ. OSOBU ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE?

Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání uvést

 

a) identifikační údaje právnické osoby,

b) předmět podnikání,

c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,

d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání žádáno,

e) identifikační údaje odpovědného zástupce.

 

Podle § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může žadatel zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět, do vydání rozhodnutí správního orgánu. Ostatní změny lze provést pouze se souhlasem správního orgánu. Požádat o povolení změny obsahu podání účastník může pouze do vydání rozhodnutí.

15. Upravuje NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI NĚJAKÉ DŮVODY PRO ODEJMUTÍ POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ?

Novela zákona o zaměstnanosti upravuje znění § 63 odst. 2 písm. c) a § 63 odst. 3. Podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti, ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže právnická osoba nebo fyzická osoba

1. zprostředkovává zaměstnání v rozporu s povolením ke zprostředkování zaměstnání,

2. umožní výkon nelegální práce,

3. zastřeně zprostředkuje zaměstnání nebo zastřené zprostředkování zaměstnání umožní,

4. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona, nebo

5. opakovaně neposkytne orgánům inspekce práce součinnost při kontrole.

Podle § 63 odst. 3 zákona o zaměstnanosti ministerstvo může rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmout, jestliže osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s dobrými mravy nebo poruší jinou povinnost podle tohoto zákona nebo povinnost podle § 307b, 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 nebo 6.

Novela zákona o zaměstnanosti dále upravuje znění § 63 odst. 5, které stanoví, že o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání zahájeného na žádost osoby, jíž bylo povolení vydáno, nelze rozhodnout dříve, než bude dokončeno řízení o odejmutí povolení z moci úřední.

16. DOCHÁZÍ Ke ZMĚNÁM NA ÚSEKU AGENTURNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ VZTAHUJÍCÍch SE K UŽIVATELI?

V oblasti agenturního zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a až § 309 zákoníku práce, dochází k úpravě práv a povinností.

Podle novelizovaného znění § 308 odst. 1 písm. g) zákoníku práce dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, jednostranným písemným prohlášením zaměstnance nebo uživatele; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele.

V § 309 odst. 3 zákoníku práce se upravují podmínky skončení dočasného přidělení. Podle tohoto ustanovení dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem skončením základního pracovněprávního vztahu, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Jednostranné prohlášení uživatele musí být doručeno též zaměstnanci, přičemž dočasné přidělení skončí nejdříve 14. den po doručení tohoto prohlášení.

 

17. JAKÁ EXISTUJÍ OMEZENÍ PRO DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ CIZINCŮ?

Při přidělování cizinců je třeba nadále zohledňovat nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

18. JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU OHLÁSIT ZMĚNU U PLATNÉHO POVOLENÍ KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ?

V případě změny odpovědného zástupce je možno použít formulář „Oznámení změny odpovědného zástupce“, který je k dispozici na stránkách MPSV Oznámení změny odpovědného zástupce (mpsv.cz). V tomto případě je nutné doložit všechny požadované doklady k osobě nového odpovědného zástupce, podobně jako je tomu u žádostí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Pokud dochází u agentury práce ke změně sídla, názvu, bydliště odpovědného zástupce, pak v takovém případě stačí průvodním dopisem oznámit předmětnou změnu. Doporučuje se současně, aby agentura práce, v případě změny sídla, rovněž oznámila, zdali s touto změnou nebyla provedena také změna pracoviště (míněno pracoviště, kde je provozován výkon činnosti agentury práce).

Poslední aktualizace: 6. 2. 2024