Národní soustava povolání

Cílem této sekce je poskytnout základní informace o Národní soustavě povolání.

Národní soustava povolání (NSP) je veřejně dostupný a soustavně aktualizovaný registr povolání vyskytujících se na českém trhu práce. NSP vzniká v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje informace o povoláních uplatnitelných na trhu práce a požadovaných kompetencích. Slouží pro podnikovou praxi, při poradenských službách a při ovlivňování trhu práce.

Základním prvkem struktury NSP je povolání. Povoláním je podle § 5 písmeno f) zákona o zaměstnanosti standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.

Přínos Národní soustavy povolání:
  • efektivní rozvoj lidských zdrojů v České republice
  • systémový přístup ke komunikaci v oblasti lidských zdrojů
  • aktivní ovlivňování vazeb mezi světem práce a vzdělavatelskou sférou prostřednictvím důraznějšího a širšího zapojení všech klíčových hráčů
  • efektivní a flexibilní systém mapování potřeb trhu práce
  • využití při mezinárodním srovnávání
  • studentům zprostředkovává informace o povoláních, která mohou vykonávat po ukončení své školy
  • zájemcům o zaměstnání poskytuje informace, která povolání mohou vykonávat, třeba i mimo dosavadní obor působení
  • zaměstnavatelům a personalistům pomáhá s tvorbou popisů pracovní pozice nebo tvorbou inzerce, se zařazováním prací do tarifních stupňů a nebo povolání do klasifikace dle CZ-ISCO

Tvorba a aktualizace NSP je zajišťovaná prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro více informací o NSP klikněte zde