Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

Cílem tohoto dokumentu je podpořit rozvoj společnosti pro lidi všech věkových skupin tak, aby lidé mohli stárnout důstojně, v bezpečí a mohli se i nadále podílet na životě společnosti jako plnoprávní občané.

Je třeba překonat a změnit dosavadní stereotypní pohledy na stárnutí a stáří, překonat předsudky o životě, postavení a významu seniorů ve společnosti. Změna postojů jednotlivců i společnosti ke stárnutí a seniorům se musí stát základem pro přístup k naplňování celospolečenského programu přípravy na stárnutí. Nezastupitelnou roli v úspěšném prosazování programu přípravy na stárnutí a přijetí myšlenky "vytvoření společnosti pro všechny generace" musí sehrát i soustavná a dlouhodobá medializace, publicita a propagace programu a jeho cílů, stejně jako veřejná kontrola jeho naplňování.

Stárnutí společnosti je třeba pojmout jako příležitost, které má být využito všemi generacemi. Národní program přípravy na stárnutí se proto obrací na celou společnost : mladou generaci, střední generace a samotné seniory.

Návrh Národního programu přípravy na stárnutí vychází z " Mezinárodního akčního plánu pro problematiku stárnutí" (Vídeň 1982), "Zásad OSN pro seniory" (1991) a je v souladu se závěry a II.světového shromáždění OSN o stárnutí v Madridu (8.-12.4. 2002) a přijatého " Mezinárodního plánu stárnutí 2002".

A. Mladá generace.

Je žádoucí, aby mladá generace přijala pozitivní přístup ke stáří a starším lidem. Duchovní, kulturní, sociální a ekonomický přínos starší generace je pro společnost cenný a měl by být takto chápán celou společností, tj. i mladou generací. Integrální součástí programu musí být příprava mladé generace na pozdější životní etapy, zahrnující všechny aspekty tohoto procesu a podpora mladé generace v pozitivním, aktivním a orientovaném přístupu ke stáří.

Přítomnost starších lidí v rodině, v sousedství a ve všech formách společenského života je stále nenahraditelnou lekcí humanity. Ohled na starší členy společnosti a péče o ně jsou jedny z mála stálých hodnot v lidské kultuře kdekoliv na světě. Je potřebné, aby mladá generace přijala princip nediskriminace a solidarity a uznala, že starší lidé přinášejí do života společnosti nezastupitelné kvality, že starší generace není ohrožením národního životního standardu, ale naopak se na jeho tvorbě může významně podílet.

B. Střední generace.

Střední generace jako nejpočetnější a ekonomicky aktivní část společnosti odpovídá ve společnosti za prosazování a uskutečnění rámce politiky stárnutí, přípravy na stárnutí, vytváření opatření ve prospěch seniorů a zároveň je zodpovědná i za svou vlastní přípravu na stárnutí a stáří.

Rozhodující je zajištění rovných práv a příležitostí pro individuální rozvoj všech věkových kategorií bez rozdílu pohlaví a rasy a ve všech sférách života a posílení postavení starších osob a seniorů a významu procesu stárnutí. Vytvoření potřebných iniciativ a prosazování celospolečenských opatření pro realizaci přípravy na stárnutí přispěje k rozvoji společnosti pro všechny generace. Nedílnou součástí tohoto procesu je i oblast výzkumu v oblasti rodiny, stárnutí a seniorů, monitorování kvality života, názorů a potřeb stárnoucí populace a seniorů, stavu dodržování lidských práv a odstranění případné diskriminace jako nezbytného podkladu pro kvalifikovaný přístup.

K tomu přistupuje zodpovědný a dlouhodobý přístup jednotlivců v oblasti vlastní přípravy na stárnutí.

C. Seniorská generace.

Ke změně společenského klimatu a přijetí starší generace jako plnoprávné složky společnosti je třeba především aktivního přístupu samotných seniorů ke stárnutí a stáří. Svými aktivitami a postoji by měli také senioři přispívat ke změně vnímání stárnutí a stáří ve společnosti.

Přitom je potřebné poskytnout seniorům dostatečný prostor a podmínky k aktivní účasti na životě společnosti a jejím rozvoji. Zároveň se však senioři musí sami naučit využívat všech možností, které jim společnost nabízí k posílení vlastního postavení, k dosažení bezpečného stárnutí a k plnému a rovnoprávnému zapojení. K vytvoření osobního pocitu pohody a k posílení pozitivních postojů společnosti ke stáří a starším lidem je nezbytná účast seniorů na sociálních, ekonomických, kulturních a dobrovolných aktivitách, jejich odpovědný přístup k vlastnímu životu a zájem o rozvoj společnosti.

I. Etické principy.

K hlavním etickým principům patří respekt k jedinečnosti člověka při současném uznání vzájemné rovnosti lidí, respekt k důstojnosti osobnosti seniora, respekt k jeho nezávislosti, právu na sebeurčení, k právu na soukromí a vlastní volbu. Je důležité podporovat, posilovat a chránit rodinu jako základní článek společnosti, v níž se přirozeně realizuje mezigenerační solidarita, úcta a respekt ke starším lidem.

Cíle:

Vytvořit podmínky pro rovnoprávný a aktivní život seniorů, odstraňovat příčiny nepřípustného omezování základních práv a svobod z důvodu věku a sociálního postavení, potírat diskriminaci a sociální vyloučení seniorů, posilovat mezigenerační solidaritu, soběstačnost, uznat přínos seniorů rodině a společnosti, podporovat postoje porozumění, tolerance a solidarity.

Opatření:
 1. Zásadně dbát ustanovení § 1 zákoníku práce a ustanovení § 1 zákona č.1/1991 Sb., tj. zákazu jakékoliv diskriminace z důvodu spočívajících v zákonem vymezených diskriminačních znacích, a to i z důvodů věku, které plně odpovídají čl. 3 Listiny základních práv a svobod, Úmluvě č. 111 MOP, o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání, směrnice Rady 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, směrnice ES č. 76/207/EHS, ES č. 75/117/EHS a 2000/43/ES. Zásadu rovného zacházení je nutné uplatňovat na pracovněprávní vztahy od jejich vzniku až po jejich skončení a v souvislosti s § 28 zákonníku práce i na předsmluvní jednání o vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu.
 2. Při přípravě právních předpisů dbát na zařazení institutů k prevenci a odstranění případného znevýhodňování z důvodu věku.
 3. Provést revizi platných předpisů z hlediska případného znevýhodnění z důvodu věku a navrhovat opatření k odstranění disproporcí.
 4. Provádět kontroly dodržování pracovněprávních předpisů z hlediska dodržování zákazu diskriminace z důvodu věku.
 5. Podřizovat koncepční, rozhodovací a vyhodnocovací procesy hledisku nediskriminace z důvodu věku.
 6. Vyhledávat a odstraňovat příčiny nepřípustného omezování základních práv a svobod z důvodu věku a podporovat opatření k ochraně práv a zájmů seniorů.

  Zodpovídá - body 1-6:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí
 7. Zvyšovat úroveň právního vědomí v oblasti rovného zacházení z důvodu věku a etických přístupů. Využívat poznatky z oblasti lidských práv k odstraňování případného znevýhodňování a sociálního vyloučení.
  Podporovat vznik a rozšiřování právních , psychologických, sociálních , zdravotních a jiných odborných materiálů, které bojují proti diskriminaci, sociálnímu vyloučení z důvodu věku, proti nepřípustnému omezování práv a svobod seniorů.
 8. Podporovat výzkum a projekty zaměřené na oblast diskriminace z důvodu věku ve všech oblastech života a výzkum a monitorování takových jevů, jako je zneužívání, týrání, omezování seniorů včetně domácího násilí.

  Rozšířit dimenzi výzkumu procesu stárnutí a stáří, postavení a potřeb seniorů, se zřetelem na rozdíly mezi muži a ženami, aplikací metody genderového mainstreamingu.

  Zodpovídá - body 7-8:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 9. Při výchově mladé generace zdůrazňovat pohled na stárnutí a stáří jako na přirozený proces, který se týká všech věkových skupin, jako na symbol zkušenosti, zdůrazňovat nezastupitelnou roli starších lidí v rodině, v sousedství a ve všech formách společenského života. Podporovat význam mezigenerační solidarity a mezigeneračních vazeb jako hlavního předpokladu k posílení soudržnosti společnosti a vytvoření společnosti pro všechny generace, podporovat nediskriminující postoje, a to ve všech sférách života mladé generace a ve všech prostředích.
 10. Integrovat do vzdělávacích programů na všech stupních formálního školského systému informace o stárnutí a přípravě na stáří, koncipovat vzdělávací programy s cílem pozitivně ovlivňovat stereotypní přístup ke stárnutí a starším lidem.

  Zodpovídá - body 9 -10:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 11. Usilovat o to, aby masmédia, výchovné instituce, nevládní organizace, vládní instituce zařazovaly do svých programů témata podporující překonávání negativních stereotypních představ o starších lidech a naopak zdůrazňovat a podporovat v myšlení a postojích mladé generace pozitivní pohledy na stáří.
 12. Vyvíjet vzdělávací programy představující starší lidi jako zdroje a nositele znalostí, kulturních a duchovních hodnot, představovat seniory, kteří svým aktivním přístupem k životu vyvracejí vžité představy o neužitečném stáří.
 13. Zajistit, aby studenti oborů zahrnujících péči o člověka byli dostatečně vyškoleni ve znalostech a dovednostech v důležitých oblastech geriatrie a péče o seniory.
 14. Podporovat zapojení mladých lidí do poskytování služeb a péče seniorům , do činností pro seniory, do dobrovolných aktivit , dobrovolnické služby a tím podporovat mezigenerační vazby.

  Zodpovídá - body 11-14:
  Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 15. V rámci "Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni", který se realizuje ve městech s vyšším nápadem trestné činnosti, pokračovat v podpoře projektů se specifickým zaměřením na seniory, a to především projektů směřujících do oblasti vyšší informovanosti a bezpečnosti seniorů, do oblasti služeb a poradenských center v místě bydliště.
 16. V oblasti prevence kriminality uplatňovat a prosazovat v komunikaci a přístupech k seniorům všestrannou pomoc.

  Zodpovídá- bod 15-16:
  Ministerstvo vnitra
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

II. Přirozené sociální prostředí.

Možnost žít v přirozeném sociálním prostředí je předpokladem pro udržení, popřípadě i rozvoj společenského postavení seniorů. Rodina jako základní článek společnosti vytváří bezpečný prostor pro život seniorů, pomáhá seniorům udržet si nezávislost, samostatnost, je prostorem mezigenerační solidarity a brání jejich sociálnímu vyloučení.

Cíle:

Podporovat přístupy k zachování přirozeného sociálního prostředí jako předpokladu pro udržení, případně i rozvoj společenského postavení seniorů.

Opatření:
 1. Motivovat a posilovat úlohu jedince, rodiny, komunity v procesu stárnutí a přípravy na stáří a vytvářet prostor pro aktivní život.
 2. Soustavně vytvářet a zlepšovat podmínky pro život seniorů a podporovat veškeré aktivity, které směřují ke zlepšení mezigeneračních vztahů.
 3. Podporovat a vytvářet podmínky pro život seniorů v jejich přirozeném sociálním prostředí, podporovat péči o seniory v rodině.
 4. Podporovat činnost organizací a realizaci projektů zaměřených na poradenství a pomoc seniorům a pečujícím rodinám.
 5. Podporovat vznik služeb a programů pro seniory v rámci sociálních programů jednotlivých resortů.

  Zodpovídá - body 1-5:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 6. Vypracovat "Zprávu o stavu rodiny v ČR" a návrh koncepce přístupu státu k rodině (včetně seniorů) a řešení v různých oblastech a sociálních situacích. V rámci přístupu státu k rodině zvážit možnosti propopulačních opatření.
 7. Podporovat rozvoj pomoci seniorům v jejich přirozeném sociálním prostředí, vyhlásit pilotní projekty mimoústavních sociálních služeb pro seniory.

  Podporovat výzkum kvality života seniorů a jejich potřeb.

  Zodpovídá - body 6 - 7:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12.2007
 8. V rámci přípravy nového pojetí zdravotních a sociálních systémů zpracovat a rozvinout oblast integrované domácí péče jako nezbytný předpoklad pro setrvávání seniora v přirozeném domácím prostředí.

  Zodpovídá - bod 8:
  Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 9. Vytvořit věcnou a právní úpravu ucelené rehabilitace a zavést systém ucelené rehabilitace jako prostředek a nástroj sociálního začleňování pro osoby se zdravotním postižením a seniory pro jejich setrvání v přirozeném sociálním prostředí.

  Zodpovídá - bod 9:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  Plnění : do 31.12. 2005

III. Pracovní aktivity.

Rovnost příležitostí na trhu práce a co nejširší podpora zaměstnávání starších osob a seniorů je prostředkem jejich aktivizace a plného zapojení do společnosti. Zároveň představuje pro společnost cenný pracovní a ekonomický přínos.

Cíle:

Prvořadým cílem by měla být veřejná podpora setrvání v zaměstnání a vytváření podmínek pro zvýšení zaměstnanosti starších pracovníků.

Zároveň je potřebné na trhu práce vytvářet podmínky a příležitosti pro setrvání nebo opětovné zapojení starších pracovníků a seniorů do práce, tím ovlivnit prodloužení aktivní fáze jejich života a pro společnost získat významné pracovní a ekonomické zdroje.

Zlepšovat podnikové vzdělávání, pracovní podmínky a organizaci práce, zvyšovat schopnost adaptace pracovníků na změny, uplatňovat komplexní přístup k odstraňování nerovností v práci z důvodu věku a zlepšovat možnosti zapojení starších pracovníků a seniorů včetně využití jejich zkušeností.

Naplňování Národního akčního plánu zaměstnanosti, ve spolupráci se sociálními partnery a zaměstnavateli přispěje k naplňování potřeb starších pracovníků i seniorů i k prosperitě společnosti.

Opatření:
 1. Uplatňovat princip rovných příležitostí tj. zamezení diskriminace v zacházení z důvodu věku v souvislosti s přístupem ke všem druhům práce i odměně za tuto práci.

  Identifikovat a analyzovat skupiny ohrožené diskriminací z důvodu věku za účelem lepšího směrování aktivačních opatření.

  Prostřednictvím úřadů práce sledovat, vyhodnocovat a postihovat případy, kdy dochází ze strany zaměstnavatelů k diskriminaci v pracovněprávních vztazích z důvodu věku.
 2. Zamezit opatřením, která by vyjmula starší osoby z pracovní síly a zároveň poskytnout starším pracovníkům stejné možnosti změny kvalifikace jako mají mladší pracovníci.

  V souladu se Směrnicí č 3 Evropské strategie zaměstnanosti, která byla promítnuta i do Národního akčního plánu zaměstnanosti, vytvářet pro starší pracovníky (cca nad 50 let věku) vzdělávací a rekvalifikační programy, aby mohli zastávat současná nebo nová pracovní místa.
 3. Podporovat a rozvíjet přizpůsobitelnost, podporovat pružnost a inovaci na pracovišti za účelem zlepšení efektivity, konkurence schopnosti a vytvoření nebo zachování udržitelných pracovních míst a to i pro starší pracovníky.
 4. Vyvíjet, podporovat a zavádět opatření pro potřeby znevýhodněných skupin a jednotlivců, tedy i starších osob, umožňující zlepšit jejich schopnost integrace na trh práce.
 5. Zajistit, aby byly reflektovány potřeby starších pracovníků při modernizaci vzdělávacího a kvalifikačního systému, zejména uznáváním dříve získaných zkušeností.

  Podporovat vznik infrastruktur pro dostupné vzdělávání a výcvik, aby osoby, zapojené do pracovního procesu měly možnost pravidelně si doplňovat a obnovovat své schopnosti.
 6. Zvyšovat pružnost trhu práce a dostupnost a rozmanitost různých druhů zaměstnání, podporovat dočasné formy zaměstnání, přispívat k zavádění pružných forem zaměstnaneckých smluv, umožňujících zaměstnání na poloviční pracovní úvazek a pozvolnější odchod starších pracovníků do důchodu.
 7. Prověřit profesní rozčlenění rekvalifikačních kursů pro nezaměstnané ve světle potřeby poskytnutí vyšší priority těm, kteří jsou znevýhodněni, tj. i starším osobám.

  Zodpovídá - bod 1-7:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí , Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 8. Zabezpečit efektivní řízení lidských zdrojů a personální management na bázi Sektorového operačního programu - Rozvoj lidských zdrojů, který zahrnuje přístupy k řešení problematiky seniorů a pracovníků blížících se tomuto věku, a to v opatření zabývajícím se integrací specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením. Jednou z cílových skupin jsou osoby nad 50 let věku.
 9. Rozvíjet opatření na udržování pracovní schopnosti pracovníků blížících se seniorskému věku a seniorů, vytvářet na pracovištích vhodné pracovní podmínky pro jejich uplatnění a systémový přístup v péči o stárnoucí pracovníky a seniory.
 10. Popularizovat a podporovat dobrovolnou a dobrovolnickou práci seniorů na místech, kde lze uplatnit jejich zájmy, dovednosti a schopnosti.
 11. Zapojovat seniory do oblasti poradenské, lektorské, odborné , vzdělávací apod., a tak využívat jejich celoživotních zkušeností a znalostí.
 12. Vytvořit příznivější podmínky pro setrvání starších pracovníků v zaměstnání a pro jejich přijímání do zaměstnání.

  Zodpovídá - bod 8 -12:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 13. Prostřednictvím úřadů práce zajistit rekvalifikaci pro starší osoby uvolňované při restrukturalizaci národního hospodářství, zajistit zavedení speciálního výcvikového kurzu zaměřeného na změnu jejich profesní orientace.
 14. V procesu restrukturalizace některých odvětví národního hospodářství zajistit spolupráci zainteresovaných resortů a sociálních partnerů s cílem přijímat taková opatření, která by zamezila snižování zaměstnanců na úkor věkově starších zaměstnanců.

  Zodpovídá - bod 13 - 14:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 15. Zajistit větší participaci zaměstnavatelů a sociálních partnerů na řešení sociálních dopadů na starší pracovníky v souvislosti s restrukturalizací odvětví národního hospodářství.

  Zodpovídá -bod 15:
  Ministerstvo průmyslu a obchodu
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 16. Vytvořit, realizovat a rozvíjet systém celoživotního vzdělávání jako nezbytný systém k udržení nebo znovunalezení pracovního uplatnění. Zlepšovat opatření pro návrat starších osob do vzdělávacího systému.

  Zodpovídá - bod 16:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 17. Monitorovat otázky dalšího pracovního uplatnění starších pracovníků, případně starších pracovníků vybraných profesních skupin.

  Zodpovídá - bod 17:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany , Ministerstvo kultury
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

IV. Hmotné zabezpečení.

Hmotné zabezpečení ve stáří je důsledkem celoživotní aktivity každého jedince a jeho odpovědného přístupu k přípravě na stáří a je předpokladem ekonomické nezávislosti seniorů.

Cíle:

Podporovat vědomí vlastní odpovědnosti za přípravu na stáří, která je souvislým celoživotním procesem, posílit význam penzijního připojištění, životního pojištění a jiných forem vytváření finančních rezerv na stáří.

Připravit adekvátní opatření reagující na stárnutí populace v oblasti důchodového pojištění a sociálního zabezpečení. Dosáhnout celospolečenské dohody o budoucím uspořádání důchodového systému a jeho základních principech. Přitom vycházet ze zásady mezigenerační solidarity a sociální spravedlnosti.

Modernizovat systémy sociální ochrany a poskytnout cílenou podporu společnosti v těch případech, kdy senioři nejsou schopni z vážných zdravotních a sociálních důvodů si dostatečné hmotné zabezpečení zajistit.

Opatření:
 1. Na základě celospolečenské dohody o budoucím uspořádání důchodového systému připravit další kroky pokračování důchodové reformy.
 2. Do dosavadního systému penzijního připojištění prosadit prvky, které by více podpořily charakter tohoto systému jako dlouhodobého spoření na stáří.

  Současně rozvíjet další doplňkové formy pro zajištění ve stáří.

  Zodpovídá - bod 1-2:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem financí , Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany , Ministerstvem spravedlnosti
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 3. Preferovat postupný odchod do důchodu před možností předčasného odchodu do důchodu nebo jinou formou hmotného zabezpečení.
 4. Pracovat, ve spolupráci se sociálními partnery, na takových opatřeních v systému sociálního zabezpečení, která by reagovala na proces stárnutí populace a nárůst počtu seniorů ve společnosti.
 5. Podporovat vědomí vlastní odpovědnosti za přípravu na stárnutí a stáří. Popularizovat vytváření finančních rezerv na stáří.

  Zodpovídá - bod 3-5:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 6. Zvýšit informovanost občanů produktivního a předdůchodového věku o podmínkách nároku na starobní důchod a významu doplňkových forem vytváření rezerv na stáří ( např. penzijní připojištění, životní pojištění aj. ).
 7. Prohloubit možnosti poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zájemcům o penzijní připojištění.

  Zodpovídá - bod 6-7:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

V. Zdravý životní styl, kvalita života.

Zdravý životní styl je součástí odpovědné přípravy na stáří. Je podmínkou pro zajištění aktivního a důstojného stárnutí a kvality života seniorů. K naplňování zdravého životního stylu a kvality života musí přispět jak společnost, tak i jednotlivci sami.

Cíle:

Dlouhodobě podporovat a rozvíjet opatření, programy a postupy, které by prostřednictvím podpory zdravého životního stylu a zdravého stárnutí vedly ke zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, omezovaly růst počtu závislých seniorů a podporovaly aktivní život seniorů. Vytvářet předpoklady pro udržení fyzických a psychických schopností jak osob produktivního věku, tak i seniorů, a to prostřednictvím aktivizace, sociálního začlenění, vytvářením rovných příležitostí, rozšiřováním možností rekondice, rehabilitace a osobního rozvoje.

Zlepšovat stav životního prostředí, které ovlivňuje kvalitu života, předcházet úrazovosti a závislosti seniorů odstraňováním bariér (architektonických a dopravních) na veřejnosti i v domácím prostředí.

Opatření:
 1. Zvyšovat informovanost občanů v oblasti ochrany zdraví, prevence nemocí a úrazů, předcházení nepříznivým důsledkům nemocí, zdůrazňovat odpovědnost jedince za kvalitu svého života.
 2. Vést cílenou vzdělávací a poradenskou činnost pro střední generaci a seniory se zaměřením na zásady aktivního stárnutí, zejména racionální výživu, životosprávu, pohybové a duševní aktivity.
 3. Podporovat opatření ke zlepšování pracovního a životního prostředí jako faktoru kvality života.
 4. Vytvořit podmínky pro uplatňování rehabilitace a rekondice, zlepšovat pracovně lékařskou péči, rozšiřovat možnosti rekreačních kapacit, podporovat sportovně rekreační aktivity, kondiční cvičení jako prostředky k podpoře zdravého životního stylu.

  Zodpovídá - bod 1-4:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 5. V oblasti ochrany spotřebitele-seniora zaměřit pozornost na vyloučení zaměnitelnosti různých druhů výrobků, aktualizovat a harmonizovat označování výrobků v souladu s obdobnými předpisy EU.

  Podporovat designérství zaměřené na potřeby seniorů a seniorů se zdravotním postižením.

  Zodpovídá - bod 5:
  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 6. Navrhovat a podporovat sociální programy k udržení nezávislého života starších osob a seniorů ve venkovských oblastech.

  Zodpovídá - bod 6:
  Ministerstvo zemědělství
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 7. Zlepšovat ochranu a kvalitu životního prostředí a přírody, zajistit racionální využívání přírodních zdrojů jako prostředku udržitelného rozvoje měst a obcí a zdravého života a zdravého stárnutí.

  Zodpovídá - bod 7:
  Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 8. Podporovat projekty zaměřené na aktivní stárnutí a zdravý životní styl.

  Zodpovídá - bod 8:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 9. V rámci dopravní politiky aplikovat specifické požadavky kladené na dopravní systémy s ohledem na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením, zejména z hlediska bezpečnosti, přístupnosti a stálosti. Zpřístupnit dopravní síť všem osobám z hlediska jejich mobility a bez bezpečnostních rizik.
 10. Na základě celospolečenské dohody sledovat a stanovovat podmínky pro přepravu seniorů dopravními systémy a podmínky pro seniory v oblasti telekomunikací.

  Zodpovídá - bod 9 -10:
  Ministerstvo dopravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

VI. Zdravotní péče.

Péče o zdraví seniorů má pro společnost vzrůstající důležitost nejen v rovině etické, ale také v souvislosti s ekonomickou situací společnosti. Nárůst počtu seniorů, kteří potřebují a budou potřebovat zdravotní péči, povede k rostoucím požadavkům na systémy zdravotní péče. Zároveň je potřebné podporovat zájem a účast všech generací na programech prevence a péče o zdraví.

Cíle:

Rozvíjet systémy zdravotní péče tak, aby se dokázaly vyrovnat s novou demografickou situací. Zvyšovat účinnost a účelnost zdravotní péče. Dodržovat zásadu rovného přístupu ke zdravotní péči, podporovat opatření související s primární a sekundární prevencí.

Rozvíjet oblast primární integrované komunitní péče a úzkou spolupráci mezi zdravotnickými službami a službami sociální péče při komplexním řešení potřeb seniorů.

Usilovat o zlepšování zdravotního stavu stárnoucí a seniorské populace se zaměřením nejen na prodloužení střední délky života, ale i střední délky života bez zdravotního postižení.

Systematicky řešit péči o chronické pacienty ošetřovatelsky náročné, podporovat rozvoj a kompetence kvalifikovaného ošetřovatelství a rehabilitace seniorů včetně rozšiřování služeb domácí péče. Podporovat rozvoj hospicové péče.

Podporovat restrukturalizaci a reprofilizaci zdravotnických zařízení.

Zvyšovat informovanost občanů v oblasti péče o zdraví a předcházení nepříznivým důsledkům nemocí, zdůrazňovat spoluodpovědnost každého jedince za svůj zdravotní stav.

Posilovat roli pacienta, jeho rodiny a svépomocných pacientských skupin.

Podporovat gerontologický výzkum.

Opatření:
 1. V návaznosti na reformu státní správy a samosprávy vytvořit rámec pro poskytování flexibilních služeb v komunitě, klást důraz na význam péče v domácím prostředí seniora. Zlepšovat koordinaci zdravotní péče a sociálních služeb.
 2. Vyřešit hrazení zdravotní péče chronických, ošetřovatelsky náročných pacientů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče a definovat měřítka kvality péče o ně.

  Vytvořit legislativní předpoklady pro vznik variabilních zařízení ( zdravotně sociálních a sociálně zdravotních) na úrovni komunity, podporovat restrukturalizaci a reprofilizaci zdravotnických zařízení.

  Zodpovídá - bod 1-2:
  Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 3. V rámci interní grantové agentury podporovat výzkumné projekty v oblasti poskytování integrované domácí péče.

  Ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi podporovat vznik a realizaci projektů zaměřených na duševní zdraví seniorů, předcházení úrazům a zraněním v důsledku násilí na seniorech, předcházení důsledkům civilizačních chorob a podporovat programy prevence.

  Posilovat význam vzdělávacích programů svépomocných pacientských organizací, zaměřených na sekundární prevenci.
 4. Zajistit rovný přístup k základní zdravotní péči.

  Podporovat projekty a monitorování nákladů na zdravotní péči u chronicky nemocných a seniorů.
 5. Podporovat vznik standardů zdravotní péče o seniory a zdravotních programů pro seniory.
 6. Posílit úlohu rehabilitace na úrovni komunity a v domácím prostředí, umožnit a zajistit nácvik používání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
 7. Rozvíjet systémy zdravotní péče, zvyšovat účinnost a účelnost zdravotní péče o seniory.

  Zodpovídá - bod 3-7:
  Ministerstvo zdravotnictví
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 8. Vytvořit podmínky pro multidisciplinární přístup k hodnocení potřeb pacienta seniora na komunitní úrovni. V oblasti poskytování domácí zdravotní péče podporovat rozvoj integrované domácí péče.

  Zodpovídá - bod 8:
  Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

VII. Komplexní sociální služby.

Nárůst počtu seniorů a rostoucí potřeba sociální péče a sociálních služeb musí vést k rozvoji sociálních systémů tak, aby reflektovaly různost sociální situace seniorů a minimalizovaly riziko sociálního vyloučení a institucionalizace.

Cíle:

Vytvořit takový systém komplexních sociálních služeb, dotýkající se všech sfér života a respektující práva a individuální potřeby seniorů, který jim umožní setrvat v přirozeném domácím prostředí co možná nejdéle nebo po celý jejich život, podpoří udržení jejich nezávislosti a důstojného prožití této fáze života a současně zajistí pomoc rodinám, které pečují o nesoběstačné seniory.

Opatření:
 1. Zpracovat, za spolupráce sociálních partnerů, právní úpravu oblasti sociálních služeb, která bude obsahovat systémové řešení následujících otázek:
  • poskytování odborného poradenství seniorům o službách sociální péče,
  • zaměření pozornosti sociálních pracovníků a všech subjektů poskytujících sociální služby na vyhledávání seniorů, kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní a sociální situaci,
  • podpora rozšiřování spektra sociálních služeb a jejich dostupnosti místní, časové i ekonomické (zejména u služeb terénních), vytváření nových forem služeb a péče,
  • vytvoření podmínek pro důstojný a aktivní život obyvatel rezidenčních zařízení pro seniory,
  • podpora transformace současného systému sociálních zařízení určených pro trvalý nebo přechodný pobyt seniorů na polyfunkční centra nabízející co nejširší spektrum služeb pro seniory v daném regionu,
  • zajištění dostupnosti residenčních služeb pro potřebné seniory, zejména dostatečným počtem míst v residenčních zařízeních a zkracováním čekací doby,
  • zajištění kvalitní péče a důstojných podmínek ve všech typech sociálních zařízení zaměřených na péči o seniory,
  • zajištění efektivní spolupráce se zdravotnickými zařízeními,
  • zajištění poskytování sociálních služeb v souladu se standardy kvality sociálních služeb, které bude stát garantovat vydáváním oprávnění k poskytování sociálních služeb a průběžnou inspekcí kvality služeb,
  • prosazování rozvoje takových sociálních služeb, které pomáhají udržet seniorům jejich dosavadní způsob života v domácím prostředí a zachování většiny sociálních vazeb,
  • vytvoření podmínek pro zabezpečení dosažitelnosti sociálních služeb s využitím metody komunitního plánování, které reflektuje potřeby seniorů v místním společenství.
 2. Stanovením kvalifikačních předpokladů pracovníků v sociálních službách zajistit jejich odbornou úroveň. Podpořit změnu modelu péče o závislé, nesoběstačné seniory z převážně zdravotní péče na sociální. V rámci kvalifikačních požadavků na pracovníky sociálních služeb zakotvit požadavek jejich celoživotního vzdělávání.
 3. Připravit hodnotící hlediska pro posuzování nepříznivé zdravotní a sociální situace seniorů a osob se zdravotním postižením pro oblast sociálních služeb.
 4. Podporovat rozvoj neústavních služeb pro seniory vyhlašováním dotačních titulů na pilotní projekty a vytvořit podmínky pro dokončení stávajících pilotních projektů.

  Zodpovídá bod 1-4:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 5. Vypracovat resortní návrh řešení potřeb a požadavků seniorů, účastníků protifašistického odboje a protikomunistického odporu, vojenských veteránů a vojenských vysloužilců v oblasti zdravotně sociálních služeb.

  Zodpovídá - bod č. 5:
  Ministerstvo obrany
  Plnění: do 31.12. 2003
 6. Realizovat resortní návrh řešení potřeb a požadavků seniorů, účastníků protifašistického odboje a protikomunistického odporu, vojenských veteránů a vojenských vysloužilců v oblasti zdravotně sociálních služeb.

  Zodpovídá - bod č. 6:
  Ministerstvo obrany
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

VIII. Společenské aktivity.

Co nejširší účast seniorů na společenském životě je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti, zdravých postojů ke stárnutí a stáří, ke vzájemnému respektu a solidaritě generací.

Cíle:

Umožnit seniorům ovlivňovat politický a společenský vývoj, formulovat své potřeby a požadavky a podílet se na jejich realizaci. Získávat seniory k účasti na společenských aktivitách, využívat jejich potenciálu, vytvářet podmínky pro aktivní účast seniorů při tvorbě a realizaci programů a projektů pro ně samé.

Opatření:
 1. Poskytovat příležitost pro individuální rozvoj seniorů na pracovišti i v komunitě, poskytovat záruky pro naplnění ekonomických, sociálních , kulturních a občanských práv seniorů, tak jak to vyžaduje budování otevřené společnosti všech generací.
 2. Podporovat a využívat zapojení seniorů do globálních programů na všech úrovních a ve všech oblastech života. Podporovat vytváření a činnost komunitních seniorských center.
 3. Vytvořit koncepci soustavné péče o stárnoucí pracovníky a bývalé pracovníky seniory. Rozšířit v sociálních programech zaměstnavatelů oblast péče o seniory.
 4. Vytvářet podmínky pro usnadnění společenského začlenění stárnoucích pracovníků a seniorů využíváním moderních technologií.

  Zodpovídá - bod 1-4:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 5. V rámci veřejně prospěšných programů vyhlašovaných pro občanská sdružení a "Národního programu sportu pro všechny" (schváleného usnesením vlády ČR 5.1.2000) , vyhlašovat pilotní projekty pro seniory a podporovat systematický přístup k problematice seniorů v oblasti tělovýchovy a sportu.
 6. Rozvíjet činnost dobrovolných pracovníků-seniorů pro tělovýchovu a sport, podporovat jejich vzdělávání pro tyto činnosti.

  Zodpovídá - bod 5-6:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 7. Provést aktualizaci programu "Kulturní politika" a rozšířit ho o oblast naplňování potřeb seniorů.
 8. V resortním programu výzkumu a vývoje vyhlásit témata zaměřená na analýzu kulturní dimenze života seniorů.
 9. Podporovat projekty zaměřené na upevnění mezigeneračních vztahů a na vzájemnou mezigenerační toleranci a projekty zaměřené na naplňování potřeb seniorů v kulturní oblasti.
 10. Podporovat zájmové kulturní a neprofesionální umělecké aktivity seniorů.

  Zodpovídá - bod 7-10:
  Ministerstvo kultury
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 11. Podporovat vytváření prostoru a podmínek pro rozvoj a rozšiřování aktivizačních, informačních a vzdělávacích programů pro seniory v masmediích.

  Zodpovídá - bod 11:
  Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

IX. Vzdělávání.

Vzdělání je jednou z podmínek pro aktivní a plodný život. Možnost celoživotního vzdělávání je nezbytným předpokladem pro udržení znalostí a schopností stárnoucích osob a seniorů. Podporuje duševní pohodu, udržení pracovní schopnosti a uplatnění na trhu práce, posiluje nezávislost. Může přispět ke snížení marginalizace, osamění, generační intolerance a zlepšit příležitosti k začlenění do společenského dění. Vzdělávání přispívá k humanizaci, k sociální integraci a kvalifikaci, umožňující uplatnění na trhu práce.

Cíle:

Prostřednictvím systému celoživotního vzdělávání poskytovat možnosti vzdělávat se po celou dobu života člověka, v souladu s jeho potřebami a zájmy. Vzdělávání dospělých musí navazovat na jejich počáteční vzdělávání, a dále rozvíjet znalosti, dovednosti, hodnotové postoje, zájmy, osobní a sociální kvality, potřebné pro plnohodnotnou práci i mimopracovní život.

Vytvářet prostředí a programy umožňující stárnoucím osobám a seniorům vyrovnat se s novými poznatky a informačními technologiemi, které mohou vést k udržení a rozvíjení jejich schopností, přispět ke zvládání nároků moderní společnosti a naplnit jejich zájmy a potřeby.

Rozvíjet oblast vzdělávání všech věkových kategorií v přípravě na stárnutí a stáří se zaměřením na utváření dobrých vztahů, seznamování se s potřebami a problémy seniorů, podporovat vytváření postojů úcty a porozumění.

Opatření:
 1. Prosazovat realizaci koncepce celoživotního vzdělávání podle "Národního programu rozvoje vzdělávání", "Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání" a v rámci " Memoranda k celoživotnímu učení".
 2. Připravit "Koncepci celoživotního učení", podporovat rozvojové programy celoživotního vzdělávání.
 3. Podporovat vzdělávací programy Universit třetího věku ( U3V) za účelem zvýšení životních aktivit seniorů, rozšížit jejich obsah.

  Pro rozvojové projekty zaměřené na U3V stanovit kriteria, na základě kterých bude možno veřejným vysokým školám poskytovat dotace na vzdělávací aktivity pro seniory.
 4. V rámci U3V podporovat výukové aktivity , zaměřené na využití nových technologií, zejména informačních a komunikačních, a to v souladu s "Plánem II.etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání" ( schváleným usnesením vlády č. 904 v r. 2001).
 5. Iniciovat vznik "Akademií třetího věku" na celostátní, regionální i lokální úrovni.

  Podporovat zřizování "Center vzdělávání" a umožnit seniorům přístup do center.
 6. Podílet se na zapojování ČR do evropských a světových struktur, zabývajících se vzděláváním seniorů ( AIUTA, LiLL, EFOS, EURAG).
 7. Zapojovat zainteresované vzdělávací instituce a jednotlivce do vzdělávacích programů EU, které se dotýkají seniorské problematiky ( Socrates, Grundtvig ).
 8. Vytvářet výukové, informační a rekvalifikační programy pro seniory, vytvářet společné vzdělávací programy s mladou generací.
 9. Každoročně vyhlašovat rozvojové programy na podporu celoživotního vzdělávání a podporu vybraných studijních programů.

  Zodpovídá - bod 1-9:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 10. Zvyšovat informovanost seniorů o možnostech a formách vzdělávání, vytvořit jednotný komplexní systém všeobecně dostupných, relevantních informací o nabídce možností.

  Zodpovídá - bod 10:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 11. Udržet a zvyšovat aktivity a flexibilitu stárnoucích osob a seniorů investicemi do vzdělání. Podporovat vytváření modelů kontinuálního vzdělávání včetně vzdělávání seniorů v oblasti informačních technologií, jazykových znalostí, nových poznatků z oboru. Systematicky rozšiřovat nabídku vzdělávacích programů pro seniory.
 12. Podporovat zřizování universit 3.věku ( U3V ) při jednotlivých vysokých školách a spolupracovat s jejich pořadateli při tvorbě nabídky vzdělávacích programů.
 13. Podporovat činnost nestátních subjektů na úseku vzdělávání seniorů.
 14. Zajistit připravenost pracovníků veřejných služeb na práci se staršími osobami a seniory.

  Zodpovídá - bod 11-14:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007

X. Bydlení.

Odpovídající bydlení je pro seniory zvlášť důležité. Oddaluje nebo zamezuje odchodu seniorů do objektů a zařízení, kde jsou odloučeni od rodin a ztrácejí dosavadní společenské kontakty.

Cíle:

Průběžně vytvářet podmínky pro důstojné a přiměřené bydlení seniorů, poskytovat seniorům podporu při přizpůsobení bydlení jejich potřebám, zlepšovat podmínky bydlení seniorů s důrazem na jeho individuální charakter, chápat tato opatření jako prevenci a oddálení institucionalizace.

Opatření:
 1. V rámci nové i stávající výstavby prosazovat obecně technické požadavky užívání veřejných budov osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

  Zodpovídá - bod 1:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo kultury, Ministerstvo dopravy a spojů, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo životního prostředí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 2. Realizovat program výstavby podporovaných bytů (byty upravitelné a chráněné), který předpokládá rozšíření nabídky obecních nájemních bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen příjmově, ale také z dalších důvodů (věk, zdravotní, sociální omezení) a vytvářet tak podmínky pro důstojné a přiměřené bydlení seniorů. V rámci programů podporovat vznik multifunkčních objektů pro seniory, pro osoby vyžadující integrovanou péči a osoby se zdravotním postižením.
 3. Zvážit a případně i koncipovat nové formy podpory pořízení bydlení budoucími seniory a nové formy podpory přiměřených úprav domácího prostředí a bydlení pro seniory , zejména seniory závislé a nesoběstačné.

  Zodpovídá bod 2-3:
  Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 4. Podporovat výzkum v oblasti bydlení seniorů a jejich potřeb.

  Zodpovídá - bod 4:
  Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007
 5. Poskytovat odborné informace potřebné pro výstavbu a rekonstrukci objektů sociálních služeb, v návaznosti na standardy kvality sociálních služeb.

  Zodpovídá - bod 5:
  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Plnění: průběžně do 31.12. 2007