Námitkové řízení pro rok 2006

Pokyn pro podání námitky, námitkové řízení v roce 2006 oblast poskytování sociálních služeb

Tento pokyn je vydáván v souladu s článkem VI bodem 2 Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory rodiny.

Tento pokyn se vztahuje na námitky podané v následujících programech:

 • Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
 • Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
 1. Námitku lze podat pouze proti rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2006.
 2. Podaná námitka musí být řádně odůvodněna.
 3. Námitky proti výši přidělené dotace pro rok 2006 lze podat pouze do 31. března 20061). Požadované navýšení dotace v námitce nesmí překročit výši požadované dotace na základě podané žádosti pro 2006.
 4. Námitky proti:
  1. výši stanoveného procenta, tj. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu, lze podat pouze od 1. září 2006 do 16. října 2006.
   Pokud budou skutečné náklady (výdaje) na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout 70% podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu.
  2. změně struktury přidělené dotace, tj. výše "dotace na osobní náklady, výše "dotace na provozní náklady", lze podat pouze od 1. září 2006 do 16. října 2006.
 5. Na námitky podané mimo termíny uvedené v bodě 3 a v bodě 4 nebude brán zřetel.
 6. Námitku lze podat pouze na předepsaném formuláři pro podání námitky pro rok 2006. Jednotlivé části formuláře musí být vyplněny a formulář musí být v části 2 podepsán.
 7. Námitky se podávají na adresu: Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
 8. Námitky projednává komise a schvaluje ministr práce a sociálních věcí.

Poznámky pod čarou

1)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.