Námitkové řízení

Pokyn pro podání námitky, námitkové řízení v roce 2005, v oblasti poskytování sociálních služeb

Tento pokyn je vydáván v souladu s článkem VI bodem 2 Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005.

Tento pokyn se vztahuje na námitky podané v následujících programech:

  • Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
  • Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
  1. Námitku lze podat pouze proti Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 20051).
  2. Podaná námitka musí být řádně odůvodněna.
  3. Námitky proti výši přidělené dotace pro rok 2005 lze podat pouze do 31. března 20052). Požadované navýšení dotace v námitce nesmí překročit výši požadované dotace na základě "Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2005".
  4. Námitky proti výši stanoveného procenta, tj. podílu přidělené dotace na rozpočtu projektu, lze podat pouze od 15. září 2005 do 31. října 20053). Pokud budou skutečné náklady (výdaje) na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout 70% podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu.
  5. Na námitky podané mimo termíny uvedené v bodě 3 a v bodě 4 nebude brán zřetel.
  6. Námitku lze podat pouze na předepsaném formuláři pro podání námitky pro rok 2005. Jednotlivé části formuláře musí být vyplněny a první strana formuláře musí být podepsána.
  7. Námitky se podávají na adresu: Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
  8. Námitky projednává Komise a schvaluje ministr práce a sociálních věcí. Komise pro vypořádání námitek MPSV zasedá podle potřeby, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení námitek.

Poznámky pod čarou

1)Veškerá další podání ze strany žadatelů o dotaci jsou projednány Námitkovou komisí.

2)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.

3)Dodržením lhůty pro podání námitky se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního dodání námitky na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.